กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5353   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 63   กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 58   ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 59   แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 60   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 33   แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5327   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5329   มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 09   การสำรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4537   แจ้งการจัดสรรงบเงิดอุดหนุนทั่วไปการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5323   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5322   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5301   การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5291   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมดรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5290   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5292   โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5278   ซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5277   การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5265   ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีดครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5259   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151228040959.xls
 
doc320151228040959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5239   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป     มาตรฐานกำหนตำแหน่งพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5240   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5238   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5214   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5216   การรณรงค์ให้ อปท. และโรงเรียนสังกัด อปท. ปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5215   ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) ของทุกปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21530   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5203   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2558
ด่วนที่สุด     แก้ไขข้อ 13 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 499   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 638   โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/35   แจ้งเลื่อนการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ E-PLAN ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 18/12/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  -   ขอความอนุเคราะห์ ทุก อปท.ในจ.น่าน ร่วมสมทบบริจาคผ้าห่ม "โครงการหอบรัก มาห่มผ้า" ภายในวันที่ 22 ธ.ค.58 ณ สถ.จ.น่าน   
แจ้งเลื่อน
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  เร่งรัดข้อมูล   แจ้ง อปท.แก้ไขข้อมูล เรื่อง:การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง (ภายในวันที่ 17-18 ธ.ค. 58 นี้ เท่านั้น)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5108   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/34   ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5104   การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/632   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20955   ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5071   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5072   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3   แจ้งเลื่อน "โครงการหอบรัก มาห่มป่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 629   ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1   ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมศพมารดาท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 625   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5009   การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5004   ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการจัดระเบียบการค้าใยพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5003   การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 623   ขอเชิญชี้แจงผลการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 620   แจ้งประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   การประเมินการจัดตั้งกอง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 616   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 614   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4954   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานประชาสัมพันธ์      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4928   การเตรียมความพร้อมในการป้อกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 612   การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ   
doc220151208074755.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 33   แจ้งเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4927   ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.2/ว32   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ทุก อปท. เข้าประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 2558 เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่งระบบแท่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนด้านการป้องกักนและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน   
doc220151202085440.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4871   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4872   การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4865   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
doc220151202041034.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4862   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   เชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการเตรียมคววามพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจปละการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป     รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 608   การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 606   ตรวจรับรองการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้่านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสน้บสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4   โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ต.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/467   แจ้งเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง โครงการแก้มใส ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4782   ขอเลื่อนการจัด "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4776   การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4772   โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4759   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมุลทะเบียนราษฎร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 602   โครงการหอบรัก มาห่มป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4739   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19797   แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4698   การายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ. 255 ในส่วนของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4674   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4672   ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  ศธ. 0567/122   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615