กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3998   แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  oo 0023.5/ว 482   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3989   การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3986   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 29   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3963   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3961   บทลงโทษกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตและผลิตภัณ์นมโรงเรียนของบริบัท ยูงเอ็ม.โภคภัณฑ์ จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3951   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3942   การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรณณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3941   การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3865   การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3904   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   แนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3882   แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการทุพพลภาพ งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3842   การเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 468   แจ้งการย้ายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว16545   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   การส่งมอบภารกิจถ่านโอนการบริหารงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3814   โครงการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 3785   การโอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/28   เชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 30 ก.ย. 58        25-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558       24-09-2558
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท       23-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณบุคลากรถ่ายโอน       23-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการจัดทำแผนที่แม่บท ของ อปท. ภายในวันที่ 24 ก.ย. 58 ให้จงได้ค่ะ       23-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3735   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       22-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 - 2569       22-09-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุแจ้งให้ อปท. ดำเนินการตามแนวทางหนังสือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       21-09-2558
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก       21-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ที่ค้างใบเสร็จรับเงิน นำส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ให้จงได้       18-09-2558
ด่วนที่สุด     บัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน       18-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558       18-09-2558
    ขอข้อมูลจำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2558       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การจัดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"       17-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งงรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการ" ที่ มท 0810.3/ว 1879 ลว 11 ก.ย. 58 ) levent escort       16-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้รายงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ       15-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สถจ.น่าน ด้วย       10-09-2558
    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557       09-09-2558
    กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร       09-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-09-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)       09-09-2558
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        09-09-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนสิงหาคม 2558       08-09-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558)       08-09-2558
ด่วนที่สุด     ป้ายแผนที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน       07-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างของ อปท.       07-09-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       04-09-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       04-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       04-09-2558
    แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558       04-09-2558
    สำรวจข้อมูลอัตราว่าง       03-09-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งปิดระบบ e-plan       03-09-2558
    ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Rrocess (4 in 1 System)       02-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น       02-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันที่ 8 ก.ย. 58       31-08-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5        31-08-2558
    จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการคู่สายโทรศัพท์พร้อมให้บริการ internet ณ สถจ. สถอ.       27-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 58       27-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ส่งรายงานผล เรื่อง แบบสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวชี้วัด1.4 และ1.5 ให้แล้วเสร็จทุกงาน        26-08-2558
    แจ้งให้สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan       24-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 58       24-08-2558
    ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        21-08-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ. ด้วย ส่งภายในวันพูธที่ 26 สิงหาคม 2558       21-08-2558
    การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
ด่วนมาก     ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
    แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557 และปี 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น่ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือนมีนาคม 2558 - กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.4 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งแบบสำรวจ อปท. ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน ให้จังหวัดภายในวันที่ 1 ก.ย. 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง       13-08-2558
    การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"       11-08-2558
    แจ้งบคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       11-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผงานของพนักงานส่วนตำบล       10-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ.น่าน ส่งภายวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ทุนรัฐบาลอิสราเอล       07-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท.จัดส่งรายงานตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว9844 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 และ หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว1927 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย        07-08-2558
    มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว       05-08-2558
    การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558       05-08-2558
ด่วนที่สุด     เน้นย้ำการรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัดที่ 10)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     หนังสือเชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าประชุมในวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 58        04-08-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       03-08-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555-2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       28-07-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615