กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11455   การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน พื้นที่ต้นแบบอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2697   แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2676   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 334   สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 335   ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.6/ว 2693   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 338   การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2678   ขอให้ตรวจสอบโรงเรียนและพฤติกรรมครูให้เด็กนักเรียนทำใบงานเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอขายประกัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 333   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและล่วงละเมินทางเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 336   ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2674   การนำส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2585   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดเดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2675   การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 332   โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียรรู้ รุ่นที่ 6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 331   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11302   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "สยานรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2620   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11275   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2644   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "รูปแบบการออกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ" ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2642   แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏบัติราชการของ อปท. ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2643   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 329   ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 327   แจ้งผลการกรอกข้อมูลภูมิปัญาท้องถิ่นและเร่งรัดให้ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการแล้วแต่ยังไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2621   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงารมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 324   “PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2609   การจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 325   ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2589   การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2588   การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11142   ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/11141   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2567 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 323   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2567   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2537   ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2550   การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2541   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติชมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (BKK EXPO 2024)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 319   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านธงฟ้า ตามโครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป้นจุดบริการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ไทย @ ธงฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2539   ขยายระยะเวลาโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 210   การนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2545   เผยแพร่รายงานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (LOcal Smart City Report 2023)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2547   การใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชน ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2536   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2540   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์วันดื่มนมโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 321   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2535   ผลการคัดเลือกโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่นได้ของ อปท. ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2533   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2532   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2534   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญบัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 317   ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 316   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 318   การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 315   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2507   การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ... ที่ออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2508   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคเรียนรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ถูกต้องวิะีการบังคับบัญชีค้างชำระ การแก้ไขทบทวน เพิกถอนการประเมินภาษี การรับชำระบางส่วนปรับเป็นพินัย และแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2485   การรับสมัครบุคลากรและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2484   การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2483   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 314   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 312   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 2453   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดู ปี 2567     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว2450   ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  10-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2467   การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA - WASTE)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2466   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2457   ขอความร่วมมือดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2460   การจัดารรงบกระมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2459   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2458   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2433   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดน่าน พร้อมเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว311   แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.6/ว 309   ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย (Environmental Health Standards for Business)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  07-06-2567
ทั่วไป  รร 0023.6/10482   การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2448   ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 10458   โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให่แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ดีขึ้น     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว2442   การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัจบ้า ฯ     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 305   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 (33rd MU Safe School Virtual Workshop) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 304   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 303   ประชาสัมพันธ์โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 308   แจ้งตอบแบบสำรวจโครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 307   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แ่กครู และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 306   เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2444   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเแลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.6/ว2424   การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 2     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-06-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2423   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติงานตรมพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ในหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2422   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (แจ้งอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2418   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 299   การนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 298   ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "พลังของการเล่น (The Power of Play)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2390   การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2389   คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2393   ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 10242   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 10192   ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 296   รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายและจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 297   ขอความร่วมมือสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 295   ติดตามแบบรายงานสมาชิกธนาคารขยะ ระดับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2371   ซักซัอมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 291   โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได่มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 290   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเสีย" รุ่นที่ 3/2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2567
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615