กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.2/ว 4524   การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2565
 นน 0023.3/ว 4521   การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2565
 นน 0023.4/ว 461   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-10-2565
 นน 0023.5/ว 4504   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2565
 นน 0023.3/ว 4495   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4494   ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศาษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.4/ว 459   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4478   ขอส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.1/ว 4473   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2565
 นน 0023.5/ว 4449   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2565
  นน 0023.3/ว 458   การจัดอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 457   แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฏหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 4455   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 4458   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ 16678   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2565
 นน 0023.3/ว 4448   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2565
 นน 0023.5/ ว 4436   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2565
 นน 0023.3/ว 455   ขอรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (สถอ.เมืองน่าน และ สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2565
 นน 0023.3/ว 456   การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (sing off 1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2565
 นน 0023.5/ว 4404   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2565
 นน 0023.3/ว 4418   การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2565
 นน 0023.3/ ว 4419   การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2565
 นน 0023.3/ 305   แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 และครูดีเด่น ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2565
 นน 0023.3/ว 4406   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสพรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2565
 นน 0023.3/ว 4403   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2565
 นน 0023.5/ 16373   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน(กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แจ้ง อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2565
 นน 0023.5/ 16371   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน(กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2565
 นน 0023.5/ 16374   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน(กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2565
 นน 0023.1/ว 452   การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-10-2565
 นน 0023.3/ว 4387   รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มเติมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (พมพ.) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2565
 นน 0023.3/ว 451   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2565
 นน 0023.1/ว 4349   การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-10-2565
 นน 0023.3/ ว 4375   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2565
 นน 0023.3/ว 4353   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2565
 นน 0023.3/ว 4362   แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2565
 นน 0023.2/ 16315   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2565
 นน 0023.2/ว 4361   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ว 4358   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา ปัว ท่าวังผา และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ 16289   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ ว 4356   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ 16283   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ 16285   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.5/ว 4355   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2565
 นน 0023.3/ว 4357   การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2565
 นน 0023.2/ว 449   ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2565
 นน 0023.3/ 15602   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2565
 นน 0023.3/ ว 4345   การไว้อาลัยจากเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2565
 นน 0023.3/ว 448   แจ้งการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.2/ว 446   แจ้งให้ อปท. ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2565
 นน 0023.2/ว 445   แจ้งสำรวจรายชื่อข้อราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 447   สำรวจข้อมูลรายชื่อศูนย์คัดกรองเพื่อขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 444   แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 443   ขอเชิญร่วมเผยแพร่หนังสั้นเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 4315   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 4314   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2565
 นน 0023.3/ว 4312   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2565
 นน 0023.4/ว 4311   การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2565
 นน 0023.4/ว 4310   แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2565
 นน 0023.3/ว 4301   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อปท. ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2565
 นน 0023.3/ ว 4302   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2565
 นน 0023.5/ว 4278   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2565
 นน 0023.5/ว 4294   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2565
 นน 0023.5/ว 4293   หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2565
 นน 0023.5/ว 4292   การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2565
 นน 0023.5/ 15583   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2565
 นน 0023.4/ว 4290   แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2565
 นน 0023.4/ว 4288   การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุในอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2565
 นน 0023.3/ว 4285   ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2565
 นน 0023.3/ว 4277   ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.2/ ว 442   ดำเนินการจัดทำ(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .......      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 4281   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ 15793   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 4262   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 4265   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ไ้ด้รับการถ่ายโอน     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 4270   การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตพิ้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข อ.สองแคว และ องเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 439   สำนักงานงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเต็ม เดือนสิงหาคม      กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 438   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในเดือนสิงหาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 4269   ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 4263   การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 440   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว 4260   การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
 นน 0023.3/ว4259   การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะ ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2565
    งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 4264   ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2565
 นน 0023.5/ว 4257   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2565
 นน 0023.5/ว 4163   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 437   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน และสถอ.แม่จริม)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 436   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.5/ว 4237   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2565
 นน 0023.5/ ว 4238   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 435   การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220221004105452.xlsx
 
doc320221004105452.xlsx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 4241   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ 15740   การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.2/ว 4205   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 434   การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 4236   การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน.และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2565
 นน 0023.3/ว 4231   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2565
 นน 0023.4/ว 4230   ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2565
 นน 0023.3/ว 15600   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615