กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3914   การปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3912   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3881   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3880   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/337   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3878   โครงการมอบรางวัล ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า thai rabies net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 003.35/ว 3870   การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (pre-ceiling)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 15   ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3841   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 360   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว355   การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์ต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3811   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3826   การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3825   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 351   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 350   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 354   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3810   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3758   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3755   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่งแบบแจ้งรายละเอียดฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3757   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติ่ม     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3756   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน      กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14895   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3761   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3760   ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว3668   ขอเชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   การสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 344   การยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (pensions electronic filing)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (2561-2563) ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   ขอเชิญประชุมคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 งวดเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/13   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดราคากลาง และแบบรูปรายการถนนของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 336   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) จนถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100 % ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3604   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 334   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3601   แจ้งเลขที่เอกสารโฮนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3592   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป้นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3577   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3582   การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3520   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3538   การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล (สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยให้โหลดได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3561   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. -31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3503   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 326   แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  มฝ 2   เร่งรัด อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (จำนวน 7 แห่ง) เร่งรัดการบันทึกข้อมูลขยะ มฝ. 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3522   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "วังจันทน์เกมส์ 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3526   การดำเนินงาน "โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผูป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3527   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากบ ประจำปี พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3528   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัด อปท. ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3512   การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170821204909.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3504   การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 323   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 325   การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13864   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 324   การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3469   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3463   การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  ตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3460   ข้อซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 320   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 321   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3442   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานดครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3327   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560   
doc220170818001643.xls
 
doc320170818001643.xls
 
doc420170818001643.xls
 
doc520170818001643.xls
 
doc620170818001643.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 317   การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3433   การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5   การชำระค้าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3394   ซักซ้อมแนวทางในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3397   การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงทอ้งถิ่นนำร่อง ปี พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3392   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3383   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 315   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3370   การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 h (head heart hand health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 314   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   
doc220170814232137.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3372   โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3362   โครงการ    
doc220170809234913.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 312   สื่อความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 4 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3352   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 310   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปณกิจสงเคราะห์ระดับต้น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 309   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  info   การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info) ข้อให้นำเข้าข้อมูลงวดที่ 3 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3324   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615