กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       29-09-2557
    รายงานประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558       26-09-2557
    รายงานประมาณการงบประมาณเวงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558       26-09-2557
    การรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-09-2557
    การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       26-09-2557
    การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า       26-09-2557
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ป่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี 2558       25-09-2557
ด่วนที่สุด     การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)       25-09-2557
    การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน       25-09-2557
ด่วนมาก     ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       24-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและอาชีพของคนพิการ        24-09-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       23-09-2557
ด่วนที่สุด     มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-09-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 57       22-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       19-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info       19-09-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       18-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ส่งวันที่ 17 ก.ย. 57 ภายในเวลา 15.30 น.        17-09-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560)       12-09-2557
ด่วนที่สุด     การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557       12-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบสอบถามประปา ด่วนที่สุด       12-09-2557
ด่วนมาก     โครงการสรภัญญะยาตรา สืบทอดพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน       10-09-2557
    แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์       10-09-2557
ด่วนที่สุด     รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ)       09-09-2557
ด่วนที่สุด     การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       08-09-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557)       08-09-2557
ด่วนมาก     การนำเข้าข้อมูล e-LAAS       08-09-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. (ตามรายชื่อ) ส่งแบบรายงานของบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.57) เพิ่มเติม        05-09-2557
    แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ       03-09-2557
    แนวทางการประเมินเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล       03-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รูปเล่มรายงาน + CD       03-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info       03-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       03-09-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์       03-09-2557
    ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557       02-09-2557
ด่วนที่สุด     การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       02-09-2557
ด่วนที่สุด     ชะลอการแต่งตั้ง การโอน การย้าย ตลอดจนการดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน       02-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ       01-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       01-09-2557
ด่วนที่สุด     การรายงานผลการดำเนินการตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้นำแบบรายงานมาในวันประชุมในวันที่ 2 ก.ย. 57        01-09-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมงานบริหารงานบุคคล       29-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557       29-08-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลผ้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        28-08-2557
    แบบสำรวจข้อมูลการขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจาก สถ. ของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น       27-08-2557
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2557 (แบบ ปผ. 1-3 ประเภททั่วไปและวิชาการ)       25-08-2557
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57)       25-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-08-2557
    การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)       22-08-2557
    รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ SIS       22-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน       22-08-2557
    แจ้งกำหนดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       20-08-2557
ด่วนที่สุด     การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ       20-08-2557
    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนาศิลปและวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       20-08-2557
ด่วนมาก     การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       19-08-2557
    แจ้งผลการประเมิน บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด       19-08-2557
    รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อประเมินเลื่อนวิทยญานะระดับชำนาญการพิเศา และเชี่ยวชาญ       18-08-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะจัดทำผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       18-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุม จนท. ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557       13-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       08-08-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       08-08-2557
    โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ"       08-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดฝึกอบรมในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบล กำหนดการเข้ารับการอบรมวันที่ 13-14 ส.ค. 57       08-08-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       07-08-2557
    การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       06-08-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       06-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       04-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57)       01-08-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       30-07-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.       30-07-2557
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ       28-07-2557
    การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"       25-07-2557
ด่วนที่สุด     ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557       23-07-2557
ด่วนมาก     การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง       23-07-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.        21-07-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย)       21-07-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       21-07-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       21-07-2557
    การขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น       21-07-2557
    สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการาสอบแข่งขันแทน       21-07-2557
    มคิการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557       18-07-2557
    วิทยุ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการฯ(ถนนถ่ายโอน) ให้จัดส่งโครงการฯ (พร้อมแบบตรวจที่มีลายเซ็นวิศวะ) ให้จังหวัดจำนวน ๓ ชุด และ ส่งสรุปงบหน้าทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com       17-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค. 57)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       17-07-2557
    การบันทึกเว็บไซต์ อปท. และ ผู้ดูแลระบบ INFO       16-07-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป       15-07-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม       10-07-2557
ด่วนที่สุด     การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น       10-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมงานบริหารงานบุคคลของ อปท.        08-07-2557
ด่วนมาก     แจ้งเพื่อทราบ       08-07-2557
    ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       07-07-2557
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ       03-07-2557
    แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ก.ค. 57       03-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. หาก อปท. ไหนไม่จัดส่ง จังหวัดถือว่า อปท. ดังกล่าวไม่มีเรือ        03-07-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615