กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1388   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 124   การขึ้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่งขันของเทศบาลที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว6104   หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1376   ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว122   ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินการงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่งปี 2559-2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว123   ขอความร่วมมือ้ร่งรัเดารใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว121   โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   ขอให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้จงได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/6002   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1368   สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180329212630.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1361   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 120   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
doc220180328031120.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1336   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1372   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการประเมินครูชำนาญการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1298   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1294   การเผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1279   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 119   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   
doc220180323024744.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5584   หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แจ้ง อำเภอภูเพียง,อำเภอนาน้อยและอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 118   แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1273   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1250   แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 116   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1248   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/5369   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   การกำหนดแบบรายงานความเห้นอุทธรรณ์ของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 114   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ พ.ศ. 2560      กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1236   เปลี่ยนแปลงกำหนดการายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1237   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1220   การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1221   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพศึกษาภายนอกแนวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1219   ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5230   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้นกรณีพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1218   โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำหนดในประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 112   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1194   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ (เพิ่มเติม) ครั่้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1188   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1186   ขอเชิญชี้แจงการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1187   การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 110   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว106   ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)ไว้ในสัญญาก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด     เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 107   หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 108   ให้ อปท. ที่มีดรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่่าเงินเดือนครู ปละค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1170   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36 - 50     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 105   ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ      กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 104   ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 106   ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)ไว้ในสัญญาก่อสร้าง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1169   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1172   การจัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ทั่วไป   นน 0023.3/ว 1171   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล:การสำรวจนกเบื้องต้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  รายงานระบบประปา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561   ให้ อปท. ใช้ link ดังกล่าว เป็นช่องทางการรายงานข้อมูลได้ตลอดเวลาและ realtime โดย อปท. จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. สมัคร e-mail ของ gmail 2. แจ้งชื่อ email ให้จังหวัดทราบโดยสามารถแจ้งได้ที่ email : nanlocalnetwork@gmail.com หรือ 054-716383 3. ก่อนรายงานข้อมูลให้ log in email gmail ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลผ่าน link ดังกล่าวได้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/181f0mLFadLMtG7mKWmRTc3WOFRg1ta4UgvFRlM5UOmo/edit#gid=2139704240     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 103   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมฯ เรื่อง ซ้อมความเข้าใขนิยาความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/102   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทร์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1157   การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1156   การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1123   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1063   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1147   ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1142   การดำเนินการกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 101   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 099   ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 100   ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1132   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1114   ขอเชิญประชุมการติดตามการใช้งานระบบตรวจวัดหมอกควัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง ผอ.คลัง ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1117   ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่ำ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 095   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1083   โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1077   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1060   ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/4418   บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4399   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 (นายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1067   การสนับสนุนโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 008   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รับมอบนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  ศธ 6228/ว 0411   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพ่ิมประส่ิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 093   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6 Thailand Bike and walk Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1050   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 007   ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1035   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1036   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว089   โครงการอบรมพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 087   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว088   ประกาสรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 086   การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000 v 2.4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1015   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 085   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (a.t.c.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3990   รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1001   แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1009   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615