กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2439   ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลของ อปท. บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2399   แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2405   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว515   แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว541   การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสารณสุขชุมชน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ท่าวังผา สถอ.ภูเพียง สถอ.บ้านหลวง สถอ.แม่จริม และ สถอ.สันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว533   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3   แจ้ง อปท. แจ้งประชาชนให้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนเนื่องจากเป็ผู้รับบำนาญหรือ บำนาญพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว471   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว56   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุพร้อมกรณีศึกษา"สำหรับอปท.จังหวัดน่าน ประจำปี 2564ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-02-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 514   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2180   การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 512   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 511   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของ อปท. ที่มีต่อการประเมินประสิทะิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 55   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้ง อปท. ดำเนินการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบ INFO ระบบใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 4/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 500   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกะรจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งทุกอำเภอ ยกเวิน อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 496   การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 504   แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 503   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 037   ขออนุญาตจัดฝึกอบรม "การปฏิบัติงานด้านราชพิะี รัฐพิธี งานศาสนพิธีของ อปท." แจ้ง อ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ทั่วไป  นน 0014.2/ว 287   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 480   ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 472   ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 475   การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 473   แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1857   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 51   แจ้งประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 440   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 442   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1772   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 1 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว448   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายเทศมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1760   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1755   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1757   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลา และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ของ อบต.สถาน (แจ้ง อ.นาน้อย)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 436   สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1717   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 49   สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.นาน้อย สถอ.นาหมื่น สถอ.บ้านหลวง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 418   แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1629   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/33   แจ้งคืนเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว412   แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1612   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   สำรวจอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ที่ปฏิบัติงานในระบบ EMS (รายเก่า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว44   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 393   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1388   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสวก (อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว370   ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 43   แจ้งประกาศเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 41   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1319   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1294   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว290   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210121072733.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1279   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และ การกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว38   การจัดทำรายงานติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64   
doc220210121043903.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)   
doc220210121021920.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป   นน 0023.3/ว 325   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว280   ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 301   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/23   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 36   การผ่อนผันให้คนต่างดาวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
สั่งการ  นน 0023.2/ว283   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว35   แจ้งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว33   แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว32   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว31   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว30   แจ้งการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว34   แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1058   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการขุดลอกห้วยพร้าว บ้านยู้ หมู่ที่ 11 อบต.จอมพระ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 989   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 997   ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 271   การช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ แลอภัยโทษลดโทษปล่อยต้ว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 985   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   แจ้งส่งสารวันครู (16 ม.ค.64) เพื่อให้ อปท. ในพื้นที่ทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว22   แจ้งการเพิ่มโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาลตำบลกลางเวียง) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 862   พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แจ้งเฉพาะ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว149   การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว230   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว228   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว229   การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว26   ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 24   ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริใน จ.เพชรบุรี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 25   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 216   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 218   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/19   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615