กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  ฝึกอบรมจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   กำหนดการโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3082   สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง active citizen -คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3074   ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3072   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3073   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 282   เร่งรัดรายงานผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3063   การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020-กม.15+535 ระยะทาง 1.515 กม. คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ   
doc220170723232120.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3065   ขอเชิญร่วมมงาน EDUCA 2017 : the 10 th annual congress for teacher professional development : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/11   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2560
ด่วนที่สุด  e-Plan (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)   สถิติการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ในหัวข้อเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน"มิถุนายน" พ.ศ.2560 ของปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 279   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 278   ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลือกกันเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2992   สรุปการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2991   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
doc220170718235617.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 277   กรอกแบบสำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2985   โครงการอบรมและฝึกปกิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2984   โครงการประชุมเชืงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง thinking school     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   คู่มือความรู้เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1195   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2947   ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 267   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2890   การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  ลานกีฬาฯ   การรายงานความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.) ให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (จำนวน 3 แห่ง) ส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 12 ก.ค. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมบรรจุแผนงานและจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2872   แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  ลานกีฬาฯ   การรายงานความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.) ให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 12 ก.ค. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2871   แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2851   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2849   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2852   ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2850   ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2834   ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน่้า) LSEP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2833   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ในงานการสัมนนาระดับชาติ เรื่อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   แจ้งเปิดระบบการบันทึกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2832   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชย ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11437   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2819   การน้อมนำพระราชกระแสสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2807   ขอประชาสัมพันธ์งาน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 257   ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์และรณรงค์ให็โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 256   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2806   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางสัลของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2618   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-07-2560
ด่วนที่สุด     การรายงานควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2760   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 11152   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รองรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2731   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2732   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2730   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2733   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศีกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 253   ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศีกษาท้องถิ่น)   
doc220170630015933.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2720   ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2715   เร่งรัด อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2710   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และการดำเนินการตามประกาศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2709   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 245   จัดส่งคู่มือความรู้ เรื่อง โรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/10780   การดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2635   การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170627023334.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2677   การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2678   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017W     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2679   การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2665   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training Program for Education Administrators : Thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 240   การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 241   การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2617   การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2624   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2631   แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2620   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   
doc220170621011730.xls
 
doc320170621011730.xls
 
doc420170621011730.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2619   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2611   แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 239   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2600   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2581   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2583   การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2585   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2580   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2519   ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2517   ขอเชิญประชุมเพื่อทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2496   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 2491   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2498   การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2501   เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2499   การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2500   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 226   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 223   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2441   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 220   ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม คำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ. - อปท.) lpa     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2431   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2418   การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2404   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2500   การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖o     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   การสำรวจข้อมูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615