กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 "ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 370   ขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสังกัด ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15508   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3900   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถานบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3899   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้อนต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15485   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3892   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15446   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) แจ้ง อ.ทัาวังผา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15449   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15445   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3879   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15408   มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 367   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15325   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15276   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในระบบที่ไม่ถูกต้องในระบบ CATAS System เพื่อให้สถานศึกษาช่วยเหลือและติดตามการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ในระบบรายงาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 365   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครุและบุคลากรในสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15239   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3831   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3832   ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (นายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาล) และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15052   ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3807   การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลปริมาณของท้องถิ่น (Workload Tracking System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3805   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ขอข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3804   นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไลการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี (แจ่ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   ขอความร่วมมือจังหวัดน่านแจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัดซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน   
doc220210910083914.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การดำเนินงานจัดฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่นยืนด้านการศึกษาการ SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3797   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3793   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3790   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 356   แจ้งโครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน เจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3756   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3757   การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3724   การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3717   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัดซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย   
doc220210908055232.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14715   หารือการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 3725   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3726   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 355   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบริหารงานศึกษา ระดับต้น(เพิ่มเติม) เพื่อให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3705   รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3710   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3712   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14674   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 350   การตรวจสอบการจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3698   กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3688   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3687   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3654   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3677   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3656   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14387   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3675   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท.   
doc220210901052729.docx
 
doc320210901052729.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3672   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระระดับชำนาฐการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3642   การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3641   หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 14315   แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna สภากาชาดไทย (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3613   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3614   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 348   แจ้งการการบันทึกระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (มฝ.2) เดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3608   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3578   การกำหนดรายการค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3627   การมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รถ EMS) (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3598   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข อ.บ่อเกลือ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3600   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.นาน้อย อ.สองแคว อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 346   สอวช. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ีสนใจส่งข้อเสนอนโยบายฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3603   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 345   แจ้งกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ สถจ. และ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3606   แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 -2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3604   แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14298   แจ้งปรับราคาวัคซีนป้องกันโควิด - 19 Moderna (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ 14270   ขอเชิญคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3585   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 343   ให้ อปท. รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3580   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3573   การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิยกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 310   ขอเชิญประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ใน อปท." (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3571   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3521   กากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 342   ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงิ่อนไขในลักษณะเดียวกัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3556   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3538   การประกาสหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3543   กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 338   แจ้งกำหนดจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว337   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3516   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13973   การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายชุมชน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว336   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 335   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3497   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3495   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615