กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 57       01-07-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-06-2557
    การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-06-2557
    โครงการฝึกกอบรมแผนอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560       26-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       23-06-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557       20-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพอย่างยั่งยืน       19-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       19-06-2557
    ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558       19-06-2557
    ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       19-06-2557
ด่วนที่สุด     โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 2557       17-06-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       17-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       16-06-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา       16-06-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       13-06-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       13-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       11-06-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุรุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557       11-06-2557
    การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       11-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       05-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       03-06-2557
ด่วน     สำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       02-06-2557
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด แจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557        29-05-2557
    สำรวจรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย       27-05-2557
    ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2       27-05-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานโครงการอาหารเสนิม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       27-05-2557
ด่วน     ให้ อบต. และเทศบาล ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้จังหวัด (ค่าเงินเดือนครู) ให้แก้ไขจากเดือนเมษายน เป็นพฤษภาคม 2557       26-05-2557
    การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง       26-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม       23-05-2557
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ       23-05-2557
ด่วนที่สุด     บัญชีสรุปรายชื่อ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ก.อบต.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2557        23-05-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน       22-05-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       19-05-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       19-05-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       16-05-2557
    แบบประเมินมาตรฐานการปกิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1 - ด้าน 4       15-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลจำนวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ)       15-05-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-05-2557
    ขยายเวลาการจัดส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       12-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)       07-05-2557
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       06-05-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจ วุฒิการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. (ส่งทาง e-mail :nanlocalnetwork@gmail.com)       06-05-2557
ด่วนที่สุด     การเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของ รมช.มท.       02-05-2557
ด่วนที่สุด     การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา       01-05-2557
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557)       01-05-2557
    โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557       28-04-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.       22-04-2557
ด่วนที่สุด     สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557       22-04-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       17-04-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด (ตามที่ได้ทำสัญญลักษณ์ไว้)       17-04-2557
ด่วนที่สุด     ปรกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกฮอล์       11-04-2557
ด่วนที่สุด     รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ Data Base ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       10-04-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       10-04-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ internet ในการใช้งานระบบ e-LASS โดยจัดส่งให้พี่นายน้อย ภายในวันที่ 11 เม.ย. 57 ก่อน บ่าย 3 โมง       10-04-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด       10-04-2557
ด่วนที่สุด     ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารนำเสนอ ก. จังหวัดน่าน       09-04-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน       08-04-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน (อพ.อธ.นน.)       08-04-2557
    โครงการฝึกอบรมแนวทางใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข       03-04-2557
    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล       02-04-2557
    รายชื่อ อบต. ทต. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด       02-04-2557
    ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม       02-04-2557
    แบบประเมินตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เพื่อเลื่อนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์       02-04-2557
    แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สำหรับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)       02-04-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LASS ข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ       01-04-2557
    แจ้งการโอยขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.       01-04-2557
ด่วน     โครงการตรวจนิเทศติดตาม แนะนำ และการปฏิบัติงานด้านบุคลากรของ อปท. จ.น่าน ประจำปี พ.ศ. 2557       31-03-2557
    อปท. ที่ยังไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติและข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557       27-03-2557
    รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายของ อปท. ในระบบ data base ปีงบประมาณ 2557       27-03-2557
    แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557       27-03-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)       25-03-2557
ด่วนมาก     การจัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2557       24-03-2557
    การพิจารณาประเมินผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7       24-03-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 21 มีนาคม 2557)       21-03-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้อนุมัติให้แล้วเสร็จ (ในระบบ e-LAAS) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557        20-03-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อพนักงานเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ(นอกระดับควบ) ครั้งที่3/2557       20-03-2557
    การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557       19-03-2557
    ประชาสัมพันธ์การให้ทุนรัฐบาล       18-03-2557
    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง       18-03-2557
    ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล       18-03-2557
ด่วนที่สุด     การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ       18-03-2557
    แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล       14-03-2557
ด่วนที่สุด     อปท. ที่ยังไม่ได้มารับสลากกาชาดกรมฯ ขอให้มารับภายในวันที่ 14 มี.ค. 57       13-03-2557
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557       11-03-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       11-03-2557
ด่วนมาก     เชิญประชุมข้อราชการเร่งด่วน       11-03-2557
    การจักงาน "อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธูคนน่าน สู๋อาเซี่ยน"       10-03-2557
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)       10-03-2557
    การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       10-03-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       10-03-2557
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557       10-03-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       10-03-2557
    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       07-03-2557
    หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือนเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2557)       07-03-2557
ด่วน     บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2557       06-03-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557       28-02-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615