กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/4418   บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4399   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 (นายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1067   การสนับสนุนโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 008   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รับมอบนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  ศธ 6228/ว 0411   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพ่ิมประส่ิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 093   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6 Thailand Bike and walk Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1050   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 007   ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1035   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1036   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว089   โครงการอบรมพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 087   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว088   ประกาสรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 086   การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000 v 2.4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1015   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 085   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (a.t.c.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3990   รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1001   แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1009   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1010   แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
doc220180305005634.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 999   แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดวผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 083   การจัดทำข้อตกลงเป้นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 082   ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนในส่วนราชการและผู้มีสืทะิทราบและถือปฏิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 080   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่ม จำนวน 36 ราและสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไชต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 081   การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป้นผู้ประกอบการงามก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 084   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) (ผอ.กองคลัง)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 918   โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเลือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   แจ้งการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 1 - 31 มกราคม 2561 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้นำเข้าก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  ตลาด   แบบสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 936   ขอความอนุุเคราะห์ความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังทอดแทน สำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 935   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 925   ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 923   รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมดรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560   
doc220180226201809.doc
 
doc320180226201809.xls
 
doc420180226201809.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 079   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 914   การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 891   ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 031   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 072   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 874   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งสู่เป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 877   การขอรับการสนับสนุงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว876   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 862   การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 853   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 857   ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561 - 2562 ประเทศมาเลเซีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 077   กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพฯ"      กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 851   แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 850   แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 074   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 076   ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 075   การประชุมเชิงปฏิบัติการตามดครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 834   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/3145   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 835   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 831   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 072   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 813   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกสือดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 811   ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ารระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว800   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว799   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 070   ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 778   มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 789   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 071   แจ้งกำหนดจัดโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 773   การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 767   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 768   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 756   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 745   การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 752   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 753   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในงวดที่ 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 744   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 733   การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 717   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 716   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 714   แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว068   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 668   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจีดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว673   การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 674   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปริะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 675   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 667   การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 065   แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว663   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนัยสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 063   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 047   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (ReadingTest : RT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และคณะทำงาน ฯระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 060   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ่้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 059   ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป้นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป้นภาษาต่างประเทศ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-02-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615