กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3726   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 355   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบริหารงานศึกษา ระดับต้น(เพิ่มเติม) เพื่อให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3705   รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3710   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3712   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14674   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 350   การตรวจสอบการจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3698   กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3688   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3687   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3654   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3677   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3656   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14387   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3675   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท.   
doc220210901052729.docx
 
doc320210901052729.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3672   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระระดับชำนาฐการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3642   การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3641   หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 14315   แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna สภากาชาดไทย (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3613   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3614   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 348   แจ้งการการบันทึกระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (มฝ.2) เดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3608   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3578   การกำหนดรายการค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3627   การมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รถ EMS) (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3598   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข อ.บ่อเกลือ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3600   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.นาน้อย อ.สองแคว อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 346   สอวช. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ีสนใจส่งข้อเสนอนโยบายฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3603   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 345   แจ้งกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ สถจ. และ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3606   แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 -2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3604   แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14298   แจ้งปรับราคาวัคซีนป้องกันโควิด - 19 Moderna (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ 14270   ขอเชิญคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3585   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 343   ให้ อปท. รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3580   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3573   การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิยกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 310   ขอเชิญประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ใน อปท." (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3571   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3521   กากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 342   ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงิ่อนไขในลักษณะเดียวกัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3556   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3538   การประกาสหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3543   กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 338   แจ้งกำหนดจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว337   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3516   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13973   การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายชุมชน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว336   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 335   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3497   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3495   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3490   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 334   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 331   แจ้งเปลี่ยน QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสารการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 332   แจ้ง อปท. กำหนดจัดให้มีการบรรยายและการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3444   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3434   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 294   แจ้งการดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3434   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (LocalSchool) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3386   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3431   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )   
doc220210820021403.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 323   หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเละต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3388   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3389   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3390   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3395   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 322   แจ้งการแนบเอกสารในการช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210818080030.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3394   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 321   การช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 318   แจ้งการจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3352   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3360   สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13482   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13481   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   ขอตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น "cusense"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมุลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3341   การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 309   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3323   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   ขอให้สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน   
doc220210810074657.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ (Online)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3275   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3284   ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ 304   แจ้งให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3276   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615