กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วน  นน 0023.3/ว 2146   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2133   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2131   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. (Automated Quality Assessment :AQA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2134   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 งวดที่ 3(เดือน พฤาภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2130   การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 162   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้สื่อพัฒนาการความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ชุด "เล่นล้อมรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   ขยายเวลารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2126   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 "ไก่ขาวเกมส์ 2016"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ได้รับการเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน 52 แห่ง กรอกแบบสอบถามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้   
doc220160527063920.pdf
 
doc320160527063920.pdf
 
doc420160527063920.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2099   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท. (ccis) ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว2098   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือน พ.ค. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2092   ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPLs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9110   สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2088   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แ่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 11   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8849   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559 (ตามเอกสารที่แนบมา)   
doc220160523034814.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขคำสั่งที่ 5484/2559 ฯ (LPA) โดยย้ายสับเปลี่ยนปลั​ด อปท. ชุดที่ 2 และ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 148   ขอความร่วมมือสรุปแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559   
doc220160518084914.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1983   การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1984   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 147   บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ   
doc220160518023542.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1949   โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   รายงานข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1917   ข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1896   ขอความร่วมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1869   ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1870   เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1891   รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรอกและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1873   โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วน  -   ขอให้ อปท.ตรวจสอบการรายงาน ตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน หาก อปท.ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. แห่งปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1855   การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1856   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1857   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1846   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด     แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1808   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1815   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/10   การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1816   เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 136   การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1778   การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160503024516.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1774   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102910.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102315.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1771   โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1766   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1754   โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1756   ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1755   สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มี.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 133   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1717   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางวินัยตามหลักเกณฑ์ใหม่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5   การเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1680   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1684   ขอส่งมอบหนังสือ "วัฒนธรรมอาเซียน" และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1679   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1681   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 812   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รายงานทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1663   ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1664   ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศง 2535 และตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1662   ซักซ้อมความเข้าใจเเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 128   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7480   การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/96   แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม LPA     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1625   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตสมาสที่ 3 (เดือนเฒษายน - มิถุนายน 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1623   การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1584   การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/09   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1525   ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 125   การกรอกแบบวิเคราะห์ภาระงาน (Work Load)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1498   แนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการแต่งกายและการแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1491   ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานกาณณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1482   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานการเงินฯ  12-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3986   แจ้งรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู็ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1465   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2559 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1456   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 08   ประชุมซักซ้อม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 11-12 เม.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1450   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6858   โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1417   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2559
ด่วน     ขอความร่วมมือ อปท. รายงานแบบรายงานตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 6741   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1436   ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1423   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1409   แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1407   การสำรวจข้อมูลแผน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   
doc220160405071549.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1406   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 120   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา   
doc220160405062513.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615