กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4693   โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (education in finland)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4685   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4641   การประชาสัมพันธ์โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 439   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4667   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18698   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4660   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4651   การประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ita)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 20   ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4644   การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4642   โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4643   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านการแข๋งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4598   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่สงยัางยืน" หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 433   การดำเนินงานดครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 431   แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4617   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว432   โครงการประกวดการเขียนเรื่องสาระบันเทิงของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4615   ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4597   ประชาสัมพันะ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4592   การส่งคืนเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4586   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4574   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4569   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซท้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 426   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (e-LASS)    
doc220171102205905.xlsx
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 428   มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4576   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 424   แจ้งการปรับปรุงบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 425   ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น sis     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตสมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4561   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4562   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4559   โครงการจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local competency test : lct) ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4555   การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4549   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18192   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4551   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 422   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4538   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4518   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4519   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18026   แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/409   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18028   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4512   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18014   กากำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 17955   การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุน   รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2560 ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลเร่งรัดการนำเข้าโดยด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4499   สำรวจข้อมูลตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   ติดตามสถานกาณณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2560
ด่วนที่สุด  info 8   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 8 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4464   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4465   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 415   กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 4449   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4429   การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4430   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตสมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4428   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 413   แนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4437   การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4435   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว414   แจ้งแก้ไขเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4432   ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิิตร     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4426   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4424   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
doc220171024004606.rar
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4427   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 412   เชิญประชุมงานบุคคล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างสังกัด อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4420   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4419   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 408   กาจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561   
doc220171023195611.xls
 
doc320171023195611.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4384   การจัดสรรเงินอุดหนุนฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4385   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4383   โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพครู ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื่้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4380   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4243   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4301   การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4246   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศง 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4758   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4358   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4353   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตามโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4352   แจ้งกำหนดการโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4349   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   
doc220171017235949.xls
 
doc320171017235949.doc
 
doc420171017235949.doc
 
doc520171017235949.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/16711   การโอนจัดสรรงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4324   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   รายงานข้อมูลสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 404   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4316   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)   
doc220171016010659.pdf
 
doc320171016010659.xls
 
doc420171016010659.doc
 
doc520171016010659.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5314   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220171016001800.xls
 
doc320171016001800.doc
 
doc420171016001800.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/403   ประชุมนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17196   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4299   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615