กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧҪ÷ͧ蹹ҹ
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 131   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครื่อข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 726   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 130   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 129   ขอควารมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 128   ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 3739   ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพประชาชนของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 838   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2/2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 126   แจ้งความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 132   ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 837   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 836   แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 835   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง ภูเพียง และ อ.สันติสุข) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 127   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 825   ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 816   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 817   ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 65   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11 - 20 (แจ้ง สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 121   ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ้่นด้วยคุณค่า Soft Power     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 120   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 และ 3 ครังที่ 1/2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 122   การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการ จำหน่ายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 123   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการทดลองใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 124   ประชาสัมพันธ์เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่งคง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 125   ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 119   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจกการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  22-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 802   ขอแจ้งข้อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเทศ     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 803   การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจกการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 785   ข้อหารือการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 117   ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจทัล กฏหมายมลพิษน้ำและกฏหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 116   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 115   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัตควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-02-2567
ด่วน  นน 0023.4/ว 798   ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 784   ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 786   กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเขี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 747   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and practical Approaches to Smart Cities)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 748   การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  20-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 750   แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 113   การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 110   ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567      กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ 58   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้่างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทราบและเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 751   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 741   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2567     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 111   ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 112   โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 739   การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 109   สำรวจสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ และปรับปรุงสถานะในระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง อปท. (INFO) (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา และ สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 727   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 108   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลที่สนใจเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 107   ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 707   ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เชลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 104   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิ้งปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 30     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 105   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์ม EF     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 106   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินตอบแทนตามแบบของกรมุอุทบานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อัตราร้อนละห้าของเงินที่เรียกเก็ยได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 691   แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 683   ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 103   การประเมินโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ CIPP Model (แจ้่ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว ภูเพียง แม่จริม บ้านหลวง สันติสุข นาน้อย นาหมื่น และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3145   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 661   การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 102   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนากลไกการกำกับติดตามและหนุนเสริมเพื่อเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน กปท. LTC ผ่านทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง และ สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 670   รูปแบบ วิะีการ และเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 99   สาระสำคัญของแผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) พ.ศ. 2566 - 2567 จังหวัดน่าน   
doc220240214150724.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 101   แจ้งปรับปรุงแบบการรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 100   เชิญเข้าศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 656   เชิญประชุมซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  13-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 653   ซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ท่าวังผา ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  13-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 634   ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 98   ประเด็นปัญหา - คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions FAQ)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  13-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 629   สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  13-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 638   การขยายระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ถ.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 644   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 641   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชุดที่ 10     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 640   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชุดที่ 10     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 637   การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้่ิองถิ่นรายเดือน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  12-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 2918   การนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของ อปท. (ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  12-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 618   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   ประชาสสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 95   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 94   การขออนุญาตใช้หลักการดูแลผู้สูงอายุ ระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 612   การประกวดคัดเลือก "นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก" ประจำปี พ.ศ. 2567 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 609   แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 603   ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 92   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติรับชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 602   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 600   การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 581   การประเมินภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 90   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ 2/2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 86   การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  08-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 567   ข้อเสนอการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  08-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 89   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนวัติในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567"     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 88   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กาเตรียมการความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAs) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตามว 4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียม ความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)"     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 81   แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 572   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 566   การจัดทำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 84   ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงาน ง.ส.ต. สังกัดสำนักบริหารคลังท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 85   การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านน้ำ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 559   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 72   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการดำเนินคดีในสาลปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 568   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ปี 2567     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-02-2567
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ว 82   ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (KM Hot lssue 2024) หัวข้อ "การเปลี่ยนผ่าน รพ.สต. สู่มือ อปท." (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-02-2567
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 83   รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2567
ด่วน  นน 0023.4/ว 538   กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-02-2567
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615