กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧҪ÷ͧ蹹ҹ
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.5/ว 5190   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2565
 นน 0023.1/ว 542   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-12-2565
 นน 0023.3/ว 5205   ขอส่งร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2565
 นน 0023.3/ว 5206   ขอเชิญประชุมคระทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2565
 นน 0023.3/ว 5204   เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2565
 นน 0023.5/ว 5192   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน เชียงกลาง เวียงสา และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2565
 นน 0023.3/ว 5199   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.3/ว 5201   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.3/ว 5200   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.6/ว 540   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.6/ว 541   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม อบต.น่าอยู่ สำหรับดำเนินงาน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อถิ่นชุมชนน่าอยู่ ปรจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.3/ว 5186   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธานนุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.6/ว 5187   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.นาน้อย และ อ.สองแคว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.3/ 19212   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.3/ว 539   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.6/ว 5154   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2565
 นน 0023.4/ว 5152   การทำกิจการนอกเขตเทศบาล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2565
 นน 0023.4/ว 5153   การทำกิจการนอกเขตเทศบาล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ว 5517   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ว 5119   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรังปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง นาน้อย นาหมื่น ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ว 5118   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ ว 5116   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ 19107   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ว 537   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ ว 5122   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ ว 5121   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.3/ว 5142   การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.3/ ว 5139   แนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.6/ 19160   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.6/ว 5141   การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.3/ว 5127   ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.5/ ว5120   แจ้งโครงการฝึกอบรมพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ ว 538   การขยายระยดเวลาการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5106   แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภาษีของปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5103   ขอหารือการปฏิบัติงานในการจัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของ อบต. ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5100   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาะิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.6/ว 5102   การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.6/ว 536   ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 5097   ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ ว 534   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการ "เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ" (แจ้ง สถอ.ปัว สถอ.บ่อเกลือ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 535   ประชาสัมพันธ์การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 531   แผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.6/ว 532   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจ "การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 533   ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 5073   ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ 18844   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ว 528   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ว 5048   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 523   บัญชีนวัตกรรมไทย      กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 522   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 530   ขอส่งเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.6/ว 529   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5049   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5050   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอลระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.4/365   สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3 (รูปแบบออนไลน์)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ ว 5037   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5044   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.2/ว 5028   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2565
 นน 0023.2/ว 5003   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-11-2565
 นน 0023.3/ ว 526   ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลดร้อนของ อปท. ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 4937   รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5020   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5022   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง นาหมื่น แม่จริม และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ว 5021   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง นาน้อย นาหมื่น ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5024   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 5018   การอบรมหลักสูตร อปท. กับการป้องกันแก้ไขความรุ่นแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 5007   การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ว 5006   การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ว 5007   ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ว 5008   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 5014   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "แนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2566 หลักเกณฑ์การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) และเจาะลึกการวินิจฉัยกกหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อปท. "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ ว 525   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 523   นวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 522   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 521   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6-20 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4935   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4934   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.5/ 18595   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 520   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2565
 นน 0023.2/ว 4994   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.2/18643   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4967   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ ว 524   การตอบแบบสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.3/ว 358   การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 4984   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 4980   ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-11-2565
 นน 0023.3/ว 4967   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 519   แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ประสงค์จะขอตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-11-2565
 นน 0023.6/ว 4946   การเสนอคำขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (องค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4945   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงปลูกผักรักษ์โลก" (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4948   ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.6/ว 517   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ "การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4949   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ 18432   การประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.6/ว 4919   การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.5/ว 4921   การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  16-11-2565
 นน 0023.3/ว 515   แจ้งรายชื่อสถานปประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดค่าครองชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.3/ว 514   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (TTAX 3000)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.6/ว 513   แจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลครัวเรือนและจำนวนสมาชิกในครัวเรือนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.2/ว 4906   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-11-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615