กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5357   การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ขอให้ส่งเป็นไฟล์ excel)   
doc220161226210845.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21648   โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560   
doc220161225214818.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5320   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 563   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5319   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5289   ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5259   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5260   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5278   แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   สำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   การรายงานข้อมุลเพิ่มเติมโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching fund)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   ลักษณะต้องห้ามการรับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล และการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5272   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5271   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่197 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกาษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5229   การจัดการเรียนรู้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่15 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5160   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5164   ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือการจัดทำบริการสาธาณระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 350   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5179   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 347   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 348   แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5133   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5135   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระเเสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  ที่ นน 0023.5/ว5134   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5175   การฝึกอบรมการปรับปรุง การปิดบัญชี และการทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวดตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 356   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan และระบบ e-GP     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5176   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่13 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงตามมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20836   โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5124   ข้อหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5121   ภารกิจ และำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญยัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมของผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5089   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5090   แนวทางการปรับแผนการปกิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5074   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5073   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 09.29 น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5011   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5045   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5003   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4992   การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครกงารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวาลเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4948   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 11.23น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4958   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 10.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4924   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ CU GIS เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/19876   โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 382   ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช่ติ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 11.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล   
doc220161122015338.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   การสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19655   การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กต้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4820   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4815   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค๗ ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4819   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4814   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4816   โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขแบบ ศพด.1-4 ตามหนังสือจังหวัดน่า​น ที่ นน 0023.2/ว365 ลงวันที่ 10 พ.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 378   แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   แนวทางกำหนดค่าคะแนนการได้ร้บเงินเดือนกรณีคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 4775   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4760   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/27   แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ในวันพฤหัสบกีที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115210910.xls
 
doc320161115210910.doc
 
doc420161115210910.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4748   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ปนะชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115204317.xls
 
doc320161115204317.doc
 
doc420161115204317.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4711   โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615