กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/06   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1217   แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 107   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)   
doc220160323040303.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1210   โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1204   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1203   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1201   การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1202   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการแลนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดุทรัพย์สิ่งสินตน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 812   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด     กำหนดการฝึกอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1177   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมาายน - เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1169   ขอเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส่งแบบรายงานให้ สถ.จ.น่าน ภายในวันที่ 1 เม.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 1166   การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1165   การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เดือนมีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/5474   การปรุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไยครั้งที่ 3/2559 (อ.ปัว)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1161   การจัดสรรงบประมษรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3     กลุ่มงานการเงินฯ  18-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1153   การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(สำหรับ อปท. ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 59 ให้รายงานในระบบ e-plan ภายในวันที่ 21 มี.ค. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ 5171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 102   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 103   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/15   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1083   ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เหลี่ยวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1108   กำหนดรูแปบบฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศึกษาองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.1/ว05   ขอเชิญเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 18 มี.ค. 59      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 101   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1070   แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว1082   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 1 เม.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1063   การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1064   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1065   การสำรวจช้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1066   โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1067   ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1043   การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160311064302.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 090   โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/004   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 089   สื่อพัฒนาการและความสามารถของเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 088   ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก (หน่วยงานต้นสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 979   การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4560   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 983   การดำเนินงานโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 982   สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 51003/ว0377   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดน่าน พ.ศ. 2559   
doc220160309035744.xls
 
doc320160309035744.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง อปท.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 963   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 4223   การแก้ไขรายงการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 935   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 934   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 085   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3996   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 881   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 883   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 893   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ด้านมีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4004   แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 888   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 859   การสำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 850   การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดกา่รเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 849   การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 835   แจ้งกำหนดการตรวจติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. พร้อมเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  29-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 782   ขอความร่วมมือสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนถาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 03   เชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 073   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ บูรณาการ BBL และการอบรมเยาวชนลูกเสือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023./ว 763   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 760   การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   การดำเนินงานโครงการ "สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนนำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 62   ตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 697   โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 059   การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันสุขภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   สำรวจข้อมูลพื้นฐานองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 669   ขอเชิญประชุมคณะทำงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   การดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 057   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 637   แจ้งเปลี่ยนแปลงประชุมมอบนโยบายสำคํยของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนีะดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 605   การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 607   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้ดรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 048   แจ้งบุคคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 583   มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 570   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ 534   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 582   คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบดต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 046   การปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว520   แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active case finding)ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 519   การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 516   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 048   การดำเนินดครงการท้องถิานไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 481   คำแนะนำประชาชน เรื่องดรคไข้ซิกา (Zika Virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/23   แจ้งประชุมข้อราชการเร่งด่วนของท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-02-2559
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ พร้อมส่งข้อมูล(เฉพาะที่ อปท.ท่านรับผิดชอบ)กลับให้จังหวัดทาง E-MAIL : NANLOCALNETWORK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 3 ก.พ. 59 (ระบุหัวข้อส่้ง: รายงานเงินอุดหนุน 59 ทต./อบต ......)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 039   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรราา 61 โรงเรียน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 439   การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 038   การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 036   จัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552   
doc220160201030045.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615