กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5061   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 505   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 5060   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 503   หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5052   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อบต.ยม ทต.ขึ่ง ทต.ทุ่งช้าง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไชยสถาน และ อบต.ป่าแลวหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5051   การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 502   ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4990   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19547   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5005   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4968   กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4697   การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4969   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 496   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4963   การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4964   แนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4930   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 495   การประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิฤตโควิด - 19" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4943   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินควารมสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19291   การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4944   ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมือเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม (แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 492   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 1 ครั้งที่ 4 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19349   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4893   ผลการคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 486   การจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19255   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 488   แจ้งเลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 487   แผนดำเนินการฝึกบอรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19170   แนวทางการขอรับการประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4845   กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้น อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4834   การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน และ ทต.ศรีษะเกษ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แจ้งการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 483   แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 472   แจ้งแนวทางแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 473   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-markrt) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 474   การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 18940   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4818   การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4819   การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฏหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้ โดยอนุโลม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4820   แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 484   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4811   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4812   แนวทางปฏบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4813   การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 476   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท. และสถานศึกษาจัดนิทรรศการหนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลูกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 475   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ฯ   
doc220211115074155.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4800   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4799   แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอกกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4798   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาน้อย และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18906   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (แจ้ง ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4744   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4777   สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4779   การคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (แจ้ง นายกเทศมนตรีทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   แจ้งโครงการฝึกอบรมผู้นำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4780   แจ้งเปิดใช้งานระบบ ช่วยตอบข้อความตอบคำถามให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4751   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4748   ขอความอนุเคราะห์ตอบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานการสนับสนุนภารกิจของ อปท. ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4745   ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทน อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4749   ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 466   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่เทศบาลเสนอเพือขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทต.ศรีษะเกษ ทต.เชียงกลาง และ ทต.ศิลาแลง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 464   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.งอบ ทต.ยอด และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 461   แจ้งการลงทะเบียนอบรมจัดหาผู้ให้บริการและหน่วยให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการตามกฏกระทรวงเพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 458   การขับเคลื่อนการดำเนินงามตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4726   เชิญประชุมนายกเทศมนตรีตำบลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4705   การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 (ยกเว้นบ้านหลวง ทุุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4687   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18570   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1- 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4693   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการทำงานเชิงพื้นที่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4695   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4690   โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง อ.ภูเพียง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4686   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลและประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนะโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4682   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด     งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18526   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเแลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18473   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4657   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4656   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4660   ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ"เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุดวิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18474   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/412   รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ (แจ้ง อสถ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 457   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4633   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 450   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615