กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4958   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 10.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4924   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ CU GIS เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/19876   โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 382   ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช่ติ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 11.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล   
doc220161122015338.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   การสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19655   การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กต้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4820   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4815   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค๗ ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4819   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4814   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4816   โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขแบบ ศพด.1-4 ตามหนังสือจังหวัดน่า​น ที่ นน 0023.2/ว365 ลงวันที่ 10 พ.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 378   แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   แนวทางกำหนดค่าคะแนนการได้ร้บเงินเดือนกรณีคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 4775   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4760   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/27   แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ในวันพฤหัสบกีที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115210910.xls
 
doc320161115210910.doc
 
doc420161115210910.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4748   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ปนะชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115204317.xls
 
doc320161115204317.doc
 
doc420161115204317.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4711   โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4707   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4681   กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4671   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4556   การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 367   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   วิทยุเชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดกิารสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 365   แบบรายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในสังกัด   
doc220161110005111.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4639   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4638   โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 319   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการและการประเมินของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการชองเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 363   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออกเขียนได้   
doc220161109015832.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/313   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560   
doc220161108203834.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4569   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลรายชื่อ จนท. ที่รับผิดชอบ (หัวข้อ"เงินอุดหนุนเฉพะกิจ ปี 60") ในระบบ e-Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   การติดตามแผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4561   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4560   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4552   โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกาาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4553   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4545   การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4532   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4511   การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220161103234051.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4506   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4475   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4459   การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 352   ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4439   การแต่งตั้งกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4438   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4422   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4432   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   แนวทางการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดรงเรียนสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4405   โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4392   ขอยกเลิกการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แก้ไขวันที่จัดส่งรายชื่อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)   
doc220161027205656.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบเตือนภัยสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   ขอให้ อปท.ทุกแห่ง ต้องดำเนินการโครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" และรายงานผลการดำเนินให้ทางจังหวัดทราบด้วย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 344   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 343   ตรวจสอบและเร่งการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4315   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 348   เปลี่ยนสถานที่พัก โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   สำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559   
doc220161025194711.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4280   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4278   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4277   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4273   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค.59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615