กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4145   ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4141   การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.บ้านหลวง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4135   การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน.และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4050   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4052   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4056   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4087   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4086   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4083   การกำหนดหลักเณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4068   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 392   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4088   การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 395   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4055   การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของ อปท. ในระยะเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0014.5/ 2632   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4018   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/363   แจ้งการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการขอใช้เครื่องมือต่างๆของ Google     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4031   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3992   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4071   การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 386   แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3999   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3998   ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 387   พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของ อปท. ด้านการควบคุมป้องกันและแก้ไขมลพิษ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 384   ขอความร่วมมือรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอเท่านั้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3969   การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุยาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยิ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3980   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ดครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3979   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3978   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชูปถัมภ์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การจัดส่งชุดสร้างความรู้แม่และเด็กในการป้องกันโควิด - 19 แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ) และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3968   การรายงานผลสัมฤทธิ์ขอโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชีวัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
doc220210928025757.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3966   การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 354   การดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3965   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3960   ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15853   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3958   แจ้งปรังปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3925   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3922   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 51007/ ว 2494   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อปท. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15649   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" และโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15682   รายงานผลโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี ประจำปี 2564 (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   แจ้งการปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3919   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 "ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 370   ขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสังกัด ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15508   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3900   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถานบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3899   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้อนต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15485   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3892   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15446   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) แจ้ง อ.ทัาวังผา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15449   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15445   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3879   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15408   มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 367   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15325   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15276   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในระบบที่ไม่ถูกต้องในระบบ CATAS System เพื่อให้สถานศึกษาช่วยเหลือและติดตามการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ในระบบรายงาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 365   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครุและบุคลากรในสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15239   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3831   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3832   ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (นายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาล) และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15052   ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3807   การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลปริมาณของท้องถิ่น (Workload Tracking System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3805   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ขอข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3804   นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไลการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี (แจ่ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   ขอความร่วมมือจังหวัดน่านแจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัดซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน   
doc220210910083914.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การดำเนินงานจัดฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่นยืนด้านการศึกษาการ SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3797   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3793   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3790   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 356   แจ้งโครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน เจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3756   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3757   การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3724   การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3717   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัดซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย   
doc220210908055232.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14715   หารือการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 3725   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615