กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด     สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 016   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 104   ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 010   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอม อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 009   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 65   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 64   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 56   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/194   "เทศบาลเมืองน่าน" การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 40   คู่มือการบันทุกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 001   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560   
doc220170105015720.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 34   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   โครงการ "เติมไออุ่น สู่ดอยสูง" ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5410   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำ)นวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2412   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5411   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5409   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5408   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/21932   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 งวดที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 367   ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็ฯรายเดือนเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5350   สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่าย) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 365   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 368   การจัดทำรายละเอียดข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบ(ไฟล์แยก)   
doc220161228023323.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5403   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5389   การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5388   แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 5378   โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 2560   
doc320161227024127.rar
 
doc420161227024127.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5357   การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ขอให้ส่งเป็นไฟล์ excel)   
doc220161226210845.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21648   โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560   
doc220161225214818.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5320   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 563   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5319   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5289   ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5259   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5260   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5278   แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   สำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   การรายงานข้อมุลเพิ่มเติมโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching fund)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   ลักษณะต้องห้ามการรับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล และการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5272   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5271   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่197 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกาษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5229   การจัดการเรียนรู้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่15 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5160   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5164   ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือการจัดทำบริการสาธาณระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 350   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5179   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 347   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 348   แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5133   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5135   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระเเสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  ที่ นน 0023.5/ว5134   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5175   การฝึกอบรมการปรับปรุง การปิดบัญชี และการทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวดตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 356   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan และระบบ e-GP     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5176   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่13 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงตามมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20836   โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5124   ข้อหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5121   ภารกิจ และำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญยัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมของผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5089   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5090   แนวทางการปรับแผนการปกิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5074   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5073   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 09.29 น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5011   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5045   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5003   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4992   การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครกงารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวาลเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4948   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 11.23น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615