กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 76   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรังรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 970   แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 971   มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 119   มาตรการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 967   สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3441   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.นาน้อย))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 966   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนา่ยกเทศมนตรี รุ่นที่ 4"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 965   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 955   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2(เดือนมีนาคม 2565) และงวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 953   ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   โครงการพัฒนาสื่ิอการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/3362   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 114   การสำรวจติดตั้งขยะติดเชื้อชุมชนที่เป็นปัจจุบัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 116   ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 849   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2565 (เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง ท่าวังผา อบจ. และ ทม.เมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3233   แจ้งการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว และขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เกงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการลงทุน ข้อ 6.6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 931   เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 74   ขอเอกสารเพิ่ม เพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 890   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 878   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนการยุทธศาสตร์ชาติสังกัด อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 109   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุะนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 829   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 97   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 98   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน มกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/64   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300) (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 108   หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   ขยายเวลาการลงทะเบียนรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงาน LTC ดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 876   แจ้งเลื่อนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 875   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ   
doc220220224030010.pdf
 
doc320220224030010.pdf
 
doc420220224030010.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 868   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAi) รุ่นที่ 1 ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 869   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ถึงนายอำเภอปัว, แม่จริม, เมืองน่าน, เวียงสา, นาน้อย สองแคว, เชียงกลาง, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, นานหมื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว105   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาผู้บริหารเมืองอัจฉริยะระบบบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2937   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลของ อปท. ไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 102   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 847   ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 846   โครงการพัมนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 100   มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 99   แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 101   ประชาสัมพันธ์สิทะิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 63   แจ้งรหัสสถานศึกษากรณีการจัดตั้ง ศพด.อบต.ยอด (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2860   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 4 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 828   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 94   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 826   แจ้งแนวทางปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 801   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร      กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 803   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 804   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 784   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 758   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 92   การสั่งจอง "บันทึกท้องถิ่น 2565"   
doc220220221035448.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 749   เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรณนะหลักของผู้เรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2649   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2565 พร้อมบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่านป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 748   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Pythom ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 91   โครงการ TIP TV ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 747   แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 741   แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 739   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 88   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กับหนวยงานภายนอก     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 90   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 732   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 89   สรุปข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 726   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 725   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่   
คู่มือการประเมิน
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนน่านให้สะอาดอย่างยั่งยืน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 722   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนน่านให้สะอาดอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 86   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อ.เวียงสา, น้ำปั้ว อ.เวียงสา, สถาน อ.นาน้อย, เปือ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 7112   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 3" (ถึงนายอำเภอเมืองน่าน และนายอำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 78   การอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 87   การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 84   สำรวจความประสงค์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 51   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 380   หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 55   แนวทางการสอบพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 449   ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 355   การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 527   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 531   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 690   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 81   แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 678   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 79   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form เพื่อสำรวจความประสงค์ของ อปท. เกี่ยวข้องกับความต้องการองค์ความรู่ และคู่มือ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหามลพิษของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2326   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 677   การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2323   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (CCT) ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เสมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (์NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   แจ้งเลื่อนการส่งผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว46   การส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 658   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 76   การปรังปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615