กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧҪ÷ͧ蹹ҹ
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 735   ขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดน่าน สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.เวียงสา นาน้อย ท่าวังผา แม่จริม ทุ่งช้าง นาหมื่น และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 736   ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนาะรรม รายการ "สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5199   การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Developmet ประจำปี พ.ศ. 2567      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 732   การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2566
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 730   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 734   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมชุมชน (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ ท่าวังผา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 733   การตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 729   กรอกข้อมูลและรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(OSS) ผ่านระบบ INFO ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2566
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 731   ขอความอนเคราะห์สำราจรายชื่อครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2567     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5177   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5176   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5178   ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 726   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปผะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5171   การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์      กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5170   ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ......     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  06-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 725   แจ้งการประชุมอนุน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2566
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5104   การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-12-2566
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5114   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2566
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5150   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5149   การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 724   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6 / ว 723   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 722   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5151   การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 721   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5141   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผลานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 717   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรงติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวติด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 718   แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ HOPH Claim (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  01-12-2566
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 720   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-12-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 716   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีความต้องการพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 719   การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 719   การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5120   การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5121   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากร อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามการจัดสวัสดิการสังคมของ อปท. และการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับใหม่) ปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20838   สรุปการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในดรงอาหาร/โรงครัวของโรงเรียนในถิ่นกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.บ่อเกลือป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5115   แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ศุงอายุได้และรายงานผล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5058   โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (แจ้ง องเมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5093   การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2566
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 715   ขอเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 713   ประชาสัมพันธ์การเสวนา หัวข้อ "บทบาทของ อปท. กับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความเป้นกลางทางคาร์บอน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 712   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมหลักศุตร "การจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปา" รุ่นที่ 1/2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5074   ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20697   ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5072   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2566
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5071   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 711   เชิญร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน "พลังสื่อสร้างสรรค์ ทำดีมีปัง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5061   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 710   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน รับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับ งานสุขภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 709   ขอประชาสัมพันธ์สารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566      กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ 20589   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5044   การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  28-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 708   เชิญประชุมการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20557   ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 5035   การสำรวจข้อมูล อปท. ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา นาหมื่น ปัว เวียงสา ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  27-11-2566
ทั่วไป  ว.3/2566   โครงการอบรมหลักสูตร "สุดยอดผู้นำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5032   แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนาธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 706   ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ 5015   ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN HEALTH HOTEL)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5024   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารายนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024" ครั้งที่ 13     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 705   การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5017   การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20440   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 704   ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (Practitioners)     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 703   ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 702   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดชมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4984   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4963   ผลการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 701   การตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 701   ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในวันศุกร์นี้ ผ่านระบบ Google form     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 4988   แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4987   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4986   โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions, ตัวตน (self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 700   แจ้งเร่งรัดการรับกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 4977   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ของ อปท.     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 699   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 4976   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 698   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4965   เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5 (แจ้ง อ.ท่าวังผา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20246   ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 694   การดำเนินงานโครงการจัดารรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 693   การรับสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 695   ประชาสัมพันธ์การประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 696   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้งอถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4966   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ท่าวังผา) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4964   การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4957   คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4956   การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4944   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง บ้านหลวง และ เฉลิมพระเกียรติ) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 692   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 691   แจ้งการปรับตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2566
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 690   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20114   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 689   ขอความร่วมมือเร่งรัดบันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 4931   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ........     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 688   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  21-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 4915   การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4873   ขอเชิญประชุมติดตามลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2566
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4876   ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2566
ด่วนที่สุด  นน 0023.6/ ว 684   การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเรื่องแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนุึงความปลอดภัยในพื้นที่นำร่องของจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615