กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว913   ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว921   การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว94   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้นอ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 923   การกำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 946   ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 96   แจ้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลได้จัดชมรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3567   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) แจ้ง อ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3566   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) แจ้ง อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 927   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 940   การรายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 880   การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 925   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 924   การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 922   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 900   การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3515   ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว875   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 878   การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ "เราชนะ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 824   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 80   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชรนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 82   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 864   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   เชิฐประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3361   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 852   ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 91   การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ    
doc220210223083103.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว89   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ยกเว้น อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข) อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว90   ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว855   การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 86   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบรูณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว787   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 81   ขอความร่วมมือให้รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 68   แจ้งขอให้รวบรวมเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างฯ (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 825   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ผอ.การเลือกตั้งประจำ ทต.บ่อเกลือใต้ ทต.ดู่ใต้ ทต.ศิลาแลง ทต.ยอด ทต.ท่าวังผา ทต.ปัว ทต.งอบ และทต.ศรีษะเกษ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 806   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.สองแคว อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 78   แจ้งแก้ไขผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว79   การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว810   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว809   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้นอ.บ้านหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว762   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว775   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว788   เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 774   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 77   แจ้งให้จังหวัดรายงานคำสั่งแต่งตั้ง คกก. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 763   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 756   แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 755   การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3011   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0052   แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 740   แนวทางกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 738   มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 731   สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว735   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 739   แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0076   แจ้งการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0074   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 733   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2837   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเปือ (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว542   แนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว515   แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2822   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสลี หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0073   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงิน การคลังให้ยั่งยืน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 682   ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 681   การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 72   แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 680   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2760   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 683   ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. และหน่วยกำกับติดตามระดับจังหวัด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว677   ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว71   แจ้งเข้าประชุมเพื่อชี้แจงปัญหา อุปสรรค การดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงปม. พ.ศ. 2564ฯ (อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.เวียงสา อ.บ่อเกลือ อ.เมืองน่าน และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/48   การมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว68   สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2687   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1390   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 อบต.ป่าแลวหลวง (อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1388   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าม หมู่ที่ 6 บ้านตาม อบต.บ่อสวก (อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1756   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลา และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ของ อบต.สถาน (อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1385   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ของ อบต.ป่าแลวหลวง (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1056   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2591   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2595   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านยู้ หมู่ที่ 10,11 ตำบลจอมพระ (อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 4   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงาน เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2581   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2571   การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 603   ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ"แนวทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 604   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2529   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการประมาณโครงการปรุบปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านถ่อน หมู่ที่ 1,9 ตำบลจอมพระ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 65   แจ้งให้ ผู้ใช้งานระบบ info เลือกตั้งฯ ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแฟลตฟอร์ม Google     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 574   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 571   กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 570   แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธีของ อปท." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2255   การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและสำเนาใบเสร็จเงินของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615