กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2880   ขอให้รายงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2874   การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 302   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 304   การขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2814   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2844   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2847   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10113   โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบรูณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2859   การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2818   แนวทางการแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2803   การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2804   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 298   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 297   ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 296   ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2763   แจ้งเปลื่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกบอรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2793   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2792   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 292   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9950   การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9949   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2787   การจัดตั้งงบประมาณในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/9997   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 294   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ. ทุกอำเภอ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2784   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2782   แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2775   ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 290   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2766   ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 289   รายงานการนำส่งเงินให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2755   ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2762   ขอความอนุเคราะห์ประชารสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2761   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2768   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2771   การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2770   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9844   การสำรวจข้อมูลการเรียกเก้บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2765   การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2757   ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2764   การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 287   ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 (แจ้ง สถอ.ปัว สถอ.เวียงสา สถอ.ท่าวังผา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   การจัดส่งข้อมูลแนวเขต อปท. ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบรูณาการทะเบียนทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 286   ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2732   ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2730   การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 283   ดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/0003   เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบและความเข้าใจในโครงสร้างสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2685   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ........     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9518   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 9517   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 282   การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2686   การจัดสรรทุนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2675   การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2658   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2665   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2666   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2662   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2663   การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (SLDL) (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2651   การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2654   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2652   การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2653   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด้กและเยาวชน) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 279   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.นาหมื่น สถอ.ทุ่งช้าง และ สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 278   การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเชิงพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   รายงานการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ (แจ้ง สถอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2582   การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2610   แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับอาหารเสริม (นม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2635   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 276   การดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 274   ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศีกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 277   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2623   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2625   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 9280   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 9278   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 275   การโอนเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online      กลุ่มงานการเงินฯ  17-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2570   กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2543   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2554   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2553   เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2546   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565   
doc220220623035138.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2573   การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบโรคพิษสุนัขบ้าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2545   การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9083   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2547   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2548   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติกการเพิ่มทักษะปฎิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือรา่ชการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2537   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2544   โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุท้องถิ่นเพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615