กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       28-07-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       28-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ส่งเอกสารขอความเห็นชอบ อนุกระจายอำนาจฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่1/59 (ตามรายชื่อดังต่อไปนี้) ส่งเอกสารที่ขาดตามที่แจ้งให้จังหวัดภายในวันนี้ (FAX 054-711616)       28-07-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4       28-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือสำหรับประชาชน       28-07-2558
    การแบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.       27-07-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558       27-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุปรสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ของ อปท.       22-07-2558
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 (อ.เวียงสา/อบจ.น่าน/ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหนับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2558)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ.เฉลิมฯ และ ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ       21-07-2558
ด่วนมาก     การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มในแอลกฮอล์ใกล้สถานศึกษา       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ.เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตสมาสที่ 4       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขยายเวลาการในการบันทึกข้อมูล CCIS        17-07-2558
ด่วนที่สุด     เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       16-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       16-07-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 58       16-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกาและอาชีพของคนพิการ        15-07-2558
    เร่งรัดการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 (ระบบ SIS)       14-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       14-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 14/07/58 ก่อนเวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอให้ อปท. ส่งให้จังหวัด ในวันที่ 13 ก.ค. 58เวลา 12.00 น.        13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ยืนยันข้อมูลในระบบ e-Plan กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทุกโครงการฯ กรอกข้อมูลในแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ค. 58 เวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com โดยด่วนที่สุด!       10-07-2558
ด่วนมาก     เชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-07-2558
ด่วนมาก     ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจปละประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับอำเภอ       08-07-2558
ด่วนที่สุด     เลื่อนประชุมระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชน ผ่านระบบ VDO Conference       07-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       07-07-2558
ด่วนที่สุด     จัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       06-07-2558
ด่วนที่สุด     การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       06-07-2558
    การดำเนินการตามมติคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3)       06-07-2558
ด่วน     การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์       06-07-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       03-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนมาก     ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมดครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558       02-07-2558
ด่วนมาก     การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558       02-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือและแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       01-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.       01-07-2558
    เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล จาก 4 ปี เป็น 3 ปี       01-07-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       01-07-2558
    ซักซ้อมการเสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.น่าน หรือ ก.อบต. จังหวัดน่าน พิจารณา       29-06-2558
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558       26-06-2558
    โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน       26-06-2558
    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด"       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์       25-06-2558
    โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"       25-06-2558
    การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2558       25-06-2558
ด่วนที่สุด     เข้าร่วมประชุมงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 58       24-06-2558
ด่วนที่สุด     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557       24-06-2558
ด่วนที่สุด     ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน       24-06-2558
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       24-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี"       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558)       23-06-2558
    การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558       23-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประเมินคุณภาพ       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปี 2558 (ทม.น่าน/ทต.นาน้อย)       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการปรับเกลี่ยเงินงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ       23-06-2558
    หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ       22-06-2558
    ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัสนาจรที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาดูงาน       18-06-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานอัตราเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก อปท. ให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558       18-06-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       18-06-2558
    แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดอิเล็กทรอนิกส์       16-06-2558
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       16-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุเชิญประชุม เกี่ยวกับการศึกษา ในวันที่ 17 มิ.ย. 58       16-06-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       09-06-2558
ด่วนที่สุด     กาารอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี       09-06-2558
    การจัดทำประกาศเก่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       09-06-2558
    รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ของ อปท.       04-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วน แจ้ง อปท. มอบหมายนักวิชาการศึกษาหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเข้าร่วมประชุม       04-06-2558
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม       29-05-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก       29-05-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายบุคลากรหรือ จนท. ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 พ.ค. 58       25-05-2558
    รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2558)       21-05-2558
    การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558       19-05-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)       18-05-2558
    การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)       18-05-2558
    การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"       18-05-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-05-2558
ด่วนที่สุด     สอบถามความเห็นเเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด เพื่่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับ อปท.       18-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558       15-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต. พ.ศ. 2558       14-05-2558
    การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.       14-05-2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. กรณีพิเศษ       14-05-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615