กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 20 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว446   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 441   แจ้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5607   โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5610   แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5611   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22417   ขอหารือการจ่ายตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5602   โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 508   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5598   การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5597   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของ อปท. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว440   การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 - 2557ฯ   
doc220201223030533.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22284   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22281   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหอย ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5590   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5588   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22217   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 436   การกรอกข้อมูล และการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตามฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว438   ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว437   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 433   จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.เปือ อบต.น้ำตก อบต.เมืองจัง อบต.น้ำแก่น และ อบต.ยาบหัวนา)   
doc220201218085612.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว430   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5514   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว5515   การรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5533   การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5512   ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 513   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อบต.แม่สา จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 429   การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว426   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว425   แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด     ข้อมูลเกี่ยวการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ จ.น่าน   
doc220201217071302.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21791   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5506   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5507   กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21741   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21740   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว428   แจ้งกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ใหม่ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด     QR Code สำหรับแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5486   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5492   ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5491   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 424   แจ้งขยายเวลาการจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5489   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21718   แต่งตั้ง (ย้าย) ผู่จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   ประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว422   แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5439   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว521   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว21206   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5448   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5431   โครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษา" สำหรับอปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5435   สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว419   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.เฉลิมฯ บ่อเกลือ ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น ปัว สองแคว และอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5405   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5392   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ปัว อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5391   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (แจ้ง อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5374   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5373   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิการยน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว414   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5399   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5377   การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5379   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5380   สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 412   แจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย และหรือซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอนการกรมขนส่งทางบกฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21204   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21202   รายงารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้ง อปท. กรมป่าไม้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21119   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5306   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธิ และงานศาสนพิธี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5354   ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 410   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5351   การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5317   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21002   แจ้งคืนเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5333   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5313   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/20945   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/20946   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20861   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5271   กฏหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5253   แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว407   การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5263   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว406   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5259   การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5257   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   กสทช.ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 403   การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาเด็กอ้วนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 402   แจ้งแก้ไขขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5233   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว405   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5226   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615