กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 983   การดำเนินงานโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 982   สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 51003/ว0377   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดน่าน พ.ศ. 2559   
doc220160309035744.xls
 
doc320160309035744.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง อปท.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 963   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 4223   การแก้ไขรายงการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 935   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 934   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 085   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3996   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 881   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 883   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 893   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ด้านมีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4004   แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 888   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 859   การสำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 850   การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดกา่รเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 849   การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 835   แจ้งกำหนดการตรวจติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. พร้อมเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  29-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 782   ขอความร่วมมือสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนถาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 03   เชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 073   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ บูรณาการ BBL และการอบรมเยาวชนลูกเสือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023./ว 763   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 760   การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   การดำเนินงานโครงการ "สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนนำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 62   ตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 697   โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 059   การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันสุขภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   สำรวจข้อมูลพื้นฐานองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 669   ขอเชิญประชุมคณะทำงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   การดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 057   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 637   แจ้งเปลี่ยนแปลงประชุมมอบนโยบายสำคํยของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนีะดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 605   การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 607   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้ดรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 048   แจ้งบุคคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 583   มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 570   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ 534   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 582   คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบดต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 046   การปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว520   แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active case finding)ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 519   การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 516   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 048   การดำเนินดครงการท้องถิานไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 481   คำแนะนำประชาชน เรื่องดรคไข้ซิกา (Zika Virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/23   แจ้งประชุมข้อราชการเร่งด่วนของท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-02-2559
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ พร้อมส่งข้อมูล(เฉพาะที่ อปท.ท่านรับผิดชอบ)กลับให้จังหวัดทาง E-MAIL : NANLOCALNETWORK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 3 ก.พ. 59 (ระบุหัวข้อส่้ง: รายงานเงินอุดหนุน 59 ทต./อบต ......)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 039   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรราา 61 โรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 439   การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 038   การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 036   จัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552   
doc220160201030045.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 375   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 030   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 303   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 029   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 023.3/ว 350   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 353   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 352   ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. รายงานตามแบบรางานที่กำหนด ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)   
doc220160128034701.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  ประชุม   แจ้ง อบต. ทุกแห่ง มอบ จนท.ที่รับผิดชอบจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประชุม(ตามวันเวลาที่แนบมานี้) ณ สถจ.น่าน ชั้น 5     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-01-2559
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ59   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ(ในเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนพิกัด/ความยาว/      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 028   โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดหาแผนพัฒนาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 033   โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและต่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 023   โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในราชการ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 14   แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 232   การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 226   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 210   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 191   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 190   การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0013   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาะิปไตยเพื่อพัฒนาประชาะิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   โครงการเฝ้าระวังดรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 158   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว144   การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 010   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 009   ขอความร่วมมือจัดทแผนการพัฒนาสังคมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.2/01   แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 109   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป     สารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 102   แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 006   การฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 97   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 90   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 59 รายงานให้จังหวัดทราบถายในวันที่ 13 มกราคม 2559 ให้จงได้)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 69   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนธันวาคม 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615