กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     บัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน       18-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558       18-09-2558
    ขอข้อมูลจำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2558       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การจัดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"       17-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งงรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการ" ที่ มท 0810.3/ว 1879 ลว 11 ก.ย. 58 ) levent escort       16-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้รายงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ       15-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สถจ.น่าน ด้วย       10-09-2558
    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557       09-09-2558
    กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร       09-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-09-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)       09-09-2558
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        09-09-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนสิงหาคม 2558       08-09-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558)       08-09-2558
ด่วนที่สุด     ป้ายแผนที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน       07-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างของ อปท.       07-09-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       04-09-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       04-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       04-09-2558
    แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558       04-09-2558
    สำรวจข้อมูลอัตราว่าง       03-09-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งปิดระบบ e-plan       03-09-2558
    ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Rrocess (4 in 1 System)       02-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น       02-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันที่ 8 ก.ย. 58       31-08-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5        31-08-2558
    จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการคู่สายโทรศัพท์พร้อมให้บริการ internet ณ สถจ. สถอ.       27-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 58       27-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ส่งรายงานผล เรื่อง แบบสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวชี้วัด1.4 และ1.5 ให้แล้วเสร็จทุกงาน        26-08-2558
    แจ้งให้สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan       24-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 58       24-08-2558
    ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        21-08-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ. ด้วย ส่งภายในวันพูธที่ 26 สิงหาคม 2558       21-08-2558
    การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
ด่วนมาก     ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
    แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557 และปี 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น่ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือนมีนาคม 2558 - กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.4 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งแบบสำรวจ อปท. ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน ให้จังหวัดภายในวันที่ 1 ก.ย. 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง       13-08-2558
    การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"       11-08-2558
    แจ้งบคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       11-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผงานของพนักงานส่วนตำบล       10-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ.น่าน ส่งภายวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ทุนรัฐบาลอิสราเอล       07-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท.จัดส่งรายงานตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว9844 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 และ หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว1927 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย        07-08-2558
    มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว       05-08-2558
    การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558       05-08-2558
ด่วนที่สุด     เน้นย้ำการรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัดที่ 10)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     หนังสือเชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าประชุมในวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 58        04-08-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       03-08-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555-2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       28-07-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       28-07-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       28-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ส่งเอกสารขอความเห็นชอบ อนุกระจายอำนาจฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่1/59 (ตามรายชื่อดังต่อไปนี้) ส่งเอกสารที่ขาดตามที่แจ้งให้จังหวัดภายในวันนี้ (FAX 054-711616)       28-07-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4       28-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือสำหรับประชาชน       28-07-2558
    การแบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.       27-07-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558       27-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุปรสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ของ อปท.       22-07-2558
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 (อ.เวียงสา/อบจ.น่าน/ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหนับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2558)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ.เฉลิมฯ และ ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ       21-07-2558
ด่วนมาก     การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มในแอลกฮอล์ใกล้สถานศึกษา       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ.เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตสมาสที่ 4       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขยายเวลาการในการบันทึกข้อมูล CCIS        17-07-2558
ด่วนที่สุด     เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       16-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       16-07-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 58       16-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกาและอาชีพของคนพิการ        15-07-2558
    เร่งรัดการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 (ระบบ SIS)       14-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       14-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 14/07/58 ก่อนเวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอให้ อปท. ส่งให้จังหวัด ในวันที่ 13 ก.ค. 58เวลา 12.00 น.        13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ยืนยันข้อมูลในระบบ e-Plan กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทุกโครงการฯ กรอกข้อมูลในแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ค. 58 เวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com โดยด่วนที่สุด!       10-07-2558
ด่วนมาก     เชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-07-2558
ด่วนมาก     ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจปละประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับอำเภอ       08-07-2558
ด่วนที่สุด     เลื่อนประชุมระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชน ผ่านระบบ VDO Conference       07-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       07-07-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615