กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมหารือและชี้แจงข้อราชการและนโยบายรัฐบาลสำคัญและเร่งด่วน       26-02-2558
ด่วนที่สุด     (แผนงาน/โครงการ งบลงทุน ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท. จ.น่าน) และ (แบบตรวจติดตามโครงการฯ) ส่งจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com หรือ แฟกส์ 054-711616 ภายในวันนี้ 25/02/58       25-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณฯ       25-02-2558
ด่วนที่สุด     (หนังสือวิทยุ) แจ้งเร่งรัดติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (แบบตรวจติดตามโครงการฯ)        25-02-2558
ด่วนที่สุด     ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม       24-02-2558
    แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดดทำและประสานแผนพัฒนาาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล็กประจำเทศบาล ที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ (ตามแบบรายงาน) โดยส่งให้จังหวัดทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com หรือทางแฟกส์ หมายเลข 054711616 ภายในวันนี้ 19/02/58       19-02-2558
    แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด       19-02-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan (ภาพรวมของทั้งจังหวัด)       19-02-2558
ด่วนที่สุด     โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.       19-02-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่ อปท.       18-02-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-02-2558
    แจ้งเปลี่ยรหัสการอบรม/สัมมนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       18-02-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)       17-02-2558
ด่วน     เอกสารเพิ่มเติม ของหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 621 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2558 (เอกสารหน้า 1 และ หน้า 3)       17-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อ "เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ" ในระบบ e-Plan หาก อปท. ดำเนินการถึงขั้นตอน"การเบิกจ่าย" ให้รายผลการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง (และบันทึกวันลงนามสัญญา) ภายในวันในวันนี้ 17/02/58       17-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ       17-02-2558
    ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย       13-02-2558
    มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบววนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ       12-02-2558
    การสำรวจกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.       12-02-2558
    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.       12-02-2558
    แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558       12-02-2558
    ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557       12-02-2558
    โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2558       12-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนประเภทรายจ่ายลงทุนในระบบ e-Plan        10-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       10-02-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐอ       10-02-2558
ด่วนที่สุด     **เอกสารประกอบ "การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรมมพืนอันเนื่องมาจากพระรราชดำริฯ (อพ.สธ.)" สามารถถดาวน์โหลดได้ยังเวปกรมฯ www.dla.go.th ในหัวข้อหนังสือราชการ ลง 26 ม.ค. 58** pendik escort       06-02-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)       06-02-2558
    แนวทางการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล       05-02-2558
    การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)       05-02-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       04-02-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมารเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       03-02-2558
    การเร่งรัดการดดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ ออปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 2557       03-02-2558
ด่วนที่สุด     รายละเอียดงบประมาณ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)       03-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายการลงทุน       03-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งหัวหน้าส่วนการคลัง ทุก อปท. ประชุม ในวันที่ 3 ก.พ. 2558 (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)       29-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ควบคุมดูแล ในการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ส่งข้อมูลในจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 ก.พ. 58)       29-01-2558
    ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อปท.       29-01-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฯ       29-01-2558
    แจ้งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558       28-01-2558
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2558       26-01-2558
    ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง หรือบำรังรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสภานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถาบันการเงิน (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 26/01/58)       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 (เดือน ก.พ. 2558)       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประจำปี 2558       19-01-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       13-01-2558
ด่วนที่สุด     การพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       13-01-2558
    เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ       13-01-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการนำเข้าข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2557 โดยเร่งด่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 58)        08-01-2558
    หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น       08-01-2558
ด่วนมาก     การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่ออคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2       08-01-2558
ด่วนที่สุด     การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน       07-01-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม       06-01-2558
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น       06-01-2558
ด่วนที่สุด     การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พงศ. 2557       05-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินตนเอง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557       30-12-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการหอบรัก มาห่มป่า       30-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม.       30-12-2557
    วิทยุ เชิญประชุมเรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       30-12-2557
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แหล่งท่องเที่ยว       30-12-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกการอนุมัติข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS เร่งรัดการดำเนินการโดยเร่งด่วน หากมีปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อกลุ่มการเงิน (นายน้อย)       30-12-2557
    การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       30-12-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       29-12-2557
    แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 6 มกราคม 2558       29-12-2557
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน       29-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2557 ขอให้ อปท. เร่งรัดการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57       29-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก่ผู้มีสิทธิในจังหวัด       25-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด ชุดที่ 1       25-12-2557
    แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข       24-12-2557
    สารอวยพรปีใหม่       24-12-2557
    การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       24-12-2557
    การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.       23-12-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557       23-12-2557
    โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       23-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       23-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       22-12-2557
ด่วนมาก     ขอความร่วมมือสมทบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ "โครงการหอบรัก มาห่มป่า" ประจำปี 2558       17-12-2557
    การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       16-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู       15-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด       15-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558       11-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       08-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลที่ทำการหรือสำนักงานของ อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ขอให้รายงานให้ สถจ.น่านทราบโดยด่วน        02-12-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 57 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ใช่เงินในข้อบัญญัติ) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังหรือพัสดุ       01-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57 ด้วยค่ะ จังหวัดจะได้ดำเนินการสรุปข้อมูล ส่งให้ สถ. ต่อไป       01-12-2557
ด่วนที่สุด     เลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานบุคคลของ อปท.       28-11-2557
ด่วนที่สุด     ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล       27-11-2557
    ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558       27-11-2557
    ประกาศผลและมอบรางวัลแก่บุคลากรท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีเด่น       27-11-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615