กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5073   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 09.29 น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5011   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5045   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5003   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4992   การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครกงารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวาลเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4948   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 11.23น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4958   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 10.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4924   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ CU GIS เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/19876   โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 382   ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช่ติ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 11.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล   
doc220161122015338.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   การสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19655   การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กต้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4820   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4815   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค๗ ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4819   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4814   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4816   โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขแบบ ศพด.1-4 ตามหนังสือจังหวัดน่า​น ที่ นน 0023.2/ว365 ลงวันที่ 10 พ.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 378   แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   แนวทางกำหนดค่าคะแนนการได้ร้บเงินเดือนกรณีคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 4775   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4760   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/27   แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ในวันพฤหัสบกีที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115210910.xls
 
doc320161115210910.doc
 
doc420161115210910.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4748   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ปนะชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115204317.xls
 
doc320161115204317.doc
 
doc420161115204317.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4711   โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4707   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4681   กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4671   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4556   การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 367   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   วิทยุเชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดกิารสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 365   แบบรายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในสังกัด   
doc220161110005111.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4639   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4638   โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 319   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการและการประเมินของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการชองเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 363   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออกเขียนได้   
doc220161109015832.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/313   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560   
doc220161108203834.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4569   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลรายชื่อ จนท. ที่รับผิดชอบ (หัวข้อ"เงินอุดหนุนเฉพะกิจ ปี 60") ในระบบ e-Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   การติดตามแผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4561   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4560   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4552   โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกาาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4553   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4545   การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4532   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4511   การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220161103234051.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4506   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4475   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4459   การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 352   ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4439   การแต่งตั้งกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4438   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4422   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4432   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   แนวทางการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดรงเรียนสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4405   โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4392   ขอยกเลิกการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แก้ไขวันที่จัดส่งรายชื่อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)   
doc220161027205656.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบเตือนภัยสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   ขอให้ อปท.ทุกแห่ง ต้องดำเนินการโครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" และรายงานผลการดำเนินให้ทางจังหวัดทราบด้วย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 344   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615