กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการชองเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 363   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออกเขียนได้   
doc220161109015832.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/313   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560   
doc220161108203834.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4569   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลรายชื่อ จนท. ที่รับผิดชอบ (หัวข้อ"เงินอุดหนุนเฉพะกิจ ปี 60") ในระบบ e-Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   การติดตามแผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4561   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4560   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4552   โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกาาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4553   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4545   การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4532   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4511   การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220161103234051.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4506   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4475   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4459   การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 352   ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4439   การแต่งตั้งกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4438   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4422   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4432   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   แนวทางการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดรงเรียนสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4405   โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4392   ขอยกเลิกการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แก้ไขวันที่จัดส่งรายชื่อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)   
doc220161027205656.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบเตือนภัยสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   ขอให้ อปท.ทุกแห่ง ต้องดำเนินการโครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" และรายงานผลการดำเนินให้ทางจังหวัดทราบด้วย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 344   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 343   ตรวจสอบและเร่งการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4315   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 348   เปลี่ยนสถานที่พัก โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   สำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559   
doc220161025194711.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4280   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4278   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4277   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4273   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค.59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4264   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4265   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  plan   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4256   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4244   การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4222   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5221   ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4192   จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 3000) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4191   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครกงารกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4194   รายงานการประเมินผลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคืการบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/252   เชิญประชุมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4186   การสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล้กทรอนิกส์ (e-report)   
doc220161018195348.doc
 
doc320161018195348.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4169   ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   ขอเชิญร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4162   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว17384   ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX) ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 333   ขอความร่วมมือกรอกแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4154   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4153   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4149   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2559
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนกันยายน 59) ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4137   การจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งวดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 338   ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบสารสนเทศเลือกตั้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4126   การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4121   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4101   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4098   แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4082   การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4087   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 17136   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมษณ 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4091   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 336   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม e-LASS ประจำปี 2560   
doc220161011203227.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/22   ขอเชิญท้องถิ่อำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 59     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4056   สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย"ในหัวข้อ Fire Safety for all, 2016     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4054   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4043   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59) ภายในวันที่ 17 ต.ค. 59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 335   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเด็กและเยาวชน สถานศึกษาในสังกัด อปท.   
doc220161009230624.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 16905   การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค.59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4009   เชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 333   ขอความร่วมมือกรอกแบบทดสอบความรู้ เรื่อง "การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกองทุนเพื่อการป้องกันนและปราบปรามการค้ามนุษย์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3996   กาประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. ( Local Competency Test : LCT) 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 16793   การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3989   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 330   การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3982   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3972   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615