กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2166   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   รับสมัครผู้ทรงคุรวุฒิเป้นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรืการพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2153   ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2150   การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2093   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2106   เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 002.3./ว 2112   แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 219   ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2108   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวืิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   แนววินิจฉัยเกี่ยวกับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจกาการขายสิทะิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว215   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2095   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2096   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2101   การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 214   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่จัดส่งข้อมูลพื้นธานด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 213   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตรสู่สถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2026   ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2077   เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   การประสานงานโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 2000   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/210   ขอให้ อปท.รายงานปริมาณขยะอันตราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาเอกชนมากำจัดขยะอันตรานชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2075   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2051   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" (แจ้งอำเภอเชียงกลางและอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรืยนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2059   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   
doc220180520213229.pdf
 
doc320180520213229.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8975   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2052   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2053   ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน"โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว208   การรับสมัครคณะกรรมการผุ้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว209   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 205   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว174   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2029   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 204   แจ้งจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   การปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมิน lpa   
doc220180516235526.doc
 
doc320180516235526.doc
 
doc420180516235526.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2025   การสัมนมาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2005   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2004   โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 201   ซัอมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2002   ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบาอินเตอร์เน็ต (GIS Health)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2001   ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 200   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 199   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 8644   การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 171   ขอความร่วมมือสนับสนุนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1978   ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local sufficiency plan : lsep)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8634   เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรสู่สถานศึกษาตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/8522   ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมฯ (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2560 (แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (แจ้งอำเภเวียงสาและเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องุถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1955   ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/192   แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว1932   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 168   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 191   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 34 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 190   ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8340   การรายงานข้อมูลราคากลาง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8339   ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 189   ขอส่งสรปผลการประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1913   การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1909   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีเทศบาลตำบล และนายกเทสมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1914   โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 185   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/1908   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถารที่สรรหา และระเบยบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 164   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 183   ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดนเด่น ปี 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1891   ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   แจ้งให้จังหวัดดำเนินคัดเลือก อปท.ตันแบบระดับอำเภอที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1897   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1855   การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1856   ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11   วิทยุ แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในปีงบประมาณ 262 - 2564    
doc220180503014307.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1849   ซักว้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1840   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1842   การเรียกเก็ยสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 182   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 36 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 181   แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่่าบ้านตามสิทธิ กรณีผู้มีสิทธิชำระค่าเช่าบ้านโดยใช้ช่องทางการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8049   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8030   การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  3975   แจ้งเลื่อนจัดอบรมและขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการ"เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8011   โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1836   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1835   การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พยาะิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   จัดส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัทบ้า สำหรับประชาชน 4 ภาษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว176   แจ้งโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ใจเขตพื้นที่ทกุสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1810   โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักษ์โลก (Green Market)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1809   การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่าเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 จำนวน 34 รุ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 7825   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/173   ข้อเสนอแนะของหัวหน้าผุ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว169   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยนช์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615