กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 217   รายงานการนำส่งเงินให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 2/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2024   ารกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 213   ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 65     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2023   อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 215   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา และ สถอ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2022   เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 214   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube เกี่ยวกับการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2021   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบกลุ่ม อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2018   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2017   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ถึง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่าวังผา นาน้อย ปัว ทุ่งช้าง เวียงสา นาหมื่น และนายก อบจ.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2013   การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอุปกรณ์กันฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7159   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2014   สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2006   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม "สัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 209   แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/7103   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7079   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1999   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7083   การมอบรางวัล"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" และ "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.(MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาลตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน) "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 208   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามกฏหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 205   ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดู ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)   
doc220220509090755.) ลุ่มน้ำน่าน
 
doc320220509090755.)
 
doc420220509090755.) ลุ่มน้ำยม
 
doc520220509090755.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 204   ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1977   แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1990   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 640303 - 65) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1980   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1973   การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
    งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  06-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 203   ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อเพื่อจัดหารายได้เข้า “กองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 202   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   รณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 131   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  ว 1958   การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 1/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   การประเมินความพร้อมก่อนการเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1941   การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำห้วยมุ่น ห้วยลี่ และลำน้ำหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1938   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1937   ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1944   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1925   การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1928   การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี "อปท. 4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1920   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/6764   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) รอบที่ 2 ปี 2565 และขอเชิญสถานศึกษาที่สมัครเข้า่รวมโครงการตั้งแต่ปี 2565 - 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 195   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 126   แจ้งส่งเอกสารอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1899   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 192   แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1874   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6569   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1866   ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Bum check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1867   สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1869   การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลยและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management ในหลักสูตรสถานศึกษาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1868   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1849   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1847   แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 191   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 190   การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 189   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ "พาน้องกลับห้องเรียน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1832   ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงนำโดยยุงลายก่อนการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1830   ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 124   แจ้ง ทต.งอบ อ.ทุ่งช้าง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต.เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ฯ (แจ้ง ทต.งอบ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1773   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1828   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1774   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6409   การโอนเงินจัดสรรงบประมษณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ.เเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6410   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ไตรมาสที่ 3 (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1800   การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรัีกษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1823   การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1820   แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท. ในจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1801   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1798   แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 182   บัญชีนวัตกรรมที่ครบกำหนดอายุสิทธิ เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 183   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 6224   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1804   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 121   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1787   แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   แจ้งดำเนินโครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 181   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เพื่อนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1772   ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินงานตรวจคัดกรอกการติดเชื้อไว้รัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ีมีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1737   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1724   การดำเนินการโครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1702   ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1701   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทะศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1700   การรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1699   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (TRA 2022)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 177   แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615