กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧҪ÷ͧ蹹ҹ
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.5/ว 2329   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  29-05-2566
 นน 0023.3/ว 2335   การขับเคลื่อนการดำเนินงารโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2566
 นน 0023.4/ว 327   ขอส่งสำเนาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2566
 นน 0023.6/ว 2324   ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ที่เข้าร่วมรับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2566
 นน 0023.3/ว 2311   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ว 2310   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ว 337   ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอให้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรัปปรุงปี พ.ศ. 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ว 2308   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2306   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อาร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ว 2305   การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.6/ ว 2295   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.3/ว 336   แผนปฎิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2566
 นน 0023.4/ว 2292   การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2287   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ 8908   การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 335   การส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 2283   ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 2284   แนวทางการดำนเินการส่งเสริมสนับสุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 333   โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 334   ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2566
 นน 0023.1/ว 2288   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2566      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-05-2566
 นน 0023.3/ว 2268   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.6/8840   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.2/ว 2273   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.เวียงสา,บ่อเกลือ,ภูเพียง,นาน้อย,ปัว,ท่าวังผา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2566
 นน 0023.3/8833   ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.3/ว 328   การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.3/ว 330   แนวทางการแก้ไขปํยหาจากการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเช้าสู่ประเทศไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.3/ว 329   การกำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.3/ว 2265   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2566
 นน 0023.2/ว 2220   การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-05-2566
 นน 0023.5/ว 319   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบทราบ และเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ว 326   การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.5/ว 320   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ว 2249   ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ว 324   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ สถอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ว 2244   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2245   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.1/ว 323   การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 27     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2566
 นน 0023.3/ 8762   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.1/ว 322   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2240   การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2566
 นน 0023.3/ว 312   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" จังหวัดพังงา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-05-2566
 นน 0023.3/ว 2225   แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.3/ว 318   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.6/ 8648   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.3/ 8647   การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.3/ว 315   แจ้งประกาศและกำหนดการหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest practice) ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.6/ว 316   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขภิบาลอาหาร (Foodhandler) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.6/ว 2212   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2566
 นน 0023.5/ว 314   ขอแจ้งการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มายังจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2566
 นน 0023.5/ว 2200   รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2566
 นน 0023.3/ว 2198   การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2566
 นน 0023.3/ว 2192   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2566
 นน 0023.2/ว 2186   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2566
 นน 0023.3/ว 2191   แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2566
 นน 0023.3/189   โครงการค่ายเยวชนนานาชาติ 2023     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2566
 นน 0023.3/ว 2134   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.3/ว 2137   ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.6/ ว 2163   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.6/ว310   ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฟดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.6/ว 2162   ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.3/ว 2138   การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.3/ว 307   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2566
 นน 0023.2/ว 2027   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-05-2566
 นน 0023.2/ว 306   แจ้ง อปท. ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-05-2566
 นน 0023.3/ว 305   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว และ สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.6/ 188   แจ้งโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.6/ 188   แจ้งโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.6/ว 303   แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.3/ว 2130   การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่ อปท. เรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.6/ว 185   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.6/ ว 304   แนวทางการจัดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2112   ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2566
 นน 0023.1/ว 302   เชิญร่วมงาน MOU และสัมมนา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-05-2566
 นน 0023.5/ว 2059   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-05-2566
 นน 0023.3/ว 301   แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.6/ว 2079   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.3/ว 2080   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.3/ว 2078   การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.6/ว 2076   ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ที่เข้าร่วมรับบริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.4/ว 2065   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-05-2566
 นน 0023.4/ว 2075   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-05-2566
 นน 0023.3/ว 2058   การรับ - ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.3/ว 299   การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (Government Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 2/2566 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2566
 นน 0023.6/179   แจ้งโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ 8105   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 298   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 296   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 295   ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 297   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 2056   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 2046   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจกาโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อปท. ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ว 2037   การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2038   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษา สังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
    งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2566
 นน 0023.1/ว 294   โครงการอบรมหลักสูตร "สุดยอดผู้นำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2566
 นน 0023.6/ว 2040   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.6/ว 2036   ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภพาน้ำประปา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ว 2031   ขอเชิญประชุมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 292   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615