กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (โครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีเร่งด่วน) ให้ส่งจังหวัดด่วนที่สุด       24-02-2557
ด่วนที่สุด     อปท. ตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น       19-02-2557
    ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน       19-02-2557
    แจ้งการโอนเงินและใบเสร็จรับเงิน       18-02-2557
ด่วนที่สุด     แก้ไขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก้ไข และส่งคืนให้จังหวัด ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 หากพ้น กำหนดจังหวัดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเครื่องราชฯ        13-02-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานและยืนยันงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และจำเป็นที่ต้องขอรับการจัดสรรเพื่อจ่ายให้กับบุคลากรถ่ายโอนในรายการต่างๆ       12-02-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ปรับฐานการคำนวณตามเงินเดือนปรับใหม่ ( ณ 1 มกราคม 2555) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เล่ม       12-02-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ-----14 แห่ง ด่วนที่สุดๆๆๆๆๆ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       10-02-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร---อบต.ผาสิงห์/อบต.แม่สาคร/อบต.สวด 3 แห่งเท่านั้น (ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจฯ)        10-02-2557
    ลำดับรายละเอียด นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8       10-02-2557
    แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล       10-02-2557
    การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       07-02-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       07-02-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       07-02-2557
    การโอนเงินเดือนครู ผดด. (ต.ค. - ธ.ค. 56) ขอให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ให้จังหวัด       07-02-2557
    การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       05-02-2557
ด่วนที่สุด     การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       04-02-2557
    เงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน ประจำเดือนธันวาคม 2556 (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)       04-02-2557
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)       04-02-2557
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAX ประจำเดือนมกราคม 2557       04-02-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       04-02-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร (ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจฯ)        03-02-2557
ด่วนมาก     รายงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง       03-02-2557
    การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ทต. และเทศบาล)       03-02-2557
    สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร       31-01-2557
ด่วนที่สุด     การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5       31-01-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น       31-01-2557
    นำส่งเงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน (เงินเข้าวันที่ 17 ม.ค. 57)       30-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ในพื้นที่ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม       30-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 ม.ค. 57)       30-01-2557
    ประชุมข้อหารือราชการ ทถอ.       29-01-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด       29-01-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2557       28-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 27 ม.ค. 57)       28-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร8)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร7)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร6)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร5)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร4)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร3)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร2)       27-01-2557
    ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด (เอกสาร1)       27-01-2557
    รายชื่อผู้ที่เสนอขอเครื่องราชฯ ในปี 2556 ที่จังหวัดส่งไปที่กรมฯ       27-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ในพื้นที่ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม       27-01-2557
    ทะเบียนประวัติ       24-01-2557
ด่วน     สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร       24-01-2557
ด่วนที่สุด     คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)       24-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.ปี 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 22 มกราคม 57)       23-01-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2557       22-01-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-01-2557
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. เงินเข้าวันที่ 20 ม.ค. 57       20-01-2557
ด่วนที่สุด     การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       20-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน       17-01-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 15,000)       17-01-2557
ด่วนที่สุด     กานำเข้าข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มกราคม 2557       17-01-2557
    สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่ายประจำ) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล ณ 30 กันยายน 2556       16-01-2557
    ค่าจ้างฯ บุคลากรถ่ายโอน (เงินเข้าวันที่ 15 ม.ค. 57)       16-01-2557
    ขอแก้ไขการจ่ายเงินประกันสังคม       16-01-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-01-2557
ด่วนที่สุด     รายละเอียดเอกสารโครงการที่ยังขาดของจังหวัดน่าน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556       14-01-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรี) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)       14-01-2557
    การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท       14-01-2557
    เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)       14-01-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 13 มกราคม 2557)       14-01-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชรตลอดช่วงชีวิต       10-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอทราบความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนอุ่นใจ)       09-01-2557
    ขออนุญาตปิดศูนยซ์พัฒนาเด็กเล็กในวันครู       09-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมเรื่องความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ       09-01-2557
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนากระวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       09-01-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       08-01-2557
    การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       08-01-2557
    โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1       06-01-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญชวนร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว กับโครงการ "ต้านภัยหนาวกับชาวท้องถิ่น" ประจำปี 2557       02-01-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615