กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5278   แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   สำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   การรายงานข้อมุลเพิ่มเติมโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching fund)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   ลักษณะต้องห้ามการรับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล และการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5272   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5271   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่197 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกาษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5229   การจัดการเรียนรู้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่15 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5160   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5164   ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือการจัดทำบริการสาธาณระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 350   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5179   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 347   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 348   แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5133   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5135   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระเเสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  ที่ นน 0023.5/ว5134   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5175   การฝึกอบรมการปรับปรุง การปิดบัญชี และการทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวดตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 356   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan และระบบ e-GP     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5176   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่13 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงตามมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20836   โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5124   ข้อหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5121   ภารกิจ และำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญยัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมของผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5089   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5090   แนวทางการปรับแผนการปกิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5074   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5073   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 09.29 น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5011   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5045   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5003   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4992   การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครกงารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวาลเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4948   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 11.23น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4966   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4958   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 10.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4924   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ CU GIS เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/19876   โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4895   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 382   ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช่ติ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 11.03 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล   
doc220161122015338.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   การสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19655   การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กต้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4820   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4815   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค๗ ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4819   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4814   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4816   โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขแบบ ศพด.1-4 ตามหนังสือจังหวัดน่า​น ที่ นน 0023.2/ว365 ลงวันที่ 10 พ.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 378   แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   แนวทางกำหนดค่าคะแนนการได้ร้บเงินเดือนกรณีคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 4775   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4760   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/27   แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ในวันพฤหัสบกีที่ 17 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115210910.xls
 
doc320161115210910.doc
 
doc420161115210910.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4748   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ปนะชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220161115204317.xls
 
doc320161115204317.doc
 
doc420161115204317.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4711   โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4707   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4681   กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4671   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4556   การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 367   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   วิทยุเชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดกิารสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 365   แบบรายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในสังกัด   
doc220161110005111.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4639   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4638   โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 319   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการและการประเมินของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615