กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/444   แจ้งกำหนการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 522   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4411   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4393   การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4400   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดเหนุน โครงการสร้างผลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4402   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4399   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตืิราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจภปีงบประมาณ พ.ศ. 25558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว517   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคระอนุกรรมการฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 515   การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4392   การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4368   ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4343   ขอให้สำรวจโครงการที่อยู่ในเขตป่าตามกฏหมายอื่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "เทศบัญญัติ/้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบ 2559" ข้อมูล ณ วันที่ 04/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2558
ทั่วไป     แจ้งเวียนให้ อปท. ทราบ การออกใบเสร็จรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4235   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4236   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4312   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4306   การเปิดระบบ SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4261   ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553- 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4279   โครงการฝึกอบรม ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด     การกรอกข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปี 2558      กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4239   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา "เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4238   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4233   การจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และชูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย และชิงแชมป์ภาคต่างๆ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 504   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4212   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2558
ด่วน  นน0023.3/ว 4210   ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4219   ขอความร่วมมือให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4213   โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220151029073709.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนมาก  นน0023.3/ว   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4205   ประกาศรายชื่อผู้แทน อปท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4206   แจ้งแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 4203   ส่งแผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ (งบฯถนนถ่ายโอนและลานกีฬา 59) ให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ยางพาราฯ (ในตาราง) แจ้งจังหวัดทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 27/10/58 ก่อนเที่ยง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง " แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) " ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 497   แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2558
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ส.ค. 58 และ ก.ย. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4084   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน0023.2/ว 4057   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเทศบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4094   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559   
doc220151019093426.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4056   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 490   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151015032138.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานการสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 14/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการรายงานข้อมูลสมัชชาสุขภาพ ให้ส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 17253   การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 487   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559   
เอกสารแนบ2
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4011   ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3851   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 486   โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3996   การจัดเก็บข้อมูลสถิตการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 483   แก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3998   แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  oo 0023.5/ว 482   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3989   การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3986   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 29   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3963   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3961   บทลงโทษกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตและผลิตภัณ์นมโรงเรียนของบริบัท ยูงเอ็ม.โภคภัณฑ์ จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3951   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3942   การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรณณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3941   การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3865   การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3904   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   แนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3882   แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการทุพพลภาพ งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3842   การเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 468   แจ้งการย้ายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว16545   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   การส่งมอบภารกิจถ่านโอนการบริหารงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3814   โครงการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 3785   การโอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/28   เชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 30 ก.ย. 58        25-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558       24-09-2558
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท       23-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณบุคลากรถ่ายโอน       23-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการจัดทำแผนที่แม่บท ของ อปท. ภายในวันที่ 24 ก.ย. 58 ให้จงได้ค่ะ       23-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3735   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       22-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 - 2569       22-09-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุแจ้งให้ อปท. ดำเนินการตามแนวทางหนังสือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       21-09-2558
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก       21-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ที่ค้างใบเสร็จรับเงิน นำส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ให้จงได้       18-09-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615