กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0140   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ตอนที่ 1 ฯ (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0177   ข้อมูลการสำรวจำื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0138   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1144   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อทป. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1752   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 00236.3/ว 1759   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0174   การตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1736   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 169   มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 168   แจ้งการดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประสงค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1717   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   เลื่อนวันประกาศวันเวลาสถานที่สรรหาแลัระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตามตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1696   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปั พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 6407   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 167   แจ้งเลื่อนเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งผลการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง แม่จริม บ้านหลวง และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามดครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1693   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1683   หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว0163   กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่งฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6226   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1670   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0162   แจ้งจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี 2563 ระดับ ป.5-6 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1639   แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   
doc220210416080738.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0161   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูช้างเผือกฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด     เอกสารสำหรับส่งของบเงินกู้ รอบ 2   
doc220210416032251.doc
 
doc320210416032251.docx
 
doc420210416032251.xlsx
 
doc520210416032251.xlsx
 
doc620210416033820.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6167   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6154   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1630   การแอบอ้างเพื่อหผลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว159   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1612   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1593   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 158   การดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบฯ ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดพิจารณาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1586   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6004   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1573   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1574   การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   ขอเชิญประชุมแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว155   รายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1553   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5894   การรายงายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/5892   การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารการท่องถิ่นอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/5   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมฯ (การประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้น ป.1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1528   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1529   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว151   ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1514   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 150   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1474   ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1472   การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1463   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1462   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (พ.ศ.2562)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1461   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1460   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1457   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1454   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640304 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1453   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640307 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/119   จิตอาสาภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5589   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5586   การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวก รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว148   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5509   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5506   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1412   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 1330   ระเียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 150   ประชาสันพันธ์สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5486   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ (แจ้ง อ.สองแคว) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 147   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 146   ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศพด.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอซื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1376   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1378   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1377   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1332   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันฯ รุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1369   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1333   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1337   แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิบัติที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1324   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5200   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1316   การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1317   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   แจ้งการดำเนินการจัดทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป้นเสิศของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1306   การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1308   ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615