กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.2/ว 417   แจ้งให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใสสำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษา และข้าราชการหรือนพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-07-2566
 นน 0023.3/ว 421   การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2566
 นน 0023.3/ว 2964   การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้่าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.3/ 11648   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.3/ว 419   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.3/ว 418   การประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.3/ว 420   ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.3/ว 2965   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2566
 นน 0023.1/ว 413   ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-07-2566
 นน 0023.3/ว 2950   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
doc220230707141518.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2566
 นน 0023.3/ว 2942   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2566
 นน 0023.6/ว 11588   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทำบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด.. และ สำนักงานประกันสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2566
 นน 0023.6/ว 415   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2566
 นน 0023.4/ว 2941   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ด้วยดัชนีความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-07-2566
 นน 0023.2/ว 2943   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-07-2566
 นน 0023.4/ว 2923   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-07-2566
 นน 0023.3/ ว 2936   ขอเชิญประชุมโครงการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2566
 นน 0023.2/ว 2924   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งที่มีเทศบาลตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-07-2566
 นน 0023.3/ว 2930   การจัดส่งเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน นาน้อย บ้านหลวง ภูเพียง แม่จริม สันติสุข และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2566
 นน 0023.3/ว 2928   การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ยกเว้นนายอำเภอบ้านหลวง, สันติสุข, เฉลิมพระเกียรติ และนายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2566
 นน 0023.3/ว 2916   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2566
    งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2566
 นน 0023.5/ว 412   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) จำนวน 10 รุ่นๆละ 3 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2566
 นน 0023.5/ว 2906   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2566
 นน 0023.3/ 11413   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2566
 นน 0023.3/ว 2903   การจัดเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยังยืน ปี 2566" วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศ (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ภูเพียง และ สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2566
 นน 0023.2/ว 410   แจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-07-2566
 นน 0023.2/ว 411   ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-07-2566
 นน 0023.5/ว 2796   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยไม่เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขาก่อสร้างทาง ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 - 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2566
 นน 0023.4/ว 2867   แจ้งคำวินิจศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-07-2566
 นน 0023.6/ว 2866   มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2873   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2871   การจัดสรรงบประมาณเงินอุุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2870   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 409   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
doc220230703145551.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 408   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 407   ประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 406   ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู-ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 405   การประเมินตนเองตามแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2869   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครองครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัด อปท. ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2868   การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2566
 นน 0023.3/ว 2851   แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2566
 นน 0023.6/ ว 404   ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ท่าวังผา และ นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2566
 นน 0023.3/ว 402   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปีพุทธศักราช 2566 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2566
 นน 0023.3/ว 403   การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2566
 นน 0023.6/ว401   โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2566
 นน 0023.4/ว 400   ขอส่งสำเนากฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2566
 นน 0023.6/ว 2812   ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2566
 นน 0023.6/ 253   แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของ อปท. ที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่พอเพียง (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2566
 นน 0023.6/ ว 399   ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานด้านการควบคุมยาสูบของ อปท. เข้ารับการคัดเลือกเมืองเทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ (ตัวแทนประเทศไทย) เพื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล อาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke - free Award - ASA)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2795   ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2566
 นน 0023.3/ 10987   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2566
 นน 0023.5/ว 2778   การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  28-06-2566
 นน 0023.6/ 233   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการภายใต้กฏหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2566
 นน 0023.3/ว 395   การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2566
 นน 0023.2/ว 2779   การสำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2566
 นน 0023.3/ว 2775   ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2566
 นน 0023.3/ว 2747   ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานย่อยในสังกัดและตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ว 2746   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.6/ ว 394   ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคารของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ ว 392   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครองครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัด อปท. ประจำปี 2566 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สอถ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2739   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2707   การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ 10603   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2706   การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2566
 นน 0023.2/ว 2703   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-06-2566
 นน 0023.2/ว 391   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 กรณีถึงแก่กรรมหรือลาออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-06-2566
 นน 0023.4/ว 389   ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2566
 นน 0023.6/ว390   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฏหมายสำหรับนักสาธารณสุข ภายใต้ปฏิบัติงานใน อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2566
 นน 0023./ว 2690   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ ว 388   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัสประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2678   จุดเน้นเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2677   สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ว 2671   ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจ้งกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดสมัครข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ว 2672   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2566
 นน 0023.3/ว 2639   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2658   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.3/ ว 2656   โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.5/ว 374   ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2566
 นน 0023.6/ ว 386   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.5/ว 375   สำนักงบประมาณขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2566
 นน 0023.3/ว 387   การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาราวานส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (สถอ.เวียงสา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.3/ว 2659   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2566
 นน 0023.3/ว 2615   การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.6/ ว 382   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.4/ว 380   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-06-2566
 นน 0023.6/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.3/ว 2617   คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปบมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.3/ว 378   ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.3/ว 379   ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์     ท้องถิ่นจังหวัดน่าน  16-06-2566
 นน 0023.3/ว 377   รายงานผลการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2566
 นน 0023.2/ว 2620   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2566
 นน 0023.4/ว 2601   แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2566
 นน 0023.4/ว 2597   แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2566
 นน 0023.2/ว 2587   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2566
 นน 0023.6/ ว 373   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาตอย่างยั่งยืน โอกาสและความท้าทาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2566
 นน 0023.6/ว 372   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2566
 นน 0023.6/ว 371   ขอเชิญประชุมเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2566
 นน 0023.6/ 221   การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 (แจ้ง สถอ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2566
 นน 0023.3/ ว 368   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615