กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฯ       29-01-2558
    แจ้งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558       28-01-2558
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2558       26-01-2558
    ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง หรือบำรังรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสภานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถาบันการเงิน (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 26/01/58)       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 (เดือน ก.พ. 2558)       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประจำปี 2558       19-01-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       13-01-2558
ด่วนที่สุด     การพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       13-01-2558
    เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ       13-01-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการนำเข้าข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2557 โดยเร่งด่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 58)        08-01-2558
    หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น       08-01-2558
ด่วนมาก     การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่ออคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2       08-01-2558
ด่วนที่สุด     การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน       07-01-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม       06-01-2558
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น       06-01-2558
ด่วนที่สุด     การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พงศ. 2557       05-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินตนเอง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557       30-12-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการหอบรัก มาห่มป่า       30-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม.       30-12-2557
    วิทยุ เชิญประชุมเรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       30-12-2557
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แหล่งท่องเที่ยว       30-12-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกการอนุมัติข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS เร่งรัดการดำเนินการโดยเร่งด่วน หากมีปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อกลุ่มการเงิน (นายน้อย)       30-12-2557
    การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       30-12-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       29-12-2557
    แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 6 มกราคม 2558       29-12-2557
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน       29-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2557 ขอให้ อปท. เร่งรัดการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57       29-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก่ผู้มีสิทธิในจังหวัด       25-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด ชุดที่ 1       25-12-2557
    แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข       24-12-2557
    สารอวยพรปีใหม่       24-12-2557
    การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       24-12-2557
    การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.       23-12-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557       23-12-2557
    โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       23-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       23-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       22-12-2557
ด่วนมาก     ขอความร่วมมือสมทบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ "โครงการหอบรัก มาห่มป่า" ประจำปี 2558       17-12-2557
    การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       16-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู       15-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด       15-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558       11-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       08-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลที่ทำการหรือสำนักงานของ อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ขอให้รายงานให้ สถจ.น่านทราบโดยด่วน        02-12-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 57 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ใช่เงินในข้อบัญญัติ) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังหรือพัสดุ       01-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57 ด้วยค่ะ จังหวัดจะได้ดำเนินการสรุปข้อมูล ส่งให้ สถ. ต่อไป       01-12-2557
ด่วนที่สุด     เลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานบุคคลของ อปท.       28-11-2557
ด่วนที่สุด     ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล       27-11-2557
    ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558       27-11-2557
    ประกาศผลและมอบรางวัลแก่บุคลากรท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีเด่น       27-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.แก้ไขเอกสารโครงการฯ (ส่วน อปท.ใดที่ไม่มีรายชื่อคือตรวจเรียบร้อยที่แล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/57       27-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 26/11/57)       26-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ       25-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลือนการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       21-11-2557
    ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน"       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       20-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
    แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปละหน้าที่พลเมือง       20-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       20-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 20/11/57)       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com       18-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งการส่งสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หากไม่ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 18/11/57 ถือว่าไม่ประสงค์ฯ)       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       17-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       17-11-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2 ปี       17-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และยังไม่ได้ส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557       14-11-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน       14-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com (14/11/57)       14-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 57       14-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ       13-11-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการจัดส่ง "รูปเล่ม" และ "CD" ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/57)       12-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       12-11-2557
ด่วนที่สุด     ประกาศสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน       12-11-2557
    ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557       11-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       11-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57       11-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ       11-11-2557
ด่วนมาก     การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10-11-2557
    กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนตุลาคม 2557       10-11-2557
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ท2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57)       10-11-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน       10-11-2557
    การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำม้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       10-11-2557
    โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558       10-11-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615