กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 605   การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 607   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้ดรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 048   แจ้งบุคคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 583   มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 570   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ 534   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 582   คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบดต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 046   การปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว520   แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active case finding)ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 519   การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 516   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 048   การดำเนินดครงการท้องถิานไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 481   คำแนะนำประชาชน เรื่องดรคไข้ซิกา (Zika Virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/23   แจ้งประชุมข้อราชการเร่งด่วนของท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-02-2559
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ พร้อมส่งข้อมูล(เฉพาะที่ อปท.ท่านรับผิดชอบ)กลับให้จังหวัดทาง E-MAIL : NANLOCALNETWORK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 3 ก.พ. 59 (ระบุหัวข้อส่้ง: รายงานเงินอุดหนุน 59 ทต./อบต ......)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 039   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรราา 61 โรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 439   การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 038   การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 036   จัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552   
doc220160201030045.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 375   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 030   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 303   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 029   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 023.3/ว 350   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 353   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 352   ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. รายงานตามแบบรางานที่กำหนด ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)   
doc220160128034701.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  ประชุม   แจ้ง อบต. ทุกแห่ง มอบ จนท.ที่รับผิดชอบจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประชุม(ตามวันเวลาที่แนบมานี้) ณ สถจ.น่าน ชั้น 5     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-01-2559
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ59   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ(ในเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนพิกัด/ความยาว/      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 028   โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดหาแผนพัฒนาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 033   โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและต่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 023   โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในราชการ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 14   แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 232   การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 226   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 210   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 191   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 190   การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0013   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาะิปไตยเพื่อพัฒนาประชาะิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   โครงการเฝ้าระวังดรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 158   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว144   การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 010   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 009   ขอความร่วมมือจัดทแผนการพัฒนาสังคมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.2/01   แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 109   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป     สารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 102   แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 006   การฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 97   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 90   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 59 รายงานให้จังหวัดทราบถายในวันที่ 13 มกราคม 2559 ให้จงได้)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 69   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนธันวาคม 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5353   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 63   กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 58   ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 59   แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 60   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 33   แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5327   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5329   มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 09   การสำรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4537   แจ้งการจัดสรรงบเงิดอุดหนุนทั่วไปการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5323   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5322   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5301   การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5291   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมดรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5290   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5292   โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5278   ซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5277   การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5265   ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีดครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5259   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151228040959.xls
 
doc320151228040959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5239   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป     มาตรฐานกำหนตำแหน่งพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5240   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5238   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5214   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5216   การรณรงค์ให้ อปท. และโรงเรียนสังกัด อปท. ปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5215   ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) ของทุกปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21530   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5203   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2558
ด่วนที่สุด     แก้ไขข้อ 13 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 499   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 638   โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615