กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 133   การดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 08   เชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60   
doc220170323192732.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1315   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1316   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1317   โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 1303   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560   
doc220170322020119.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1295   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1297   ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1289   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 07   เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1281   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1280   ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับศึกษาหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1275   โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเสริมสร้างศักยะภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักาะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1274   ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัรและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1273   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1244   ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1239   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1218   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ทั่วไป  ita   กลุ่มไลน์ ita     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 717   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 (สำหรับ สถจ.และ สถอ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 06   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 ( สำหรับ อปท. )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1167   การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 726   ประชาสัมพันธ์ครุวิทยาศาสตรืดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 725   ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   การจัดทำข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1137   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการปีการศึกาา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1162   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1133   การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 718   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  กลุ่ม LINE ของระบบ e-Plan   แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบการกรอกระบบ e-Plan แอดเข้ากลุ่มไลน์ใหม่ด้วยคะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1128   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1130   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. น่าน พิจารณา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1078   โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1079   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1091   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1084   การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 113   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1085   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170312213501.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4169   การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4656   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1045   เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 088   เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 101   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 008   การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1041   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (local integrity and transparency)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1015   การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1014   การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1036   ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนมาก  3Rs   แจ้งประสานการเข้ากลุ่ม LINE เกี่ยวกับ “การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.2559-2560)”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 106   เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
doc220170308025531.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1017   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1016   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1011   เร่งรัดติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 1009   รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตตของทางราชการ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาชุมชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   การนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียน SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1002   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 977   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executive of local administration : thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (chief administrators of local administration : thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 978   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3778   การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกุ้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/ว 098   เปิดระบบให้สามารถเข้าไปแก้ไข ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่ง LSEP      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 099   ข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 980   การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดากรศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   แนวทางการช่วยผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 960   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้่ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 961   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 093   ตรวจสอบความถูกต้องการกรอกข้อมูล รายงาน มฝ..1 และมฝ. .2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 092   ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 959   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 958   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน0023.2/ 940   รายงานผลโครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด     กรอก บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 วันเสาที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 925   แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 932   การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 090   การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 926   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 895   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุอละการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 18-20     กลุ่มงานการเงินฯ  28-02-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ 32   เลื่อนการประชุมงานบุคคล เป็นวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 861   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 084   โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรกลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดขต 15 เชียงราย ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 866   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิขาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 867   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 868   การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 869   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 080   กรอกแบบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 31   เชิญประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615