กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/35   แจ้งเลื่อนการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ E-PLAN ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 18/12/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  -   ขอความอนุเคราะห์ ทุก อปท.ในจ.น่าน ร่วมสมทบบริจาคผ้าห่ม "โครงการหอบรัก มาห่มผ้า" ภายในวันที่ 22 ธ.ค.58 ณ สถ.จ.น่าน   
แจ้งเลื่อน
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  เร่งรัดข้อมูล   แจ้ง อปท.แก้ไขข้อมูล เรื่อง:การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง (ภายในวันที่ 17-18 ธ.ค. 58 นี้ เท่านั้น)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5108   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/34   ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5104   การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/632   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20955   ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5071   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5072   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3   แจ้งเลื่อน "โครงการหอบรัก มาห่มป่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 629   ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1   ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมศพมารดาท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 625   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5009   การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5004   ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการจัดระเบียบการค้าใยพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5003   การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 623   ขอเชิญชี้แจงผลการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 620   แจ้งประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   การประเมินการจัดตั้งกอง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 616   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 614   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4954   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานประชาสัมพันธ์      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4928   การเตรียมความพร้อมในการป้อกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 612   การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ   
doc220151208074755.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 33   แจ้งเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4927   ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.2/ว32   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ทุก อปท. เข้าประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 2558 เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่งระบบแท่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนด้านการป้องกักนและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน   
doc220151202085440.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4871   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4872   การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4865   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
doc220151202041034.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4862   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   เชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการเตรียมคววามพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจปละการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป     รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 608   การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 606   ตรวจรับรองการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้่านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสน้บสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4   โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ต.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/467   แจ้งเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง โครงการแก้มใส ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4782   ขอเลื่อนการจัด "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4776   การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4772   โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4759   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมุลทะเบียนราษฎร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 602   โครงการหอบรัก มาห่มป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4739   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19797   แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4698   การายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ. 255 ในส่วนของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4674   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4672   ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  ศธ. 0567/122   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4651   การรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4646   สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4643   การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4633   การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4626   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4625   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศ฿กษา และผู้อำนวยการสำนัก/เขต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4607   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และรายการก่อสร้างลานกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 4602   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง   
doc220151118031257.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4595   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4566   การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4563   การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4539   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4565   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ครูผู้ช่วย และผู้ช่วยครูผู้ดูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4544   การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ และส่งเสีิมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4536   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์แะเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4517   การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4508   หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการครู ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4486   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4489   การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4483   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4413   ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคณะประชาสัมพันธ์ "ทีมน่านป่า"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 526   การมีผลบังคับใช้การลงทุน และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4462   ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 525   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/30   การกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 524   ขอให้ อปท. มีความรอบคอบในการจัดทำโครงการฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4419   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4418   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4417   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615