กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. -31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3503   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 326   แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด  มฝ 2   เร่งรัด อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (จำนวน 7 แห่ง) เร่งรัดการบันทึกข้อมูลขยะ มฝ. 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3522   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "วังจันทน์เกมส์ 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3526   การดำเนินงาน "โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผูป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3527   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากบ ประจำปี พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3528   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัด อปท. ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3512   การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170821204909.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3504   การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 323   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 325   การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13864   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 324   การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3469   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3463   การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  ตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3460   ข้อซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 320   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 321   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3442   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานดครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3327   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560   
doc220170818001643.xls
 
doc320170818001643.xls
 
doc420170818001643.xls
 
doc520170818001643.xls
 
doc620170818001643.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 317   การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3433   การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5   การชำระค้าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3394   ซักซ้อมแนวทางในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3397   การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงทอ้งถิ่นนำร่อง ปี พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3392   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3383   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 315   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3370   การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 h (head heart hand health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 314   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   
doc220170814232137.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3372   โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3362   โครงการ    
doc220170809234913.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 312   สื่อความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 4 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3352   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 310   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปณกิจสงเคราะห์ระดับต้น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 309   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  info   การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info) ข้อให้นำเข้าข้อมูลงวดที่ 3 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3324   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3323   โครงการอบรมพัฒนาศักยาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3162   การดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3311   การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ที่ผิดพลาดในรายงานเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อปท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2560
ด่วนที่สุด  มาตรฐาน   แก้ไขแบบตรวจสอบข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2560
ด่วนที่สุด  e-Plan (ปีงบฯ 2561)   แบบรายงานการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี" ปีงบฯ 2561 /ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3295   ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12960   แนวทางการจัดทำสัญญาจ้าง เงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหนือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching fund) อำเภอนาน้อย ภูเพียง ท่าวังผา บ้านหลวง นาหมื่น และอำเภอสันติสุข     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3283   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว3204   โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว3265   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3256   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3259   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3255   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2560
ด่วนที่สุด     ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี    
doc220170803021646.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3254   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 297   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220170803014326.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3237   ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3236   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3228   ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างความคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ nispa)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3227   โครงการประกวดรางวัล thailand rabies awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักศณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3225   การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักศณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3220   ขอเชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  LPA   เร่งรัด อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรม (จากระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.) ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 //ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  e-Plan (ปีงบฯ 2560)   แบบรายงานเร่งรัดการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" ปีงบฯ 2560 /ข้อมูล ณ วันที่ 2/08/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2992   สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 296   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3175   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3174   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  01-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3162   การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12567   ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3161   ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2121   ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3120   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 287   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  27-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3139   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3132   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3083   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     กลุ่มงานการเงินฯ  25-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 3087   การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์     กลุ่มงานการเงินฯ  25-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 3102   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  25-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 286   การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3096   เร่งรัดดำเนินการจัดซื้ออาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3085   โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ Waste to Forest     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  ฝึกอบรมจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   กำหนดการโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3082   สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง active citizen -คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3074   ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3072   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3073   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 282   เร่งรัดรายงานผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3063   การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020-กม.15+535 ระยะทาง 1.515 กม. คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ   
doc220170723232120.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3065   ขอเชิญร่วมมงาน EDUCA 2017 : the 10 th annual congress for teacher professional development : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/11   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2560
ด่วนที่สุด  e-Plan (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)   สถิติการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ในหัวข้อเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือน"มิถุนายน" พ.ศ.2560 ของปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 279   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615