กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 160   มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21   การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดและธรณีสงฆ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว106   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19   เลื่อนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/555   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18   แจ้งให้ อปท. ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) update     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5525   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5524   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว521   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 113   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยากรการคำนวณสำหรับครู (C4T) และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17   หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว95   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 109   การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 110   แนวทางการดำเนินโครงการอาสารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในฌรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 108   แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว111   การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว107   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2(เดือน ม.ค. - มี.ค.64)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว94   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว83   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว2   เชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม"การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว92   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการของอปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว1   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 80   กำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/8   แจ้งการมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.อุตรดิตถ์ มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว11   แจ้ง องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เชิญชวนให้ประเทศไทนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว70   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ (ยกเว้น อ.ปัว อ.สองแคว และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เทศบาล (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 69   ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว10   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว56   การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว53   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 230   ประกาศรายชื่อผู้มีสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธานนุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รายงานตัว (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว54   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมร์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 42   ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามดครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)      กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว36   หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4   ขอความร่วมมือรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านอนามันสิ่งแวดล้อมและการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 36   ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/170   ขอแจ้งเลือนการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3   แจ้งการจัดโครงการ ALTV Quiz Challenge เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 5 กลุ่ม (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว37   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 35   การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 30   แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2   แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษา"ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว32   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 88   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22   แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟฟ้าป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11   การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสารมารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framerork of Reference for Languages : CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640305 - 64) แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566 -2570)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5713   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5712   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22914   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5708   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5707   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 524   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ 22857   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5696   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1      กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5697   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งลเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5698   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5695   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/22842   ขอเชิญประชุมวิชาการ "ขับเคลื่อนนโยบายอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน" (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5668   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/22745   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.นาหมื่น สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5673   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 21-27 (แจ้ง อสถ.เมืองน่าน สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 521   แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 522   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง (แจ้ง สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5648   การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5647   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5645   การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5641   การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5633   การประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5632   ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 449   การสำรวจข้อมูลนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5634   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 448   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ในเพจ Facebook World Soil Day     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 20 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว446   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 441   แจ้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5607   โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5610   แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5611   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22417   ขอหารือการจ่ายตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5602   โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 508   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615