กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจขากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3545   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3546   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3551   ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2573)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3547   แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามกลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 014   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แจ้งให้ ทต.เวียงสา ,ทต.หนองแดง กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกันภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา(YInD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3170   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   สถ.ขอให้แจ้ง อปท. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมารตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 373   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในเรื่องฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อชีแจ้งเกี่ยวกับผลประเมินข้อเสนอแนะการประเมินและผลการเก็บข้อมูล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3513   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3512   การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถามศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3511   การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3510   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 369   สถ.แจ้งให้ อปท.ที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าค่ายเยาวชน "Thailand super camp" ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3509   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3489   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   แจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งานโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 377   แจ้งโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 365   สถ.แจ้งว่า สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทสไทยจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0029/0788   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 364   สถ.แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังแจ้งจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3445   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3444   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3432   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3436   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3435   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3427   รายงานการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกาษขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3422   แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3421   ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3426   แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 260   แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปละประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมทุกวันที่ 28 ของเดือน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14355   ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14260   การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลและเทศบาลเมืองน่าน โดยประบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรกำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทม.เมืองน่าน และทต.งอบ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3365   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3358   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3356   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3355   การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3350   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3339   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3335   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3336   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป     เชิญประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14056   การตืดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 351   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีจิตศรัทราขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 352   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 354   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 13993   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัวดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 353   แจ้งแนววิจัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณ๊การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3298   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (แจ้งอำเภอเมืองน่านและ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3296   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วมร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3300   การจัดทำหนังสือ"ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 350   การจัดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3301   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3303   การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 349   แจ้งการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   ส่งสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง "หยุดบังคับตรวจเอชไอวี ลบหรือบวกไม่สำคัญ ทำงานได้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 347   การรายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3281   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 343   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะฝอยชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3274   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 344   ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3272   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3227   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน้จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุยายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 341   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3180   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว331   การประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว335   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.5/ว 333   แจ้งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3140   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3139   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 328   แจ้งขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการฝึกอบรม"การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบรบทของรัฐธรรมนูตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนามิติด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3132   ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว3133   เร่งรัดการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3006   การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 323   เชิญประชุมนักทรัพยากรบุคคล และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2999   เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่นภายในจังหวัด และจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2984   การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธาณะของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2986   การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเเดินของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2978   การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2961   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วมร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว322   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2955   การคัดเลือก"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนทิองถิ่น(Moral Development School : MDS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2956   การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/013   แจ้ง อปท.ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพกรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023./ว 2954   การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/13183   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615