กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1304   การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1291   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210322095008.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว133   สำรวจข้อมูลหอพัก (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   แจ้งให้ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1284   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4905   ข้อคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1225   การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/4880   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างวาท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ (สัญจร)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1236   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามดครงการเราชนะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว131   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1237   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4860   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงแซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว132   แจ้งขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว129   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1213   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4788   การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0127   การเผยแพร่กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 1205   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว125   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อบต.ริม ยม ป่าคา ผาทอง เมืองจัง น้ำมวบ เชียงกลางพญาแก้ว น้ำพาง สะเนียน ศรีภูมิ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4682   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4683   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1166   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 123   ดำเนินการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 100   ขอความร่วมมือแจ้งให้โรงเรียน จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว1160   กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้น อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1175   แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1176   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1165   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของดรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1156   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1155   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว118   แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 116   แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการฯ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 945   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1121   แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1120   การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1117   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1119   ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1105   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายก ทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1106   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4322   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 909   โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1091   ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 114   ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1092   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว113   คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดน่าน (นายก ทต.ดู่ใต้ นายก อบต.ถืมตอง นายก อบต.สะเนียน นายก อบต.ไชยสถาน และนายก อบต.ฝายแก้ว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   แจ้งเร่งรัดเทศบาล และ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564))   
doc220210310072949.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 111   การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4198   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1088   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   แจ้งเลื่อนการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. รุ่นที่ 4 -5 อบรมรุ่นที่ 10 - 26 มี.ค. 64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1069   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4093   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4168   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4166   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4164   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1057   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข)      กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1049   ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2   
doc220210308014457.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1052   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่นยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1036   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1034   การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผุ้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1035   แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1026   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1030   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 106   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว977   ประชาส้มพันธ์เผยแพร่หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1010   การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1023   ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 104   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 9-10 และรุ่นที่ 12     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   แจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 5) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 102   ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อม "แนวทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 : การตรวจเยิ่ยม online"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1022   โคงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกาาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป     แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. - 19 มี.ค. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  -   แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว994   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว961   การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3   สรุปการประชุมแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 100   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3770   รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามยรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว978   ปรับปรุงการกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 965   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 966   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 964   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3735   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3749   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3745   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615