กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 388   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3833   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเวิน อ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง สันติสุข และ ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3830   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแก่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3811   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกลุ่ม Clusters ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3796   โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชชนนีพันปีหลวงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2565
 นน 0023.2/ว 3771   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3769   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3779   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3749   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13729   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งการดำเนินโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3750   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13746   โครงการจัดงานการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13730   โครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13682   การแต่งตั้งผู้แทนของปลัด อปท. เป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3726   ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยวภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13550   ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน แม่ครัว และผู้รับจ้างทำอาหารแก่สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถารศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3691   การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงกลาง และ อ.นาหมื่น) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/252   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   สำรวจรายชื่อนักเรียนหญิงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ปีการศึกษา 2565 และที่ตกหล่นในปีการศึกษา 2562 - 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3695   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13557   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3692   ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3694   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   การประชุม "การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3690   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3678   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยยวชาญรอบเดือนเมษายน 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3679   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอยกเวัน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ) และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3659   ขอเชิญประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 364   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3644   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารการจัดการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13396   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3646   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3645   แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13398   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3630   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 246   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจกาสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "KIDs Dee" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   การเิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
 นน 0023.3/ว 3614   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3595   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13252   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12978   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซื่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3583   แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำของ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3585   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3584   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด้กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3588   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3578   การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตืในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3566   การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3564   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3565   การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 241   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3563   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ 13033   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3558   ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   ประกาศผลการการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 239   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3542   ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3543   ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 353   แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและจัดส่งผลงาน ตามกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3539   สำรวจความต้องการเภสัชเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3516   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3505   โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12966   แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 351   ส่งมอบสื่อชุดนิทาน"อ่านอุ่นรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12974   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3504   การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12929   การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3494   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา อปท. ในระบบศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพือเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3482   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3475   ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3158   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3416   กาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3446   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3445   ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12553   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 345   ขอความร่วมมือเข้าประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/12513   ขออุนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12519   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 339   ประชาสัมพันธ์โครงการ"มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 340   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3398   การมองโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศพด. ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3399   การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women is Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/231   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3389   การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3391   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615