กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ว 5703   โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.5/ว 605   รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-12-2565
 นน 0023.6/ว 600   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างตลาดทั่วไป ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.6/ว 5679   มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.2/ว 5673   เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5655   การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.1/ว 579   การจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5649   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.6/ว 5648   การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.4/ว 5643   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-12-2565
 นน 0023.4/ว 5621   ขอหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 596   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5632   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 594   โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5619   โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.6/ว 593   ขอเชิญเข้าร่วประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5586   การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2565
 นน 0023.6/ว5596   ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2565
 นน 0023.5/ว 5602   การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลื่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 592   โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 5594   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 5585   แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5//ว 5584   การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5559   เชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5558   การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5550   ขอส่งผบงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5549   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งกปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.6/ว 590   แจ้งประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 589   แจ้งขยายระยะเวลาเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5560   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5563   กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/ว 591   ขอความร่ววมือตอบแบบสำรวจ "การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/ว 5561   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/20574   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/ว 5565   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5541   การสำรวจการดำเนินงานของ อปท. ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5534   การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/20520   การประเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ่าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5509   มิตคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 5548   คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/ว 586   แจ้งรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลความก้าวหน้าในดำเนินงานการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.3/ว 587   โครงการประชุมสัมนมาเชิงปฎิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนนาการเรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/401   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2565
 นน 0023.6/ว 5508   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2565
 นน 0023.2/20446   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-12-2565
 นน 0023.2/ 20445   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-12-2565
 นน 0023.3/20444   การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2565
 นน 0023.5/ว 5503   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2565
 นน 0023.6/ว 5463   ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.6/ว 584   ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D" เขตสุขภาพที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.6/ 396   ขอเรียนเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.6/ว 5462   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.3/ว 583   การเชิญชวนรับชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.3/ว 5484   การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียนกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2565
 นน 0023.5/ว 5439   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  19-12-2565
 นน 0023.3/ว 581   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข เข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.3/ว 577   การสอบถามสาเหตุนักเรียนกลุ่มเป่าหมายที่ไม่เรียนต่อและไม่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.2/ว 5412   การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-12-2565
 นน 0023.6/ว 574   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.6/ว 575   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.3/ว 571   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.6/ว 572   ส่งประกาศกรมอนามัน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนดลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.6/ 20116   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2565
 นน 0023.3/ว 573   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.6/ว 578   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.3/ว 574   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านควบคุมมลพิษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.3/ว 575   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้สารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแสดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.5/ว 5396   แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2565
 นน 0023.5/ว 570   แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2565
 นน 0023.6/ว 5408   แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.3/ว 5387   คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2565
 นน 0023.1/ว 5415   โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2565
 นน 0023.6/ว 5394   ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2565
 นน 0023.3/ว 568   การขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระค่าลงทะเบียน โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2565
 นน 0023.6/ว 5393   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2565
 นน 0023.3/ว 5353   การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 5366   ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 5376   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 5366   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการ "เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ" (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ 19921   รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 5353   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพกายของกรมพลศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2565
 นน 0023.5/ว 5346   การควบคุมและป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-12-2565
 นน 0023.3/ว 561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนพระเมตตาสมเด็จย่า (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.3/ว 5341   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครก้าวท้าใจ และโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.6/ว 564   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.6/ว 563   ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในระบบสำนัหงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.6/ว 562   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (HLS) และขอเชิญสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.3/ว 5339   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.6/ว 5340   ขอความร่วมมือประชาสัมธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.3/381   การประชุมเตรียมความพร้อม และการนำคณะนักเรียนทุนฯ ในโครงการทุุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้าเฝ้าฯ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.3/ว 560   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
 นน 0023.3/ว 5338   ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2565
    งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2565
 นน 0023.6/ว 554   สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2565
 นน 0023.3/ว 5317   การเชิฐชวนรับชมภาพยนต์ HANUMAN WHITE MONKEY (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220221209113309.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2565
 นน 0023.5/ 19740   ผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2565
 นน 0023.3/ว 5309   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2565
 นน 0023.6/ว 552   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2565
 นน 0023.6/19702   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615