กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230523102648.pdf   23-05-2566  106  15
2   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230523102005.pdf   23-05-2566  21  9
3   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือโบราณ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1  doc120230428133856.pdf   28-04-2566  33  18
4   ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  doc120230424154414.pdf   24-04-2566  168  15
5   ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  doc120230424153703.pdf   24-04-2566  142  12
6   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  doc120230420083046.pdf   20-04-2566  145  10
7   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าสถานที่ตลาดสด ตลาดโต้รุ่งและห้องน้ำตลาดสด  doc120230315105151.pdf   15-03-2566  115  39
8   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230309094011.pdf   09-03-2566  71  20
9   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  doc120230228171749.pdf   28-02-2566  76  39
10   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด  doc120230228170903.pdf   28-02-2566  87  45
11   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  doc120230228165120.pdf   28-02-2566  51  12
12   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230227100654.pdf   27-02-2566  94  8
13   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์  doc120230223172824.pdf   23-02-2566  50  7
14   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..  doc120230223141821.pdf   23-02-2566  82  9
15   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230222162403.pdf   22-02-2566  43  10
16   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน บนเว็ปไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230222135946.pdf   22-02-2566  83  38
17   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC หลักสูตรใหม่เพิ่มเต็ม จำนวน 55 รายวิชา  doc120230222090819.pdf   22-02-2566  56  5
18   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "การยกระดับการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อชุมชน"  doc120230221135653.pdf   21-02-2566  47  4
19   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566  doc120230221135221.pdf   21-02-2566  43  2
20   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566  doc120230221134031.pdf   21-02-2566  36  2
21   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230210115605.pdf   10-02-2566  84  18
22   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230209104957.pdf   09-02-2566  335  10
23   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230209104450.pdf   09-02-2566  74  9
24   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230202172328.pdf   02-02-2566  197  22
25   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230130155003.pdf   30-01-2566  93  14
26   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบ่อหลวง-นาขวาง  doc120230125115750.pdf   25-01-2566  101  23
27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230116154244.pdf   16-01-2566  374  18
28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  doc120230112091149.pdf   12-01-2566  147  37
29   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  doc120230105144047.pdf   05-01-2566  87  34
30   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221229162849.pdf   29-12-2565  76  20
31   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้า่งหน้าเว็ปไซต์  doc120221226092242.pdf   26-12-2565  93  33
32   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอด บ้านนาเปรื่อง หมู่ที่ 7  doc120221216171412.pdf   16-12-2565  162  22
33   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221215105222.pdf   15-12-2565  85  21
34   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221213143549.pdf   13-12-2565  160  21
35   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  doc120221209124602.pdf   09-12-2565  97  8
36   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง (อบจ.น่าน)  doc120221130143100.pdf   30-11-2565  118  31
37   ประกาศประกวดราคาจ้าง ทต.บ่อเกลือใต้  doc120221128144423.pdf   28-11-2565  117  28
38   ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น  doc120221109085808.pdf   09-11-2565  197  34
39   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 13  doc120221017162316.pdf   17-10-2565  170  45
40   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152632.pdf   10-10-2565  280  130
41   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152606.pdf   10-10-2565  156  53
42   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ  doc120220930162958.pdf   30-09-2565  155  18
43   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120220930130613.pdf   30-09-2565  161  22
44   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำภายในสถานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120220823095033.pdf   23-08-2565  180  43
45   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งข่า ตำบลบ้านฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220809055257.pdf   09-08-2565  239  36
46   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด  doc120220726093924.pdf   26-07-2565  281  110
47   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด  doc120220726093753.pdf   26-07-2565  335  98
48   การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎธานี ครั้งที่ 13  doc120220705092421.pdf   05-07-2565  282  21
49   ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด  doc120220623094734.pdf   23-06-2565  269  74
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม เรื่องราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฉาบผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในเขต อบต.แม่จริม  doc120211028091458.pdf   28-10-2564  692  137
51   การประดับธง  doc120210705040004.pptx   05-07-2564  679  180
52   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 64  doc120210309064852.pdf   09-03-2564  723  45
53   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564 และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินความเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมฯ  doc120210219035147.pdf   19-02-2564  725  57
54   ขอชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการประเมินความเป็นความเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ประจำปี 2564  doc120210219035010.pdf   19-02-2564  671  48
55   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อเกลือใต้ฯ  doc120200928195510.pdf   29-09-2563  657  71
56   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อเกลือใต้ฯ istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort umraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop isitme cihazi  doc120200928195335.pdf   29-09-2563  627  43
57   ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  doc120200419231636.pdf   20-04-2563  789  287
58   เอกสารประการบรรยายโครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัย  doc120200413235613.pptx doc220200413235613.ppt   14-04-2563  645  260
59   ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านฯ  doc120200220212056.pdf   20-02-2563  634  120
60   การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563  doc120191226013535.pdf   26-12-2562  671  90
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615