กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   แจ้งประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2873   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 247   ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2863   การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 272   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2871   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/11481   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11464   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2854   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4 / ว 2827   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2805   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563   
doc220210709044155.pdf
 
doc320210709044155.xlsx
 
doc420210709044155.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อาศัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2826   การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 278   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  07-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 242   แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2780   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 276   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2767   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่องการจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2755   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2739   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนสิงหาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2740   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 10896   ขอเชิญประชุมคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2726   การจัดทำแผนโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565   
doc220210702025750.xlsx
 
doc320210702025750.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 271   แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 270   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 268   ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และสื่อดิจิทัลประกอบการสอนสำหรับครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2694   การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2695   รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของ ทต.และ อบต. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10625   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 265   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 264   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ "108 ปัญหารังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2669   โครงการ Thailand Rabies Awards 2021     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2668   ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2671   การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 263   ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ว 0261   ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2640   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2629   คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2628   การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2627   แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 228   ขอมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัน (ครูผู้สอน) (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 260   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2617   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 256   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 257   ดำเนินการจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ผ่านระบบ GOOGLE FORM     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิท - 19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 0248   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 0251   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2610   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2609   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 253   แจ้งว่าได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อรวบรวมสื่อการสอนในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2593   การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2578   ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน อปท. เข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ของ อปท. ผ่านระบบออนไลน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0252   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "ติดอาวุธป้องกันตัวพ้นภัยทางเพศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2575   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2571   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2563   ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ อปท. (แจ้ง อ.ปัว และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2562   ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2550   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0247   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2528   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2539   การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2538   ขอความร่วมมือในการดำเนินงามเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการสำมะโนในธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2533   การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ปีงบฯ64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2505   การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0222   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2466   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2489   การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 23 มิถุนายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2475   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9732   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1241   แจ้งการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต่องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2472   แนวทางปฎิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2465   ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ๊     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   รับรองคุณสมบัติตนเองตามแบบ คส.2 (ใหม่) เพื่อใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0243   จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ เพื่อส่งให้ อปท. แห่งละ 1 แผ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   แจ้งขอความร่วมมือให้แจ้งผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2438   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้นยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0240   ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2434   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2426   รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2425   หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9474   ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 238   แจ้งเลื่อนการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลุกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) ของ อปท. ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9475   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2418   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9440   รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9441   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2412   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2411   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2403   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 236   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัด อปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพิ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ้่น พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 233   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2394   ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615