กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1016   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1011   เร่งรัดติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 1009   รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตตของทางราชการ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาชุมชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   การนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียน SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1002   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 977   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executive of local administration : thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (chief administrators of local administration : thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 978   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3778   การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกุ้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/ว 098   เปิดระบบให้สามารถเข้าไปแก้ไข ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่ง LSEP      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 099   ข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 980   การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดากรศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   แนวทางการช่วยผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 960   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้่ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 961   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 093   ตรวจสอบความถูกต้องการกรอกข้อมูล รายงาน มฝ..1 และมฝ. .2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 092   ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 959   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 958   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน0023.2/ 940   รายงานผลโครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด     กรอก บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 วันเสาที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 925   แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 932   การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 090   การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 926   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 895   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุอละการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 18-20     กลุ่มงานการเงินฯ  28-02-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ 32   เลื่อนการประชุมงานบุคคล เป็นวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 861   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 084   โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรกลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดขต 15 เชียงราย ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 866   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิขาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 867   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 868   การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 869   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 080   กรอกแบบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 31   เชิญประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 850   การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 820   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 822   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 079   แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 824   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 076   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2560
สั่งการ  นน0023.3/ว 381   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 779   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 2559-2560      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 071   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 070   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 744   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 742   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 074   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรสมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2560)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 735   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 734   แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 727   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 726   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยฯ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 073   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 072   แจ้ง อปท. เร่งดำเนินการบันทึก/แก้ไข แบบ มผ.1 และ มฝ.2 ให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 16.30น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 684   การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 068   โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 685   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAl Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 023.3/ว 687   การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 695   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 067   การเร่งรัดการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 671   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  e-report และ ทางหลวงท้องถิ่น   แบบรายงานการจัดส่งเอกสาร"การสำรวจข้อมูลพื้นฐานถนนของ อปท." และ "เอกสารการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น" (ข้อมูล ณ วันที่ 14/02/60)   
doc220170214004651.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 616   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 064   ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   ขอข้อมูลกำลังคนภาครัฐ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 062   เชิญประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2560
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 061   e-Learning     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 058   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)   
doc220170208192408.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 055   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2560
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 509   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 57   เชิญประชุมผู้แทน อปท. (ครู ก) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 507   ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 485   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   การขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร และงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   แผนการนำยางพารราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 039   การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   แจ้งแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน และประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1824   เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 404   ขอความร่วมมือส่งธิดาดอยเข้าร่วมประกวด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 406   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/30   เชิญประชุมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อปท. วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 383   ขอเชิญประชุม(ปลัด และ จนท.บันทึกข้อมูล Info ) แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1 มฝ.2 (วันที่ 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมเจ้าสุรพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ ว 380   ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 372   แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615