กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 516   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 048   การดำเนินดครงการท้องถิานไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 481   คำแนะนำประชาชน เรื่องดรคไข้ซิกา (Zika Virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/23   แจ้งประชุมข้อราชการเร่งด่วนของท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-02-2559
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ พร้อมส่งข้อมูล(เฉพาะที่ อปท.ท่านรับผิดชอบ)กลับให้จังหวัดทาง E-MAIL : NANLOCALNETWORK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 3 ก.พ. 59 (ระบุหัวข้อส่้ง: รายงานเงินอุดหนุน 59 ทต./อบต ......)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 039   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรราา 61 โรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 439   การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 038   การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 036   จัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552   
doc220160201030045.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 375   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 030   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 303   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 029   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ทั่วไป  นน 023.3/ว 350   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 353   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 352   ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. รายงานตามแบบรางานที่กำหนด ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)   
doc220160128034701.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2559
ด่วนที่สุด  ประชุม   แจ้ง อบต. ทุกแห่ง มอบ จนท.ที่รับผิดชอบจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประชุม(ตามวันเวลาที่แนบมานี้) ณ สถจ.น่าน ชั้น 5     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-01-2559
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ59   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ(ในเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนพิกัด/ความยาว/      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 028   โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดหาแผนพัฒนาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 033   โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและต่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 023   โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในราชการ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 14   แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 232   การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 226   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 210   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 191   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 190   การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0013   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาะิปไตยเพื่อพัฒนาประชาะิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   โครงการเฝ้าระวังดรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 158   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว144   การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 010   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 009   ขอความร่วมมือจัดทแผนการพัฒนาสังคมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.2/01   แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 109   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป     สารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 102   แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 006   การฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 97   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 90   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 59 รายงานให้จังหวัดทราบถายในวันที่ 13 มกราคม 2559 ให้จงได้)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 69   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนธันวาคม 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5353   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 63   กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 58   ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 59   แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 60   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 33   แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5327   แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5329   มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2559
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 09   การสำรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4537   แจ้งการจัดสรรงบเงิดอุดหนุนทั่วไปการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5323   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5322   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5301   การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5291   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมดรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5290   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5292   โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5278   ซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5277   การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5265   ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีดครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5259   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151228040959.xls
 
doc320151228040959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5239   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป     มาตรฐานกำหนตำแหน่งพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5240   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5238   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5214   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5216   การรณรงค์ให้ อปท. และโรงเรียนสังกัด อปท. ปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5215   ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) ของทุกปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21530   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5203   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2558
ด่วนที่สุด     แก้ไขข้อ 13 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 499   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 638   โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/35   แจ้งเลื่อนการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ E-PLAN ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 18/12/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2558
ด่วนที่สุด  -   ขอความอนุเคราะห์ ทุก อปท.ในจ.น่าน ร่วมสมทบบริจาคผ้าห่ม "โครงการหอบรัก มาห่มผ้า" ภายในวันที่ 22 ธ.ค.58 ณ สถ.จ.น่าน   
แจ้งเลื่อน
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  เร่งรัดข้อมูล   แจ้ง อปท.แก้ไขข้อมูล เรื่อง:การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง (ภายในวันที่ 17-18 ธ.ค. 58 นี้ เท่านั้น)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5108   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/34   ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5104   การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/632   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20955   ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5071   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5072   การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615