กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   สำนักงาน ก.อบต. แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4252   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)   
doc220211012055838.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4244   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ ทต.และ อบต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6753   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4218   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4217   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 16708   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4215   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4183   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4223   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 409   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4224   ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4222   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4221   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4214   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  รง 0452/ว 16663   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทต.ดู่ใต้ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4185   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
สั่งการ  นน 0023.4/ว 403   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประขุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 405   ขอความร่วมมือแจ้งคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ในสถานศึกษาในสังกัดทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 404   ขอความร่วมมือ อปท. รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เยาวชน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4181   การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป้นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 4187   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณ๊เยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 373   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติกู้เงินจากสถานบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว (แจ้ง สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4182   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4171   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4178   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4176   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4173   ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่... ) พ.ศ...... (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว4172   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023./ว 4188   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอกฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4174   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4175   การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย" (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 401   การประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4143   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4142   กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้านยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4144   การแจ้งปลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   แจ้งสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมการจัดหาผู้ให้บริการตามกฏกระทรวงฯ ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สอถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4145   ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4141   การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.บ้านหลวง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4135   การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน.และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4050   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4052   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4056   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4087   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4086   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4083   การกำหนดหลักเณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4068   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 392   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4088   การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 395   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4055   การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของ อปท. ในระยะเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0014.5/ 2632   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4018   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/363   แจ้งการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการขอใช้เครื่องมือต่างๆของ Google     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4031   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3992   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4071   การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 386   แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3999   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3998   ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 387   พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของ อปท. ด้านการควบคุมป้องกันและแก้ไขมลพิษ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 384   ขอความร่วมมือรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอเท่านั้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3969   การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุยาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยิ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3980   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ดครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3979   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3978   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชูปถัมภ์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การจัดส่งชุดสร้างความรู้แม่และเด็กในการป้องกันโควิด - 19 แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ) และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3968   การรายงานผลสัมฤทธิ์ขอโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชีวัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
doc220210928025757.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3966   การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 354   การดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3965   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3960   ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15853   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3958   แจ้งปรังปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3925   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3922   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 51007/ ว 2494   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อปท. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15649   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" และโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15682   รายงานผลโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี ประจำปี 2564 (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   แจ้งการปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3919   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615