กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  คู่มือประชาชน   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกขัอมูลการจัดทำคู่มือประชาชน บันทึกภายในวันที่ 30 มี.ค. 60     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 140   การส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 002.3.5/ว 137   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 138   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 139   อัตราราคางานต่อหน่วย     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1380   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170327200625.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 134   ขอให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้แทนระดับอำเภอ เพื่อเป็นคณะกรรมการชมรมครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1362   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 1361   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1360   โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็และเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 133   การดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 08   เชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60   
doc220170323192732.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1315   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1316   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1317   โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 1303   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560   
doc220170322020119.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1295   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1297   ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1289   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 07   เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1281   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1280   ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับศึกษาหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1275   โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเสริมสร้างศักยะภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักาะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1274   ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัรและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1273   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1244   ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1239   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1218   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ทั่วไป  ita   กลุ่มไลน์ ita     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 717   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 (สำหรับ สถจ.และ สถอ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 06   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 ( สำหรับ อปท. )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1167   การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 726   ประชาสัมพันธ์ครุวิทยาศาสตรืดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 725   ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   การจัดทำข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1137   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการปีการศึกาา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1162   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1133   การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 718   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  กลุ่ม LINE ของระบบ e-Plan   แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบการกรอกระบบ e-Plan แอดเข้ากลุ่มไลน์ใหม่ด้วยคะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1128   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1130   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. น่าน พิจารณา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1078   โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1079   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1091   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1084   การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 113   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1085   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170312213501.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4169   การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4656   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1045   เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 088   เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 101   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 008   การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1041   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (local integrity and transparency)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1015   การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1014   การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1036   ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนมาก  3Rs   แจ้งประสานการเข้ากลุ่ม LINE เกี่ยวกับ “การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.2559-2560)”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 106   เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
doc220170308025531.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1017   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1016   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1011   เร่งรัดติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 1009   รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตตของทางราชการ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาชุมชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   การนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียน SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1002   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 977   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executive of local administration : thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (chief administrators of local administration : thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 978   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3778   การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกุ้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/ว 098   เปิดระบบให้สามารถเข้าไปแก้ไข ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่ง LSEP      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 099   ข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 980   การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดากรศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   แนวทางการช่วยผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 960   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้่ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 961   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 093   ตรวจสอบความถูกต้องการกรอกข้อมูล รายงาน มฝ..1 และมฝ. .2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 092   ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 959   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 958   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน0023.2/ 940   รายงานผลโครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด     กรอก บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 วันเสาที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 925   แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 932   การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 090   การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 926   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615