กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5450   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21178   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 538   การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5439   แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5431   แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 455   รายงานการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5350   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5371   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/457   การส่งมอบต้นฉบับคู่มือครูฯ ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (อำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5372   ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20972   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าวังผา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 535   ขอเชิญศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/455   รหัสสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20878   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน (แจ้งทุกอำเภอ ยกเว้น อ,สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5345   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้านเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5326   การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5312   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5311   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 534   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 300 V.4     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง สถอ.ภูเพียง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5330   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 530   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่น 3"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว529   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทยฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 531   ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประเภท การสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 532   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน U2T ธรรมสุข Thammasat For People “U2TTU กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (น่าน - ลำปาง - เชียงใหม่ - ปทุมธานี) (ท่าวังผา บ้านหลวง เมืองน่าน เวียงสา ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5292   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20635   การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (อำเภอบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิตอล (Digital Literacy)" (อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการพัฒนาทักษะสอง EF (อำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20585   การสำรวจ ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/2097   แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5285   การดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 20427   การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่ารุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5228   แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5184   กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5193   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5192   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 517   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 521   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 522   เตรียมความพร้อมและรับรองการใช้งาน DIGITAL PENSION     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5189   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 516   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5147   การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5146   การสนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 418   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5147   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20197   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (กรณี ทต. และ อบต.) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5173   การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5151   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20142   การขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5120   ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5148   แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5152   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล มติครั้งที่ 12/2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5130   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อน "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5131   การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดล้อม "      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5132   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5136   สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ. 2566 - 2570)   
doc220211203041016.ศ
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 513   แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5138   ขอความร่วมมือตอบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5118   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำดหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.เมืองน่าน อ.แม่จริม และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 511   การสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนากระบวนการในการทำงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 20077   การติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทะเบียนและวัดผล และการใช้การโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (Local School) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5113   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5124   ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในช่วงปลายปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20047   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว5112   การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5110   โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงหมาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5109   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 510   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 1 ครั้งที่ 4 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 5089   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5088   ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  01-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5087   การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 509   ขอส่งเอกสารประกอบการขับเคลื่อนการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 507   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19901   รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19900   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5077   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5076   ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 508   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 438   แจ้งรหัสสถานศึกษากรณีการจัดตั้ง ศพด.บ้านน้ำแพะ ทต.บ่อเกลือใต้ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 506   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5061   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 505   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 5060   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 503   หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5052   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อบต.ยม ทต.ขึ่ง ทต.ทุ่งช้าง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไชยสถาน และ อบต.ป่าแลวหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5051   การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 502   ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4990   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19547   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5005   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4968   กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4697   การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615