กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.แก้ไขเอกสารโครงการฯ (ส่วน อปท.ใดที่ไม่มีรายชื่อคือตรวจเรียบร้อยที่แล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/57       27-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 26/11/57)       26-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ       25-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลือนการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       21-11-2557
    ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน"       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       20-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
    แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปละหน้าที่พลเมือง       20-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       20-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 20/11/57)       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com       18-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งการส่งสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หากไม่ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 18/11/57 ถือว่าไม่ประสงค์ฯ)       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       17-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       17-11-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2 ปี       17-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และยังไม่ได้ส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557       14-11-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน       14-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com (14/11/57)       14-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 57       14-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ       13-11-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการจัดส่ง "รูปเล่ม" และ "CD" ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/57)       12-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       12-11-2557
ด่วนที่สุด     ประกาศสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน       12-11-2557
    ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557       11-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       11-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57       11-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ       11-11-2557
ด่วนมาก     การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10-11-2557
    กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนตุลาคม 2557       10-11-2557
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ท2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57)       10-11-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน       10-11-2557
    การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำม้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       10-11-2557
    โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558       10-11-2557
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)       08-11-2557
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/57)       08-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีในระบบ e-LASS ได้       07-11-2557
ด่วนที่สุด     ส่งงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557       07-11-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       07-11-2557
    การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       07-11-2557
ด่วนที่สุด     การส่งเอกสารและคำสั่งเกี่ยวกับการบริหานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       07-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 57       07-11-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2558       07-11-2557
    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย       06-11-2557
ด่วนมาก     แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       06-11-2557
    ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งผลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ       05-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 57       04-11-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       04-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 57       03-11-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       03-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 57       31-10-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 57       30-10-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 57       29-10-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57       28-10-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. รายงานผลการสำรวจฐานข้อมูล รายงานข้อมูลภายในวันที่ 28 ต.ค. 57       28-10-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน       28-10-2557
ด่วนที่สุด     อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลสถิติการคลัง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557       27-10-2557
    แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-10-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติการคลัง       22-10-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       21-10-2557
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557       21-10-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบตอบรับการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ (อ้างถึงหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน0023.3/ว 1053) FAX ให้จังหวัดภายในวันนี้ (20/10/57)       20-10-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลตามแบบรายงานฯ แล้วรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ด้วยคะ       17-10-2557
    การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558       16-10-2557
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548       16-10-2557
ด่วนที่สุด     สำรจจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำด้วยไฟล์ Excel ชนิดอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16       16-10-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่กรอกข้อมูลสถิติการคลัง และยังไม่กรอกข้อมูล ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวด้วย       15-10-2557
ด่วนที่สุด     การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-10-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       14-10-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       10-10-2557
ด่วนที่สุด     (วิทยุเชิญประชุม) เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เวลา 13.30 น.)       08-10-2557
ด่วนที่สุด     กรมทรัพยากรน้ำ ขอความร่วมมือ เทศบาล/อบต. จังหวัดน่าน กรอกข้อมูลความต้องการระบบประปาหมู่บ้าน (ภายในวันที่ 9 ต.ค.57)       08-10-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการเบิกกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ       07-10-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ป่น       07-10-2557
ด่วนที่สุด     แบบสอบถามข้อมูลพนักงานจ้าง       06-10-2557
ด่วนที่สุด     การกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559        06-10-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ทาง e-mail. nanlocalnetwork@gmail.com       06-10-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557       03-10-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบสอบถามข้อมูลพนักงานจ้าง (ภายในวันนี้ 3 ก.ย. 57)        03-10-2557
    การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       02-10-2557
    การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       02-10-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.       02-10-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง       01-10-2557
    สำรวจข้อมูลการประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       01-10-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น       01-10-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ทาง e-mail. nanlocalnetwork@gmail.com       30-09-2557
ด่วนที่สุด     ประชุมเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ       30-09-2557
    ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเหนือ       30-09-2557
    แนวทางการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล กรณีมีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       30-09-2557
    การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน       30-09-2557
ด่วนมาก     วิทยุด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่งานบุคคลเข้าร่วมประชุม       29-09-2557
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       29-09-2557
    รายงานประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558       26-09-2557
    รายงานประมาณการงบประมาณเวงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558       26-09-2557
    การรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-09-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615