กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3044   ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565    
doc220210727090109.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3057   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3058   การสนับสนุนการจัดการเรียนสอนออนไลน์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ทั่วไป  นน 00023.2/ว 287   กำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3039   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3037   จังหวัดน่านมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3032   พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12231   ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2564
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 3034   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบคอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3020   ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..... (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3019   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทำแนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3002   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย สองแคว สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2971   แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 284   ขอนำส่งสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และป้องกันโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2964   การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2959   การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2958   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 256   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 2891   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2938   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพชรา พิการ เอดส์)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/11548   กาโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11739   ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2939   ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 254   จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี 2566 และปี 2566-2570 ของจังหวัดน่าน (ระบบ Thai water Plan)   
doc220210715084910.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2936   ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2928   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2929   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว252   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2925   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2919   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนยุติธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/11663   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2911   ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2908   แจ้งแนวทางการเตรียมข้อมูลของ อปท. ที่มีความประสงค์จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และสำรวจความต้องการจัดหาวัคซีน ฯ เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  oo 0023.4/ว 2892   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2888   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวดารใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัีติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2887   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัฐฐัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2886   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2856   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2881   แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 249   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งแบบตอบรับสื่อประชาสัมพันธ์ตุ๊กตา DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมถ์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/11539   ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2855   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2872   การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท. (อบจ. ทน. และ ทม.) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (SOLA) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   แจ้งประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2873   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 247   ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2863   การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 272   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2871   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/11481   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11464   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2854   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4 / ว 2827   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2805   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563   
doc220210709044155.pdf
 
doc320210709044155.xlsx
 
doc420210709044155.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อาศัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2826   การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 278   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  07-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 242   แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2780   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 276   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2767   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่องการจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2755   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2739   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนสิงหาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2740   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 10896   ขอเชิญประชุมคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2726   การจัดทำแผนโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565   
doc220210702025750.xlsx
 
doc320210702025750.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 271   แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 270   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 268   ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และสื่อดิจิทัลประกอบการสอนสำหรับครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2694   การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2695   รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของ ทต.และ อบต. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10625   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 265   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 264   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ "108 ปัญหารังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2669   โครงการ Thailand Rabies Awards 2021     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2668   ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2671   การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 263   ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ว 0261   ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2640   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2629   คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2628   การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2627   แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 228   ขอมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัน (ครูผู้สอน) (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 260   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2617   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 256   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 257   ดำเนินการจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ผ่านระบบ GOOGLE FORM     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิท - 19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 0248   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 0251   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2610   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2609   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 253   แจ้งว่าได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อรวบรวมสื่อการสอนในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2593   การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615