กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.5/ว 554   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0020(1)/ 681   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 104   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.6/ว 559   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 527   ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.ESDELEARNING.ORG (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.6/ว 2325   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง องเชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 544   การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 545   ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา "นวัตกรรมการศึกษาแห่งชาติ" กรณีศึกษาโรงเรียน อบต.รางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัด อบต.รางจรเข้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.4/ว 530   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.4/ว 538   หารือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.4/ว 541   หารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลื่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.3/ว 539   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2566
 นน 0023.3/ว 524   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2566
 นน 0023./ว 525   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.5/ 1865   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.5/ว 89   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2566
 มท 0803.4/ว 202   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 รุ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 503   รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ THAIQM   
doc220230201163728.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ 2010   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (ถนน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 99   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 98   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 97   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 508   การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 502   ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ 2076   ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 94   โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ 2047   การกำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. และกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาล ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ ว 95   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 96   แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 93   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/45   แจ้งเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 490   การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (ยกเว้น อ.บ้านหลวง บ่อเกลือ ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 498   เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.2/ว 501   การบันทึกข้อมูลปลัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2566
 นน 0023.2/ ว 505   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 489   การเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2566
 นน 0023.6/ว 91   การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2566
 นน 0023.3/ว 461   ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 464   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 90   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.6/ว 88   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ดำเนินการจัดการมูลฝอยและดำเนินการตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กำกับ ติดตามการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 448   บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ ว 1827   ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว87   แจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูล e-service ถึงวันที่ 6 ก.พ. 66     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.6/ว 86   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2566
 นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2566
 นน 0023.4/ว 419   การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2566
 นน 0023.5/ว 424   เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 84   แจ้งเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ 1644   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 83   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 82   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 403   หารือแนวทางปฏิบัติกรณ๊โรงพยาบาลพิมายขอรับโอนกรรมสิทธิ์์ที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 80   การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 405   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลื่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 355   โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ้มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 354   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 81   ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 352   เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.3/ 38   ชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล - แยกถนนวรวิชัย) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 70   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.6 / ว 79   ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม "วั้นล้างมือโลก" ประจำปี 65      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 78   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล งปม. การวางแผน เพื่อพัฒนาการถ่ายโอน รพ.สต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 65   แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 64   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 63   แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 34   แจ้งเพิ้่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30      กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.2/ว 392   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2566
 นน 0023.2/ว 391   สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ้น พ.ศ. 2561 - 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2566
 นน 0023.3/ว 75   การรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.3/ว 372   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (แจ้ง ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.3/ว 371   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (แจ้ง ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.3/ว 370   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.3/1546   ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.6/ ว 76   แจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย และ สถอ.บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2566
 นน 0023.6/ว 74   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.6/ว 73   แจ้งหลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ปี 66     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.3/ 1503   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.3/ว 72   ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก" รอบที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.6/ว 71   กาติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.3/ 1498   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเชียงกลาง (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.3/ว 350   การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650304 - 65)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.6/ว 69   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.6/ว 68   แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.6/ว 67   ขอเชิญประชุมวางแผนการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2566
 นน 0023.3/ว 340   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้่งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2566
 นน 0023.6/ 1402   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2566
 นน 0023.3/ว 59   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.3/ว 62   การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.1/ว 60   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-01-2566
 นน 0023.3/ว 61   การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.3/ว 329   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.3/ง 332   การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเด็กระดับตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.2/ว 330   ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-01-2566
 นน 0023.3/ว 328   การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.6/ 1227   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.3/ว 58   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.6/ว 57   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2566
 นน 0023.6/ว 56   การรายงานข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลครัวเรือนที่ได้บันทึกในเมนู "ขยะเปียก (ชุมชนเมือง)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2566
 นน 0023.6/ 1176   ขอเปลี่ยนแปลงโครงการกู้เงินทุนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615