กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราช�ารท้องถิ่นน่าน
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ว 4170   เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4172   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ 15492   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4173   การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4171   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับประเทศ "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4165   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโลก เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2565
 นน 0023.1/ว 4146   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-09-2565
 นน 0023.2/ว 4145   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2565
 นน 0023.3/ว 4147   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2565
 นน 0023.3/ว 4133   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader is Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.3/ว 4138   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เวียงสา นาหมื่น ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.3/ว 4130   แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาตื วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ แลสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.1/ว 431   เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2565
 นน 0023.3/ 15302   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4124   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 430   ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 429   การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.1/ว 4104   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4117   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.ปัว เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 425   ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4102   สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4108   ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 426   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4100   มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว424   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4103   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4090   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4089   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4081   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4066   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งลกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง นาหมื่น ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2565
 นน 0023.3/ว 423   การดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
doc220220923100120.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2565
 นน 0023.3/ 15098   การประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ 15096   รับสัมครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ 15095   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 421   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสำรวจรายชื่อ อปท. เพื่อประกอบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 420   การประชุมรับฟังความคิดเห็น "สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 419   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 4037   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ว 416   แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-09-2565
 นน 0023.3/ว 4024   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.นาน้อย บ้านหลวง แม่จริม สันติสุข ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ 14987   ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์เรื่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ 14982   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4021   ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ 14972   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4012   แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 415   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติ/และกฏกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติให้แก่เทศบาลหรือ อบต. พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4010   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4008   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4009   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 413   การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 414   ประชาสัมพันธ์หัวข้อการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีและการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.2/ว 4002   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.ปัว อ.นาน้อย อ.แม่จริม และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-09-2565
 นน 0023.3/ 14898   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.2/ ว 3998   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.3/ 14769   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบงเินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 3986   การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์รายการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 409   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/14725   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/ว 408   การประชุมสัมมนา "ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.1/ว 3969   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3971   การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3972   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3966   การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 406   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ THAILAND CYBER TOP TALENT 2022 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 405   การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพหุปัญญา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว3956   การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14543   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3934   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 14520   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3933   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว นาน้อย สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 384   เชิญนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียนและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 401   แจ้ง นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3929   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 9 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3925   ขอเชิญร่วมงานแข่นขันทักษะทางวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัด อปท. ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (ALL For Education)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   ประชาวสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3922   กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงราง พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3901   การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3894   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 -3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3880   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3873   คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับ อปท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3770   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3853   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3452   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 388   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3833   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเวิน อ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง สันติสุข และ ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3830   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแก่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3811   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกลุ่ม Clusters ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3796   โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชชนนีพันปีหลวงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2565
 นน 0023.2/ว 3771   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3769   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3779   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615