กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    แบบสำรวจข้อมูลการขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจาก สถ. ของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น       27-08-2557
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2557 (แบบ ปผ. 1-3 ประเภททั่วไปและวิชาการ)       25-08-2557
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57)       25-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-08-2557
    การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)       22-08-2557
    รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ SIS       22-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน       22-08-2557
    แจ้งกำหนดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       20-08-2557
ด่วนที่สุด     การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ       20-08-2557
    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนาศิลปและวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       20-08-2557
ด่วนมาก     การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       19-08-2557
    แจ้งผลการประเมิน บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด       19-08-2557
    รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อประเมินเลื่อนวิทยญานะระดับชำนาญการพิเศา และเชี่ยวชาญ       18-08-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะจัดทำผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       18-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุม จนท. ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557       13-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       08-08-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       08-08-2557
    โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ"       08-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดฝึกอบรมในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบล กำหนดการเข้ารับการอบรมวันที่ 13-14 ส.ค. 57       08-08-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       07-08-2557
    การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       06-08-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       06-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       04-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57)       01-08-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       30-07-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.       30-07-2557
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ       28-07-2557
    การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"       25-07-2557
ด่วนที่สุด     ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557       23-07-2557
ด่วนมาก     การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง       23-07-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.        21-07-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย)       21-07-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       21-07-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       21-07-2557
    การขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น       21-07-2557
    สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการาสอบแข่งขันแทน       21-07-2557
    มคิการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557       18-07-2557
    วิทยุ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการฯ(ถนนถ่ายโอน) ให้จัดส่งโครงการฯ (พร้อมแบบตรวจที่มีลายเซ็นวิศวะ) ให้จังหวัดจำนวน ๓ ชุด และ ส่งสรุปงบหน้าทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com       17-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค. 57)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       17-07-2557
    การบันทึกเว็บไซต์ อปท. และ ผู้ดูแลระบบ INFO       16-07-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป       15-07-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม       10-07-2557
ด่วนที่สุด     การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น       10-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมงานบริหารงานบุคคลของ อปท.        08-07-2557
ด่วนมาก     แจ้งเพื่อทราบ       08-07-2557
    ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       07-07-2557
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ       03-07-2557
    แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ก.ค. 57       03-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. หาก อปท. ไหนไม่จัดส่ง จังหวัดถือว่า อปท. ดังกล่าวไม่มีเรือ        03-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 57       01-07-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-06-2557
    การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-06-2557
    โครงการฝึกกอบรมแผนอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560       26-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       23-06-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557       20-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพอย่างยั่งยืน       19-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       19-06-2557
    ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558       19-06-2557
    ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       19-06-2557
ด่วนที่สุด     โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 2557       17-06-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       17-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       16-06-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา       16-06-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       13-06-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       13-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       11-06-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุรุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557       11-06-2557
    การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       11-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       05-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       03-06-2557
ด่วน     สำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       02-06-2557
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด แจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557        29-05-2557
    สำรวจรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย       27-05-2557
    ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2       27-05-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานโครงการอาหารเสนิม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       27-05-2557
ด่วน     ให้ อบต. และเทศบาล ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้จังหวัด (ค่าเงินเดือนครู) ให้แก้ไขจากเดือนเมษายน เป็นพฤษภาคม 2557       26-05-2557
    การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง       26-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม       23-05-2557
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ       23-05-2557
ด่วนที่สุด     บัญชีสรุปรายชื่อ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ก.อบต.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2557        23-05-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน       22-05-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       19-05-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       19-05-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       16-05-2557
    แบบประเมินมาตรฐานการปกิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1 - ด้าน 4       15-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลจำนวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ)       15-05-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-05-2557
    ขยายเวลาการจัดส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       12-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว       08-05-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615