กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3390   การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3345   อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  23-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3337   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3338   การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3326   การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกองการเจ้าหน้าที่ เมนูคัดเลือกข้าราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3318   แนงทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3317   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3315   รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3308   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3307   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3283   แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3279   หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3278   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 281   ตรวจสอบฐานข้อมูลโรงเรียน O-NET     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 3238   การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3252   การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3250   คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3223   แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 279   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 277   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 278   แจ้งการพิมพ์ชื่อรายการคลาดเคลื่อนเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13487   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมษร พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 3108   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3120   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 274   ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3124   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้ศุงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายาสัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3119   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3109   หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3111   แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3112   การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชชีพ ระดับเชี่ยวชาญ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3114   การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3116   แนวทางการปรับปรุงตำแหฟน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3097   ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3107   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3103   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 273   รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2559
ทั่วไป     การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-08-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3078   การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 271   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2559
ด่วน  -   ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการรายงาน แบบรายงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานให้ สถ.จ.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3035   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3033   การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคราะห์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3031   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 268   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ศพด.ของอปท.โดยเทียบเคียงมาตรฐาน ศพด. แห่งชาติ และระบบหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา(กฏกระทรวงฯ8 ข้อ 8 ภารกิจ 33ประเด็น)เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3002   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12679   การรายงานข้าราชการส่งนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีปบริบูรณ์ในีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  28-07-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2946   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตฯภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 266   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2946   ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2948   การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 264   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2950   การแต่งตั้งคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12607   การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2490   รายงงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" และตัวชี้วัดที่ 1.5 "ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2899   ซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 181   แจ้งประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะอันตราย จังหวัดน่าน ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2892   การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16   จัดทำข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0223.5/ว 259   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 258   การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2834   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2862   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ด่วน     แจ้ง อปท. เร่งรัดการรายงาน โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และรายงานการดำเนินงานและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2849   โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/257   การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จังหวัดน่าน (รายงาน Username /Password ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ สถจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 256   ของส่งข้อมูลแผนความต้องการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน   
doc220160726022716.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 254   โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2831   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2822   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2829   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/253   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมดครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และอบรมการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมแบบสงเคราะห์ความถี่นอกสถานที่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2797   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"   
doc220160714064013.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11880   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 230   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 229   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 228   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/11809   เชิญประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2733   การสำรวจรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ท. ให้เข้าร้บการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดเพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2719   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2720   กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2718   ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2717   รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป     ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/15   ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 243   โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2699   การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2688   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2671   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู้มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2679   ขอเชิญสมัคนเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2675   การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้่แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11699   สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2652   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวด 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2642   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2641   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615