กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ 76   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรังรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 970   แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 971   มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 119   มาตรการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 967   สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3441   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.นาน้อย))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 966   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนา่ยกเทศมนตรี รุ่นที่ 4"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 965   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 955   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2(เดือนมีนาคม 2565) และงวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 953   ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   โครงการพัฒนาสื่ิอการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/3362   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 114   การสำรวจติดตั้งขยะติดเชื้อชุมชนที่เป็นปัจจุบัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 116   ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 849   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2565 (เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง ท่าวังผา อบจ. และ ทม.เมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3233   แจ้งการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว และขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เกงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการลงทุน ข้อ 6.6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 931   เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 74   ขอเอกสารเพิ่ม เพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 890   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 878   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนการยุทธศาสตร์ชาติสังกัด อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 109   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุะนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 829   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 97   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 98   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน มกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/64   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300) (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 108   หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   ขยายเวลาการลงทะเบียนรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงาน LTC ดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 876   แจ้งเลื่อนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 875   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ   
doc220220224030010.pdf
 
doc320220224030010.pdf
 
doc420220224030010.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 868   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAi) รุ่นที่ 1 ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 869   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ถึงนายอำเภอปัว, แม่จริม, เมืองน่าน, เวียงสา, นาน้อย สองแคว, เชียงกลาง, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, นานหมื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว105   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาผู้บริหารเมืองอัจฉริยะระบบบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2937   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลของ อปท. ไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 102   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 847   ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 846   โครงการพัมนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 100   มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 99   แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 101   ประชาสัมพันธ์สิทะิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 63   แจ้งรหัสสถานศึกษากรณีการจัดตั้ง ศพด.อบต.ยอด (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2860   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 4 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 828   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 94   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 826   แจ้งแนวทางปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 801   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร      กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 803   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 804   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 784   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 758   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 92   การสั่งจอง "บันทึกท้องถิ่น 2565"   
doc220220221035448.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 749   เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรณนะหลักของผู้เรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2649   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2565 พร้อมบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่านป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 748   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Pythom ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 91   โครงการ TIP TV ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 747   แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 741   แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 739   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 88   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กับหนวยงานภายนอก     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 90   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 732   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 89   สรุปข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 726   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 725   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่   
คู่มือการประเมิน
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนน่านให้สะอาดอย่างยั่งยืน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 722   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนน่านให้สะอาดอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 86   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อ.เวียงสา, น้ำปั้ว อ.เวียงสา, สถาน อ.นาน้อย, เปือ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 7112   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 3" (ถึงนายอำเภอเมืองน่าน และนายอำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 78   การอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 87   การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 84   สำรวจความประสงค์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 51   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 380   หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 55   แนวทางการสอบพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 449   ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 355   การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 527   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 531   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 690   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 81   แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 678   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 79   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form เพื่อสำรวจความประสงค์ของ อปท. เกี่ยวข้องกับความต้องการองค์ความรู่ และคู่มือ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหามลพิษของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2326   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 677   การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2323   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (CCT) ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เสมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (์NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   แจ้งเลื่อนการส่งผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว46   การส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 658   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 76   การปรังปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 661   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 662   การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615