กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2635   การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170627023334.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2677   การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2678   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017W     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2679   การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2665   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training Program for Education Administrators : Thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 240   การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 241   การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2617   การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2624   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2631   แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2620   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   
doc220170621011730.xls
 
doc320170621011730.xls
 
doc420170621011730.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2619   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2611   แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 239   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2600   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2581   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2583   การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2585   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2580   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2519   ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2517   ขอเชิญประชุมเพื่อทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2496   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 2491   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2498   การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2501   เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2499   การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2500   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 226   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 223   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2441   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 220   ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม คำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ. - อปท.) lpa     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2431   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2418   การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2404   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2500   การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖o     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   การสำรวจข้อมูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2373   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่่้มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2378   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas     กลุ่มงานการเงินฯ  06-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2369   โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2368   การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 217   ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 213   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6-20     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/9390   การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2347   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 10   เชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (child development center information system : ccis) ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2296   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 210   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2293   หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   พ.ร.ก.เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 209   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2275   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2274   การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2263   การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2253   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA 60   คำสั่งและตารางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executives of local administrators :thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0 (chief adminstrators of local administration:thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2225   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2221   การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  อบรมวินัยฯ   แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของอปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2560" ได้ถึงวันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2203   การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
doc220170524203206.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2202   การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1913   โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 8791   โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 207   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2200   อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 202   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2182   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 206   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2192   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS      กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2191   การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 205   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2181   แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุฯภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พงสง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปีงบ 60 ได้ถึงวันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2119   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2118   การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT   
doc220170518012121.doc
 
doc320170518012121.doc
 
doc420170518012121.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 197   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 198   แจ้งการกรอกข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561-2563     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2109   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2017   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2090   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของ อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 193   ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2016   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2066   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 182   เร่ง อปท.และ ทถอ. ในการดำเนินงานและรายงาน ตามหนังสือ นน 0023.3/ว 182การรายงานแบบความคืบหน้า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี    
doc220170516001136.xlsb
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราจังหวัดน่าน (การฝั่งกลบบ่อขยะ)   
doc220170511031335.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2018   การจัดสรรคืนเงินงบประมาณ รายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  11-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 187   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3/ว 184   สำรวจเรือของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615