กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4969   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 496   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4963   การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4964   แนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4930   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 495   การประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิฤตโควิด - 19" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4943   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินควารมสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19291   การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4944   ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมือเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม (แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 492   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 1 ครั้งที่ 4 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19349   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4893   ผลการคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 486   การจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19255   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 488   แจ้งเลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 487   แผนดำเนินการฝึกบอรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19170   แนวทางการขอรับการประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4845   กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้น อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4834   การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน และ ทต.ศรีษะเกษ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แจ้งการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 483   แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 472   แจ้งแนวทางแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 473   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-markrt) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 474   การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 18940   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4818   การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4819   การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฏหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้ โดยอนุโลม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4820   แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 484   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4811   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4812   แนวทางปฏบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4813   การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 476   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท. และสถานศึกษาจัดนิทรรศการหนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลูกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 475   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ฯ   
doc220211115074155.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4800   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4799   แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอกกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4798   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาน้อย และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18906   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (แจ้ง ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4744   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4777   สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4779   การคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (แจ้ง นายกเทศมนตรีทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   แจ้งโครงการฝึกอบรมผู้นำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4780   แจ้งเปิดใช้งานระบบ ช่วยตอบข้อความตอบคำถามให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4751   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4748   ขอความอนุเคราะห์ตอบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานการสนับสนุนภารกิจของ อปท. ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4745   ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทน อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4749   ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 466   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่เทศบาลเสนอเพือขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทต.ศรีษะเกษ ทต.เชียงกลาง และ ทต.ศิลาแลง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 464   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.งอบ ทต.ยอด และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 461   แจ้งการลงทะเบียนอบรมจัดหาผู้ให้บริการและหน่วยให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการตามกฏกระทรวงเพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 458   การขับเคลื่อนการดำเนินงามตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4726   เชิญประชุมนายกเทศมนตรีตำบลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4705   การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 (ยกเว้นบ้านหลวง ทุุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4687   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18570   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1- 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4693   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการทำงานเชิงพื้นที่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4695   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4690   โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง อ.ภูเพียง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4686   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลและประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนะโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4682   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด     งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18526   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเแลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18473   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4657   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4656   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4660   ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ"เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุดวิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18474   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/412   รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ (แจ้ง อสถ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 457   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4633   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 450   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 453   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4629   แบบรายงานการดำเนินการของ อปท. ในการบริหารจัดการขยะดิตดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 449   การประเมินคุณภาพนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 448   การรายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18305   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4612   การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18304   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4611   หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4610   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4607   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/18271   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัมนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4608   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้อนถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 18303   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615