กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Perfromance Agreement)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 336   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 43   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   สำรวจความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 321   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ...... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1085   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 42   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาค 5     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 308   ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 307   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 38   การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 37   ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 280   แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 299   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน นายอำเภอเมืองน่าน นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว นายอำเภอทุ่งช้าง นายอำเภอบ้านหลวง และนายอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 16   แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ./สถอ./อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 35   ตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ผ่านระบบ IFNO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 279   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 32   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 882   การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเซียและแปซิฟิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท. ดำเนินงานบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 29   จัดส่งสารเนื่องในโอกาศวันครู (16 มกราคม 2565) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏหระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 221   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน อบต.ผาสิงห์ อบต.บ่อ และ อบต.เรือง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 30   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web application ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถฯะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 24   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ. และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรรมการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 25   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 26   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 181   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล      กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 180   เชิญประชุมเพื่อเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 666   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 174   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดื่มสุรากับโรคโควิด - 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบสำรวจการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 19   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 165   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ศพด. ในสังกัด อปท. (เพิ่มเติม) (แจ้ง อำเภอตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.   
doc220220114094632.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 133   กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฏหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสื่ออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/468   การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ถึง นายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 127   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 129   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 130   เชิญประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 117   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 94   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 95   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12   แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 01   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง"วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/244   หารือกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งย้ายออกนอกพื้นที่ (ถึงนายอำเภอเชียงกลาง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 67   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5549   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 6   แนวทางการปฏิบัติกรณีพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน พฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 47   แนวทางการเสนอดครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5529   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21533   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21531   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1   การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5532   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5527   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5544   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5514   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5496   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5497   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5505   ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 548   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโครพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615