กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 193   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2403   ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2559
ด่วน  นน 0023.2/ ว 2397   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักาาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2399   การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท. ปีงบ 2558 และ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน00.3.5/ว2388   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2387   การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2386   การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2385   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2384   แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1 /ว 188   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/12   ประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 184   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกุ้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2353   การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัวโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2354   การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 519   แจ้งย้ำให้รายงาน การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2336   การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญยัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2334   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2338   การายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2242   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2310   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0021/ว 178   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2292   ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2293   การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2251   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 173   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 174   ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2227   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2222   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 169   การจัดฝึกอบรมเว็บไซต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 167   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 168   แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบนโยบายของรัฐบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9597   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2177   ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2159   ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 2146   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2133   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2131   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. (Automated Quality Assessment :AQA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2134   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 งวดที่ 3(เดือน พฤาภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2130   การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 162   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้สื่อพัฒนาการความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ชุด "เล่นล้อมรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   ขยายเวลารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2126   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 "ไก่ขาวเกมส์ 2016"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ได้รับการเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน 52 แห่ง กรอกแบบสอบถามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้   
doc220160527063920.pdf
 
doc320160527063920.pdf
 
doc420160527063920.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2099   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท. (ccis) ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว2098   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือน พ.ค. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2092   ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPLs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9110   สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2088   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แ่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 11   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8849   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559 (ตามเอกสารที่แนบมา)   
doc220160523034814.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขคำสั่งที่ 5484/2559 ฯ (LPA) โดยย้ายสับเปลี่ยนปลั​ด อปท. ชุดที่ 2 และ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 148   ขอความร่วมมือสรุปแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559   
doc220160518084914.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1983   การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1984   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 147   บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ   
doc220160518023542.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1949   โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   รายงานข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1917   ข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1896   ขอความร่วมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1869   ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1870   เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1891   รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรอกและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1873   โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วน  -   ขอให้ อปท.ตรวจสอบการรายงาน ตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน หาก อปท.ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. แห่งปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1855   การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1856   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1857   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1846   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด     แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1808   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1815   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/10   การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1816   เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 136   การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1778   การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160503024516.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1774   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102910.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102315.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1771   โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1766   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1754   โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1756   ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1755   สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มี.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615