กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1735   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1734   ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1733   แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาศในการเข้าเรียนในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1708   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 162   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1726   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 25 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 161   แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2 ) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 158   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1703   แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  คำสั่ง LPA   แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 157   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กรณี ได้แก่ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)และการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิะีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 149   แจ้งให้ อปท. รายงานผลข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจการเปิดการเรียนการสอนฯ   
doc220180424015959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1688   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1689   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่วใจเด็กปฐมวัย" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัด 6 กิจกรรม โดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเอง (Self awareness) ของเด็กปฐมวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป้นคณะทำงานพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" ระดับจังหวัดโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 155   แจ้งการจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 156   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาร 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7310   แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1685   โครงการอบรมหลักสุตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1686   การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1690   ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอกทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 138   แจ้งการเปิดสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเขาร่วมแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1687   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว152   แจ้ง การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 153   แจ้งโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษา เข้าต่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 23 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1647   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1659   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุรภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1615   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1620   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 145   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 146   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากการกุศลในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1614   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1613   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศพด. ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6993   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1600   แนวทางการปฏิบัตืเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1601   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว144   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว143   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 142   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว010   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการศ฿กษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1579   การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1575   ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทสการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1569   แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1567   แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานมหากรุณา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1556   การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180417004159.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 126   แจ้งให้ อปท.เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว127   แจ้งโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณ๊ย์ในเขตพื้นที่ทุกสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว128   การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1554   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งให้ระมัดระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนียในช่วงฤดู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1557   การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1551   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 140   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/6710   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว136   แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 137   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา      กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 137   การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1497   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิญปฏิบัติการ STEM     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1492   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่2เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561 ) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/6556   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1494   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6553   แจ้งกำหนดการรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6555   แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1327   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2561
ด่วนที่สุด  LPA   กำหนดการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเทวราช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1433   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว132   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษากรอกข้อมุลการสมัครเพื่ออบรมคัดเลือกเป้นผู้ประเมินภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1428   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1429   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงืินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1414   การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป้นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1413   การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) แห่งช่าติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทสบาลนครนครศรีธรรมราช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 128   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึกฯ ในโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/009   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมอบหมายนักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1392   การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1393   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1389   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1388   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 124   การขึ้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่งขันของเทศบาลที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว6104   หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1376   ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว122   ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินการงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่งปี 2559-2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว123   ขอความร่วมมือ้ร่งรัเดารใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว121   โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   ขอให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้จงได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/6002   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1368   สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180329212630.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1361   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 120   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
doc220180328031120.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1336   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1372   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการประเมินครูชำนาญการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1298   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1294   การเผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615