กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ 1/2567  doc120231127120050.pdf   27-11-2566  41  41
2   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่องเที่ยว ปากคลองจิหลาด พ.ศ.....  doc120231116143522.pdf   16-11-2566  31  5
3   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา  doc120231020110837.pdf   20-10-2566  139  80
4   ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์  doc120231009215013.pdf   09-10-2566  107  70
5   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  doc120230912172627.pdf   12-09-2566  134  33
6   ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  doc120230907135456.pdf   07-09-2566  188  101
7   ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  doc120230901173805.pdf   01-09-2566  266  170
8   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  doc120230821182629.pdf   21-08-2566  195  143
9   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  doc120230816193342.pdf   16-08-2566  190  137
10   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  doc120230816191454.pdf   16-08-2566  86  133
11   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาหิน - สบยอ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  doc120230713213456.pdf   13-07-2566  181  165
12   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  doc120230629161102.pdf   29-06-2566  343  353
13   ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2566  doc120230608154317.pdf   08-06-2566  536  390
14   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230523102648.pdf   23-05-2566  327  282
15   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230523102005.pdf   23-05-2566  258  148
16   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือโบราณ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1  doc120230428133856.pdf   28-04-2566  150  157
17   ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  doc120230424154414.pdf   24-04-2566  272  47
18   ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  doc120230424153703.pdf   24-04-2566  241  39
19   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  doc120230420083046.pdf   20-04-2566  253  36
20   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าสถานที่ตลาดสด ตลาดโต้รุ่งและห้องน้ำตลาดสด  doc120230315105151.pdf   15-03-2566  236  73
21   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230309094011.pdf   09-03-2566  127  52
22   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  doc120230228171749.pdf   28-02-2566  117  70
23   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด  doc120230228170903.pdf   28-02-2566  139  76
24   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  doc120230228165120.pdf   28-02-2566  97  40
25   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230227100654.pdf   27-02-2566  145  34
26   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์  doc120230223172824.pdf   23-02-2566  93  34
27   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..  doc120230223141821.pdf   23-02-2566  128  36
28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230222162403.pdf   22-02-2566  82  39
29   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน บนเว็ปไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230222135946.pdf   22-02-2566  128  68
30   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC หลักสูตรใหม่เพิ่มเต็ม จำนวน 55 รายวิชา  doc120230222090819.pdf   22-02-2566  93  31
31   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "การยกระดับการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อชุมชน"  doc120230221135653.pdf   21-02-2566  89  30
32   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566  doc120230221135221.pdf   21-02-2566  88  28
33   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566  doc120230221134031.pdf   21-02-2566  91  28
34   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230210115605.pdf   10-02-2566  124  45
35   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230209104957.pdf   09-02-2566  372  36
36   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230209104450.pdf   09-02-2566  105  35
37   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230202172328.pdf   02-02-2566  238  50
38   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230130155003.pdf   30-01-2566  136  40
39   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบ่อหลวง-นาขวาง  doc120230125115750.pdf   25-01-2566  143  51
40   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230116154244.pdf   16-01-2566  417  44
41   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  doc120230112091149.pdf   12-01-2566  209  64
42   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  doc120230105144047.pdf   05-01-2566  126  60
43   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221229162849.pdf   29-12-2565  119  46
44   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้า่งหน้าเว็ปไซต์  doc120221226092242.pdf   26-12-2565  129  59
45   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอด บ้านนาเปรื่อง หมู่ที่ 7  doc120221216171412.pdf   16-12-2565  200  49
46   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221215105222.pdf   15-12-2565  127  47
47   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221213143549.pdf   13-12-2565  210  47
48   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  doc120221209124602.pdf   09-12-2565  139  34
49   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง (อบจ.น่าน)  doc120221130143100.pdf   30-11-2565  160  59
50   ประกาศประกวดราคาจ้าง ทต.บ่อเกลือใต้  doc120221128144423.pdf   28-11-2565  149  54
51   ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น  doc120221109085808.pdf   09-11-2565  237  60
52   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 13  doc120221017162316.pdf   17-10-2565  211  74
53   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152632.pdf   10-10-2565  337  156
54   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152606.pdf   10-10-2565  202  81
55   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ  doc120220930162958.pdf   30-09-2565  196  45
56   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120220930130613.pdf   30-09-2565  208  48
57   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำภายในสถานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120220823095033.pdf   23-08-2565  224  69
58   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งข่า ตำบลบ้านฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220809055257.pdf   09-08-2565  313  62
59   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด  doc120220726093924.pdf   26-07-2565  405  144
60   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด  doc120220726093753.pdf   26-07-2565  434  127
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615