กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับปลัด อปท. ผอ.กองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง อปท. ผอ.กองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       27-02-2557
    การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2557 (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       26-02-2557
    กำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ลงตำแหน่งสานงานผู้บริหารและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น       25-02-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (โครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีเร่งด่วน) ให้ส่งจังหวัดด่วนที่สุด       24-02-2557
ด่วนที่สุด     อปท. ตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น       19-02-2557
    ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน       19-02-2557
    แจ้งการโอนเงินและใบเสร็จรับเงิน       18-02-2557
ด่วนที่สุด     แก้ไขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก้ไข และส่งคืนให้จังหวัด ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 หากพ้น กำหนดจังหวัดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเครื่องราชฯ        13-02-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานและยืนยันงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และจำเป็นที่ต้องขอรับการจัดสรรเพื่อจ่ายให้กับบุคลากรถ่ายโอนในรายการต่างๆ       12-02-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ปรับฐานการคำนวณตามเงินเดือนปรับใหม่ ( ณ 1 มกราคม 2555) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เล่ม       12-02-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ-----14 แห่ง ด่วนที่สุดๆๆๆๆๆ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       10-02-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร---อบต.ผาสิงห์/อบต.แม่สาคร/อบต.สวด 3 แห่งเท่านั้น (ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจฯ)        10-02-2557
    ลำดับรายละเอียด นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8       10-02-2557
    แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล       10-02-2557
    การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       07-02-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       07-02-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       07-02-2557
    การโอนเงินเดือนครู ผดด. (ต.ค. - ธ.ค. 56) ขอให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ให้จังหวัด       07-02-2557
    การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       05-02-2557
ด่วนที่สุด     การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       04-02-2557
    เงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน ประจำเดือนธันวาคม 2556 (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)       04-02-2557
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)       04-02-2557
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAX ประจำเดือนมกราคม 2557       04-02-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       04-02-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร (ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจฯ)        03-02-2557
ด่วนมาก     รายงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง       03-02-2557
    การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ทต. และเทศบาล)       03-02-2557
    สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร       31-01-2557
ด่วนที่สุด     การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5       31-01-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น       31-01-2557
    นำส่งเงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน (เงินเข้าวันที่ 17 ม.ค. 57)       30-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ในพื้นที่ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม       30-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 ม.ค. 57)       30-01-2557
    ประชุมข้อหารือราชการ ทถอ.       29-01-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด       29-01-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2557       28-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 27 ม.ค. 57)       28-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร8)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร7)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร6)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร5)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร4)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร3)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร2)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร1)       27-01-2557
    รายชื่อผู้ที่เสนอขอเครื่องราชฯ ในปี 2556 ที่จังหวัดส่งไปที่กรมฯ       27-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ในพื้นที่ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม       27-01-2557
    ทะเบียนประวัติ       24-01-2557
ด่วน     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร       24-01-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       24-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.ปี 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 22 มกราคม 57)       23-01-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2557       22-01-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-01-2557
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. เงินเข้าวันที่ 20 ม.ค. 57       20-01-2557
ด่วนที่สุด     การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       20-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน       17-01-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 15,000)       17-01-2557
ด่วนที่สุด     กานำเข้าข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มกราคม 2557       17-01-2557
    สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่ายประจำ) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล ณ 30 กันยายน 2556       16-01-2557
    ค่าจ้างฯ บุคลากรถ่ายโอน (เงินเข้าวันที่ 15 ม.ค. 57)       16-01-2557
    ขอแก้ไขการจ่ายเงินประกันสังคม       16-01-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-01-2557
ด่วนที่สุด     รายละเอียดเอกสารโครงการที่ยังขาดของจังหวัดน่าน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556       14-01-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรี) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)       14-01-2557
    การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท       14-01-2557
    เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)       14-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 13 มกราคม 2557)       14-01-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชรตลอดช่วงชีวิต       10-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอทราบความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนอุ่นใจ)       09-01-2557
    ขออนุญาตปิดศูนยซ์พัฒนาเด็กเล็กในวันครู       09-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมเรื่องความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ       09-01-2557
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนากระวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       09-01-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       08-01-2557
    การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       08-01-2557
    โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1       06-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญชวนร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว กับโครงการ "ต้านภัยหนาวกับชาวท้องถิ่น" ประจำปี 2557       02-01-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615